I forkant av valget i fjor høst lanserte vi ideen om et oppvekstsenter på Nordal skole, med tanken om å skape en trygg, aldersblandet og pedagogisk tilpasningsdyktig plattform for alle barn som har Nordal som sin nærskole fra barnehage- til ungdomsskolestart. Flere store og små politiske partier i Lier kommune stilte seg positive til et slikt initiativ før valget. Etter valget skrev flertallspartiene Høyre, Senterpartiet, KrF og Frp følgende i sin politiske plattform som de lovte å styre Lier etter (pkt. 33): «Arbeide for å utvikle oppvekstsentre som en trygg, aldersblandet og pedagogisk tilpasningsdyktig plattform fra barnehagestart til avsluttet barneskole».

En sak om videre utredning av et oppvekstsenter på Nordal ble bestilt i utvalget for oppvekst, kultur og idrett 3. mars 2020. Dette ble til vår store glede fulgt opp i mai 2020 der administrasjonen ønsket å utarbeide et forprosjekt/mulighetsstudie for Nordal skole som grunnlag for et eventuelt oppvekstsenter. Siden den gang har det vært stille fram til tirsdagens møte i OKI-utvalget der flertallspartiene løp fra sine løfter i samlet flokk!

Skolepolitikk engasjerer voldsomt i lokalmiljøet. Ofte i en slik grad at det blir tungen på vektskålen når innbyggerne foretar sitt valg hvert 4. år. I 2019 fikk H og Sp over 60 prosent av stemmene i Nordal krets; en total økning på over 10 prosent fra forrige valg. Partiene som er for en nedleggelse oppnådde til sammen 8 prosent mot 92 prosent hos de som ville beholde Nordal skole. Mekanismene bak valgresultatet i 2019 kan vi ikke vite sikkert; mange faktorer påvirker et valgresultat. Korrelasjon og årsakssammenheng er ikke det samme, men at skolepolitikk betyr mye for beboerne i Nordal krets, det er vi helt sikre på!

Egge skole har store utfordringer med dagens bygningsmasse, og en oppgradering som inkluderer den vakre, gamle skolebygningen er helt på sin plass. I den forbindelse vil det bli aktuelt at elevene ved Egge skole hospiterer ved Nordal skole mens oppgraderingen pågår, noe FAU ved Nordal skole har stilt seg positive til.

I tirsdagens møte i OKI-utvalget ble utredningen av oppvekstsenter foreslått utsatt så lenge oppgraderingen ved Egge pågår. Ordlyden er nå også endret fra «forprosjekt/mulighetsstudie for oppvekstsenter ved Nordal skole» til «oppvekstsenter i Lier», uvisst av hvilken grunn. Vi merker oss dog at Frp hele tiden har vært tydelig på at de støtter et mulig oppvekstsenter i Lier, men ikke på Nordal; de ønsker som et av to partier i Lier å legge ned Nordal skole.

Per Arne Bredesen fra Ap fremmet et motforslag om at utredningen av et oppvekstsenter på Nordal burde skje parallelt med oppgraderingen av Egge skole. Dette støtter vi fullt ut! Vi er derfor både skuffet og overrasket over at Høyre, Senterpartiet, Frp og KrF som i sin styringsplattform har stilt seg positive til et oppvekstsenter, ikke støttet dette forslaget.

Vi kan ikke forstå hvorfor utredningen ikke kan gjøres parallelt med oppgraderingen av Egge skole? Det burde tvert imot være en stor fordel å starte denne utredningen snarest. I forbindelse med at flere elever skal inn i skolebygningen på Nordal, vil noen oppgraderinger av bygningsmassen være på sin plass. En slik oppgradering burde i så fall koordineres med nødvendige utbedringer som følge av etableringen av et oppvekstsenter.

Det bygges stadig nye boliger på Nordal. Nyetablerte familier med små barn flytter til området, og ofte nevnes nærhet til barnehage og skole som en viktig årsak til valg av bosted. Flertallspartiene med H og Sp i spissen har med sitt vedtak i OKI-utvalget sådd ny usikkerhet i lokalmiljøet, og dette er svært uheldig! På vegne av beboerne i Nordal krets som ønsker seg en levende nærskole og et levende lokalmiljø forventer vi at de politiske partiene retter opp feilen begått i siste OKI-utvalgsmøte, og følger opp det de også skriver i sin politiske plattform for 2019-2023 (pkt. 1):

«Ta hele Lier i bruk ved å legge til rette for å bo i hele kommunen og opprettholde tjenestetilbud som bl.a. skole- og barnehagetilbud nær der folk bor».