Kommunestyrets vedtak 9. mai om å blokkere for Gullaug-utbyggingen er en trist dag for Lier og en trussel for utbyggingen av Fjordbyen.

Utgangspunktet var en klar gladsak, etter å ha jobbet med seriøse og meget miljøvennlige planer siden 2014, skulle planene for utbygging og bruk av Gullaug-halvøya (tidligere Dyno) legges ut for offentlig ettersyn. Perioden for ettersyn brukes til å komme med merknader, kritikk, innspill, forbedringsforslag med mer til de utsendte planene. I formannskapsmøtet 27. april vedtok et flertall å legge planen ut på offentlig ettersyn, men dette vedtaket om informasjon- og faktainnhenting ble for sterkt for Lier Ap og MDG. Saken ble dermed anket inn for kommunestyret.

Alle større utbyggingsprosjekter innebærer miljømessige vurderinger. Det er en kjent sak at det i hele nedre Lier er utfordringer knyttet til kvikkleire, ustabile grunnforhold og rasfare med mer. Debatten i kommunestyret viser at det politiske flertallet synes å ha en snill standard for Fjordbyen hva angår miljø, forurensing, kollektivtransport, kvikkleire med mer. Men en langt strengere og mer restriktiv standard når det gjelder Gullaug-halvøya. Denne forskjellsbehandlingen er etter Lier Frp sin vurdering uheldig, og den kan få store konsekvenser. Det er viktig å minne om at Lier kommune i Fjordby-prosjektet på Lierstranda er både grunneier og reguleringsmyndighet, mens på Gullhaug-halvøya er kommunen reguleringsmyndighet. Mulig usaklig forskjellsbehandling er et stikkord.

Tidligere Ap-politiker Gunnar Nebell mener i et innlegg i Lierposten etter behandlingen i kommunestyret at det er en stor feil at ikke Gullaug er i offentlig eie. Er det slik at det er der skoen trykker? I samme innlegg viser Arbeiderpartiet sin motstand mot private investorer og forsøker å håne investorer med at de har krav til avkastning på sine prosjekter.

På tross av at administrasjonen i over ett år har jobbet med et saksfremlegg med tre alternative utbyggingsformer, så stemmer det politiske flertallet mot at forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Det såkalte alternativ 3 innebærer en meget begrenset utbygging av Gullaug-halvøya og selv Venstre trakk fram dette som et mulig forslag. En del av begrunnelsen fra MDG er at Lier må følge en internasjonal avtale den norske regjeringen inngikk i Canada i desember 2022. En avtale om bevaring av natur, stans i nedbygging av myrer, bevaring av regnskog, insekter i regnskog osv. Lier Frp mener at denne avtalen er viktig, men at den må iverksettes som norsk lovgiving av regjeringen. Dette lovverket, når det er på plass, må selvsagt vi som kommunestyre forholde oss til. Dette er den grunnlovfestede måten å tilpasse Norge til internasjonale avtaler. Det politiske flertallet med Ap (med sine klare ambisjoner om å få ordførermakta i Lier etter høstens kommunevalg) i spissen, mener på ramme alvor at den internasjonale avtalen skal tolkes og innføres av Lier kommunestyre med sine 39 fritidspolitikere (minus ordfører og varaordfører). Dette er en oppskrift på kaos, handlingslammelse og hindrer utvikling og fremskritt.

Det at en koalisjon mellom Ap, Sp, V, KrF, MDG og SV klarte å stoppe utbyggingen av Gullaug-halvøya fremstilles som en seier. Ja, da er det grunn til å spørre seg; en seier for hva da? En seier for vingling, ustabilitet, usaklighet, forskjellsbehandling og fordrivelse av seriøse eiendomsutviklere? Nei, dette var en seier for trenering, trenering og atter trenering.

Det er i Lier kommune tverrpolitisk enighet om utbygging av Fjordbyen og at dette har positive effekter for Lier kommune. Dersom en ønsker Fjordbyen, må en også sørge for å drive Gullaug-prosjektet videre. Prosjektene gjør hverandre bedre og det er sunt med konkurranse.

Det er ikke slik at Fjordbyen er en risikofri gullgruve som enhver investor står med lua i hånda og ber om å få delta i. Forutberegnelighet, muligheten til å tjene med lav og akseptabel risiko og troverdighet er det som gjør at private investorer velger å gå inn i Fjordbyen. Lier kommune er 100 prosent avhengig av private investorer også i Fjordbyen. Dersom det er for mye uforutsigbarhet og ustabilitet i Gullag, så demper det investeringsviljen i blant annet Fjordbyen.

Det at det er forskjellsbehandling av forhåndsuttalelser, rasfare, miljø og lignende av de to prosjektene er et betydelig problem. Minner om at Lier kommune i Fjordbyen er både grunneier og reguleringsmyndighet, den nevnte forskjellsbehandlingen av Fjordbyen og Gullaug (hvor det bare er private grunneiere og investorer) kan svekke Lier kommunes troverdighet.

Ønsker man videre utvikling av infrastruktur som kollektivtransport mot Engersand og Lahell og ny skole på Gullag-halvøya, må noen investere og gis muligheten til å utvikle området.

At MDG drømmer om å stoppe de fleste utbygginger i Lier er ingen hemmelighet, men at Ap og Sp spiller med på laget, med tildeles vikarierende argumenter, er dårlig nytt for de som ønsker videre utvikling og bruk av dette flotte området. Slik saken ligger nå vil området stå delvis avstengt for allmennheten og med liten nytteverdi for lokalbefolkningen i området – så vel som for resten av Lier.