Liers unike samling av matprodusenter, foredlere og distributører har funnet sammen. Vi legger nå grunnlaget for en næringsklynge med mat som fellesnevner. Målet er at Liers klynge skal bli en nasjonal ledestjerne for samhandling og innovasjon - fra maten produseres til den står på bordet.

Vi skal bidra til enda mer verdiskapning, økt sysselsetting, styrket lokal matforsyning og -sikkerhet, utvikling av ny næring, teknologiske løsninger og til at forbrukeren får flere og bedre produkter.

Satsing på en næringsklynge av produsenter, foredlere og distributører av mat er spisset næringsutvikling og bygger på Liers naturgitte forutsetning og profil, i tillegg til vårt stempel som en av landets største og viktigste landbrukskommuner. Utgangspunktet er naturligvis kommunens brede utvalg av innovative produsenter, foredlingsvirksomheter og distributører.

Produsentene i Lier har vært her «bestandig», foredlerne er kommet til. Åpningen av Bamas nye salatfabrikk på Tranby og Odas nasjonale lager på Liertoppen har bidratt ytterligere til å sette fart på planene om en nasjonal matklynge. Vi ser fram til å presentere første synlige tegn på hva som er på gang med en egen matkonferanse, «Matveien 2022», i september.

Grunnlaget for å danne en næringsklynge forsterkes av Liers beliggenhet. Innenfor en radius på ca. 40 kilometer har vi et marked på opp mot to millioner forbrukere. Produsentene i Lier har tradisjon for å samarbeide. Eksempler på dette er Lier Fruktlager, Konservesfabrikken, Lierelven Jordvanning og Fellespakkeriet for frukt og grønnsaker.

De senere årene er det blitt økt bevissthet på verdien av kortreist mat, både ved å foredle produktene som produseres i Lier, på f.eks. Bamas fabrikker, og gjennom direktesalg til forbruker. En rekke virksomheter, f.eks. Frukt og Juletregården, Myhrene Ekeberg, Grøntbua og Buttedal Gård er eksempler på at produsenter går nye veier for å omsette sine produkter.

Andre eksempler er Huseby gård som både produserer og foredler til restauranter og kantiner.

Mester Grønn og Kiwi sitter med betydelig erfaring og kompetanse på salg, logistikk og distribusjon og har sine hovedkontor i grønne Lier. Verdikjeden «fra jord til bord» er med andre ord komplett innenfor Liers grenser.

En sentral inspirator er også bygdas gryende agritech-satsing. Det gjør oss alle stolte når vi i nasjonale medier ser høyteknologiske løsninger med utgangspunkt i grønne Lier. Plukkeroboten Thorvald i Sylling er et slikt eksempel, og det blir viktig å jobbe videre med muligheten for etablering av et nasjonalt agritech-senter.

Tiden er nå inne til å ta ut effekten og se alle mulighetene som ligger i den komplette kjeden av virksomheter. Derfor ønsker vi å skape en næringsklynge som forsterker eksisterende virksomheter, stimulerer nye, tiltrekker seg bedrifter fra andre områder og som blir en drivkraft i lokal og regional næringsvekst og sysselsetting.

Næringsforeningen har tatt rollen som koordinator i arbeidet med å få i gang næringsklyngen.

13. september viser vi fram matklyngens første konkrete resultat, konferansen «Matveien 2022». På Gilhus gård ønsker vi å lage en lokal forankret utstilling og konferanse som vekker nasjonal interesse – og vi ønsker at den skal bli årlig.

Årets temaer blir rekruttering, kompetanse, agritech, transport og logistikk. Det kommer blant annet til å handle om å spise mer frukt og grønt, om klimapositiv transport og logistikk og om matnæringens behov for kunnskap, kompetanse og teknologi.

«Matveien 2022» er starten på videre satsing på grønne Liers varemerke – vi gleder oss til å skape matklyngen sammen.