Avvikling av Viken er hverken «politisk prestisje eller mangel på sunn fornuft», slik noen forsøker å framstille det. Det Fylkesrådet gjør er å innfri et valgløfte til innbyggerne som har fått si sin mening ved to valg. Dette er demokrati i praksis.

Hverken innbyggerne eller de folkevalgte i de tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, ønsket at Viken skulle etableres. Men beslutningen ble tvunget gjennom av Solberg-regjeringen. Viken har aldri hatt noen legitimitet i befolkningen og vil heller aldri få det. Derfor har oppløsning av Viken stått høyt på dagsorden ved valgene både i 2019 og i 2021. Innbyggerne har sagt sitt ved disse valgene og løftene om oppløsning, som ble bekreftet av fylkesrådet i Viken før jul, er derfor en konsekvens av vårt demokratiske styresett. Det skal vi være glade for.

Vi bør takke for at folk faktisk fortsatt har noe de skal ha sagt i Norge. Demokratiet fungerer!

Dersom du ikke er enig i det de folkevalgte gjør, har du mulighet til å bytte dem ut ved neste valg- og det gjør en forskjell. Demokratiet får stadig dårligere kår i mange land. Vi gjør derfor klokt i å minne hverandre på hva som skal kjennetegne et demokratisk styrt land.

Kampen for et levende demokrati og reelt folkestyre er en grunnleggende verdi for oss i Senterpartiet og må ikke svekkes av kortsiktige interesser, hverken av maktpolitisk eller økonomisk karakter. Demokrati er også en hovedbegrunnelse for vår motstand mot medlemskap i EU og den husmannskontrakten som EØS-avtalen har vist seg å være.

Viken har fungert i to år. Det er ingenting som her er etablert som ikke kan komme til nytte når Buskerud, Akershus og Østfold gjenoppstår. Mye av kostnadene ved etableringen har vært knyttet til IKT-utstyr. Dette kan fortsatt brukes. Og det blir aldri feil å samarbeide. Av våre ca 12000 ansatte, finner vi ca 9500 spredt rundt på våre 58 videregående skoler. Samferdselsfolka jobber også lokalt og regionalt, og de tidligere ansatte ved den sentrale fylkesadministrasjonen har stort sett beholdt sine arbeidsplasser i Drammen, Oslo og Sarpsborg, når de ikke har vært på hjemmekontor. Det er ikke grunnlag for å dramatisere en oppdeling for de ansatte. Deres jobbsikkerhet er garantert uansett, gjennom lovverket som regulerer oppdeling.

Senterpartiet i Viken fylkesråd og fylkesting vil jobbe videre for å sikre gode tjenester til innbyggerne i de to årene som er igjen til nye fylkesting skal velges i 2023. Men vi tror det blir enklere for innbyggerne å vite hvem som er folkevalgt og hvem man kan snakke med i administrasjonen om en utfordring skal løses. Det blir helt sikkert enklere for oss folkevalgte å kjenne våre videregående skoler, vite hvor trafikksikkerheten må bedres og vei og sykkelstier trenger ny asfalt, eller jord, fjell, vann og strand må sikres for framtida. Slik kan vi ivareta den nærhet, oversikt og tillit som skal til for at demokratiet vårt skal få gode levekår, også i åra som kommer.