Diskusjonen om Vikens videre skjebne er i full gang. Rett før jul kom rapporten som viser hvilke konsekvenser en oppsplitting av Viken vil kunne få for både tjenester og økonomi. Rapporten er skremmende lesning. Oppdeling av Viken er ikke bare misbruk av skattepenger, folk og ressurser som skulle arbeidet med andre viktige ting enn omorganisering av fylkeskommunen. Konsekvensene vil være særlig store for den fremtidige økonomien i et eventuelt nytt Buskerud og et eventuelt nytt Østfold. Rapporten viser at det ikke er et faglig grunnlag for å dele opp Viken. Tjenestene til innbyggerne vil ikke bli bedre. En oppløsning vil gå utover byggingen av nye skoler, mulighetene for et koordinert og sømløst kollektivtilbud vil bli dårligere, og viktige fagmiljøer kan forvitre.

Et av hovedargumentene mot Viken har vært mangel på demokrati. Motstanderne hevder det blir for lang avstand fra innbyggerne til de folkevalgte og administrasjonen i Viken. Men hva er demokrati? Blir det mindre demokrati av at det er færre folkevalgte fra din kommune i fylkestinget?

For Venstre er det viktig at beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. De fleste regionale enheter fungerer som statens forlengede arm i etater, direktorater og statlige foretak - byråkratiet. Derfor vil vi ha fylkeskommuner - med politisk styring - som kan overta flere oppgaver som i dag utføres av staten. Vi vil ha fylkeskommuner med solide fagmiljøer som kan gi gode tjenester til innbyggerne, være en støtte for kommunene og utarbeide best mulig beslutningsgrunnlag for oss som folkevalgte. Viken er et slikt fylke. Demokrati dreier seg også om fordeling av makt. Vi trenger fylker som kan være en motmakt mot en stadig sterkere stat, og vi som bor i hovedstadens omland, er tjent med å ha et fylke som kan møte Oslo med samme styrke og på samme nivå. Det er også demokrati.

Demokrati er langt mer enn fysisk avstand til et fylkeshus og antall folkevalgte i fylkestinget. Det handler om arenaer som gir innbyggere anledning til medvirkning og mulighet til å påvirke viktige beslutninger. Det handler om tillit til at våre politikere har best mulig kunnskap om de avgjørelser som skal fattes. Og det handler om de folkevalgtes tyngde for påvirke beslutninger som tas oppover i systemet.

Venstre mener at Viken gir mange muligheter, og vi mener vi må bruke dem! 1,2 millioner innbyggere kan få til mye bare vi samarbeider. Viken kan, og skal vise vei!

Viken er Norges største skoleeier for videregående skole og har et fantastisk utgangspunkt for å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet.

Viken har en stor andel av Norges nullutslippskjøretøy, plusshus og teknologiske lavutslippsløsninger på mange områder. Vi har kompetansemiljøer og næringsliv med høy kompetanse på ulike sider av det grønne skiftet. Dette gir Viken en unik mulighet til å gå foran som nullutslipps-region i Norge og i Europa.

Viken har sammen med Oslo størstedelen av kollektivreisene i Norge. Dette er et stort ansvar, men gir oss også store muligheter. Her kan Viken, sammen med Oslo, utvikle framtidas sømløse og rimelige kollektivtrafikk i hele regionen, til beste for innbyggerne og miljøet.

Vikens solide fagmiljøer innen blant annet arbeidet med bærekraftsmål, skole, klima og miljø er ressurser som kommer hele Viken-samfunnet til gode.

Viken er allerede en pioner i helhetlig og målretta arbeid med FNs bærekraftsmål i hele sin virksomhet. En oppdeling av Viken vil både svekke dette arbeidet og forsinke resultatene. Det har vi ikke tid til.