Kommunedirektøren foreslår i handlingsprogrammet å vedta et flatt kutt på 0,5 prosent, gjelder dette også de private barnehagene? Samlet sett går tilskuddene våre ned med over 4 prosent neste år, da har vi utelatt og ta hensyn til regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddet.

I Lier var det pr 1. september 2020 1412 barn i barnehager i Lier, 1256 av disse går i private barnehager. På side 46 i handlingsprogrammet står det at kapitaltilskuddet for barnehagene er i 2020 kr. 9300. Videre står det at kapitaltilskuddet inflasjonsjusteres og øker hvert år – for 2021 er kapitaltilskuddet satt til kr. 8000. For 2021 er våre satser foreslått og gå ned. For store barn, barn over 3 år får vi i i 2020 kr. 105 516 for 2021 er det foreslått kr. 100 732 som er en nedgang på kr 4784 kr pr barn.

For de miste barna, de under 3 år får vi i år kr. 220 228 for 2021 er det foreslått kr 212 497, som er en nedgang på kr. 7731 pr lite barn. Foreldrebetalingen stiger med kr 95 pr barn, dette utgjør kr 1045 kr pr barn pr år.

Lier bruker nesten 14 millioner mindre enn tilsvarende kommuner i samme kostra gruppe på barnehager, det er 11.000 kr mindre pr barn i privat barnehage pr år enn andre i samme kostra gruppe. Kostra gruppe er kommuner med en del felles trekk, som det er naturlig å sammenligne seg med i forhold til ressursbruk, også innenfor barnehage. Vil politikerne i Lier være bekjent av at de gir så mye mindre pr barn i barnehage enn andre sammenlignbare kommuner?

Vi har nasjonale normer for bemanning og pedagog norm. Vi har nasjonale retningslinjer og lovverk. Vi sier TAKK til nasjonale satser for barnehagene i Lier! Vi ønsker oss en mer forutsigbar økonomi.

Når vi i tillegg i disse dager står overfor de ekstra utfordringene covid-19 medfører, så er det ekstra viktig at barnehagene prioriteres i tråd med sin samfunnskritiske funksjon. Økt sykefravær om høsten og vinteren fører til utstrakt vikarbruk, som igjen gir større utfordringer både i forhold til å kunne opprettholde et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, samt den ekstra økonomiske belastningen dette medfører for den enkelte barnehage. Under pandemien blir sykefraværet enda høyere, og regjeringen sier at vi skal bruke mer vikar. Hvor skal vi få penger til dette? Vikarbudsjettene er allerede skrapet, og når vi ser kommunedirektørens oppfordring om å spare inn enda mer på barnehagene, vil vi ikke ha midler til forsvarlig drift de kommende årene. Vi kommer til å slite med ettervirkningene i lang tid.

Barn har ikke bare en fremtid, de har og en nåtid. Det er i nåtiden de utvikler seg som mennesker. Er det slik at barn i private barnehager i Lier kommune skal få et dårligere tilbud enn andre kommuner? Hvem tar ansvar for å tette gapet mellom barna som vil oppstå senere i livet, når de ikke fullfører videregående skole og havner utenfor arbeidslivet?