Det er maten vi lever av. Den blir til i jorden – av jorden – på jorden, og vi blir stadig flere som trenger den. Samtidig vet vi at ca.1 prosent av Norges areal er jord som er egnet til å dyrke menneskemat som korn, poteter og grønnsaker.

For kort tid siden publiserte SSB (statistisk sentralbyrå) tall for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord for 2020.(KOSTRA-tall). Tallene gjaldt resultatene for hele Norge og for endringer på kommunalt nivå.

Nasjonalt jordvernmål: Stortinget vedtok i 2015 et nasjonalt jordvernmål om å avgrense omdisponering av dyrka jord til maksimalt 4000 dekar per år innen 2020. Dette ser ut til å ha blitt tatt til følge, siden det hvert år fra 2017 har blitt omdisponert mindre enn 4000 dekar dyrka jord. Tallene for 2020 bryter med denne utviklingen. Da ble det omdisponert 4676 dekar dyrka jord i Norge.

Nye jordvernmål: Men omdisponering av 4000 dekar er mye og bare ett steg på veien mot å bevare dyrka jord. Derfor har regjeringen nå lagt fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvern. Årlig omdisponering av dyrka jord skal reduseres til 3000 dekar innen 2025.

Det betyr at kommunene må begrense seg ytterligere, når de skal vedta planer om at areal skal brukes til noe annet enn jordbruk.

Jordvernmål i Lier: Hvordan stiller saken seg når det gjelder vår egen kommune, eller sagt på en annen måte, hvor stor andel av det nasjonale målet på 4000 dekar, kan Lier tillate seg å omdisponere?

Om vi bruker jordbrukssjef Gry Løberg sine utregninger, kan Lier maksimalt bygge ned 18 mål dyrka jord i året. I perioden 2005-2015 var det gjennomsnittlige tallet 42 dekar per år. Fra 2015, da nye nasjonale jordvernsmål ble satt, og frem til 2020, er resultatet 20 dekar per år. Tallet for 2020 viser 3 dekar godkjent for omdisponering. Det lover godt.

Gullaughalvøya: Men hva gjør politikerne i Lier når det legges frem større utbyggingsprosjekter for bolig og industri som krever omdisponering av matjord, som f.eks. når endelige planer for Gullaughalvøya skal vedtas. Da kan det forsvinne 90 dekar med dyrka jord.

Naturvernforbundet i Lier har tro på at politikerne vil anvende Stortingets jordvernstrategi om forsterket jordvern, og minne seg selv på at det overordnede målet med jordvern er matsikkerhet. Dette dreier seg om at dagens befolkning og våre etterkommere skal ha muligheten til å dyrke egen mat på egen jord, og sikre egen matproduksjon.