Gå til sidens hovedinnhold

Falsk planlegging av veiprosjekter i Lier

Artikkelen er over 4 år gammel

Veiprosjekter Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Fake news», falske nyheter, er blitt et nytt begrep i samfunnsdebatten. Da er det verre med det som mer sjelden påpekes, nemlig «fake planning», falske planprosjekter som igangsettes på manglende eller gale forutsetninger, eller gjennomføres med gale planleggingsdata.

Slike prosjekter strekker seg gjerne over flere år, og er derfor vanskeligere for offentligheten å oppdage når glemselens slør lett skjuler de opprinnelige forutsetninger.

"Falsk planlegging" over flere år

Vi ser også dette i vårt nærmiljø. Om man studerer planleggingen av RV 23 forbindelsen Dagslet E18 over flere år, ser vi «Falsk Planlegging» som har bidratt til å mislede offentligheten, sløse offentlige midler og svekke vårt demokrati.

RV 23 Dagslet-Linnes-E18: Tid 2005–2007 er et historisk tilfelle, der planene om Fjordby underslås av vegvesenet i planarbeidet.

Innsigelse rettes mot alternativ ringvei i fjellet for utslag og kobling til E18 ved Viker, slik at denne løsningen forhindres.

Deretter unndras planene om RV 23 langs Lierstranda den obligatoriske KS 1 kontrollen i departementet.

Noen år i ettertid kommer så regningen: De trafikkprognoser øst-vest som Vegvesenet har bygget på viser seg å være gale, og må oppjusteres med 30–40 pct.

Og når fjordbyplaner og mulig sykehus i tillegg må regnes med, er trasévalget fra 2007 ikke gjennomførbart fordi det kort og godt er for trangt på Lierstranda.

Planresultatet fra 2007 må nå brukes til annen løsning enn planlagt for, nemlig forbindelse til E18 på tvers i Ytre Lier.

Den planlegging som fant sted i 2007 var altså falsk- den bygget på helt gale forutsetninger, førte til annet resultat, og var forårsaket av selektivt datavalg der Vegvesenet beviste sin rolle som politisk aktør.

Sterke reaksjoner

Frem til 2016-2017: Vegvesenet har fra år 2000 i sine planbeskrivelser omtalt Dagslet- E18 som den fremtidige Øst-Vest forbindelse fra Sverige/Østfold med fremtidig tilknytning til E 134 mot Haugesund og Bergen.

Vegvesenet flagget derfor Lierdiagonalen i forbindelse med RV 23 – revisjonen i 2016 etter at 2007 planene havarerte. Her søkte man å se flere prosjekter i sammenheng.

Ikke minst er det i Drammen helt nødvendig å få gjennomgangstrafikken øst-vest bort fra bykjernen, og kun Lierdiagonalen med tunnel fra Lier til Nedre Eiker kan løse dette.

Alternativ Øst-Vest forbindelse, f.eks. over Svelvik er det ikke økonomisk realistisk å tenke seg.

Men slike planer vekket naturlig nok sterke reaksjoner i Lier når utgangspunktet for Lierdiagonal nå ikke ligger fra en ringvei ut av fjellet fra Viker (som vegvesenet og Lier Høyre forhindret i 2007), men tvers gjennom bebygget område fra Linnes og inn i Lianåsen.

Løsning ingen har bedt om

Fra Lier kommunes politiske miljø fremkom så i 2016 sterke ønsker om at Viker-løsningen fra 2007 med lang tunnel fra Dagslet på ny aktiveres.

Her ledes gjennomgangstrafikken rett ut fra fjellet på E 18 ved Viker, med kortere veiløsninger i dagen enn om man lenger nede i Lier får kjempekryss på Jensvoll/Høvik.

Da skjer det underlige at Statens vegvesen- etter at planer har vært behandlet på Lier Rådhus i flere uker- senhøstes fremmer forslag om en ny «Viker-løsning» som ingen har bedt om, og der tunnelen kommer i front av boligområdene ved Sørum ovenfor Lierkroa.

Det tegnes inn en skremmende og meningsløs trase tilbake til kryssløsning ved Høvik/Jensvoll. Forslaget vekker naturlig nok sterke reaksjoner.

Les også

Lite saklig svar fra ordføreren

For ingen har bedt om dette. Det er vanskelig å forstå utspillet på annen måte enn at vegvesenet, sammen med den politiske ledelse i Lier kommune, her ønsket å diskreditere en lang tunnelløsning i området og gi de andre alternativer i ytre Lier et komparativt fortrinn.

Heldigvis har kommuneplanutvalget nå forkastet dette utspillet, og legger det ikke ut til offentlig ettersyn. Nå er det Viker versjonen fra 2007 som gjelder.

Ingen garanti

Likevel ble Lierdiagonalen så stort problem for Liers ordfører at hun ved hjelp av Trond Helleland søkte ny løsning: Statens vegvesen har derfor i stedet fremmet en alternativ «redusert planprosess» kun med tilknytning til E18, der Lierdiagonalen midlertidig er tatt ut av prosjektet, og boligområder ved Jensvoll/Høvik dermed tilsynelatende blir mindre berørt.

Les også

Ny feilinformasjon fra ordføreren

Når Lierdiagonalen er «ute» kan det planlegges «lite kryss» i stedet for det store.

Offentlig høring pågår nå i Lier - en planprosess der Lierdiagonalen er borte fra kartet. Men må vi ikke regne med at den kommer på dagsorden igjen, når planer for RV 23 - E18 er vedtatt?

Les også

Risikospill med Liers framtid

Hvilke garantier har ordføreren og Trond Helleland fått fra Stortinget om finansiering av en alternativ øst-vest trase utenfor Lier?

Svar: Ingen som helst! Og i brev til Lier kommune fra Vegvesenet sies intet om at langsiktige planer er lagt bort. De er bare tatt av kartet i denne omgang.

Lettlurte Lier-bønder?

Ser vi ikke her en ny falsk planprosess for lettlurte Lier-bønder?

Man tror man planlegger kun trase Linnes - E18, mens krysspunktet på E18 da i realiteten også blir Lierdiagonalens utgangspunkt for videreføring mot Nedre Eiker i neste omgang.

Her beviser Statens vegvesen etter initiativ fra Lier Høyre på ny sin rolle i et politisk spill for gjennomføring av planer på gale forutsetninger.

Vi har all grunn til å spørre om det ikke fremdeles er Lierdiagonalen vi planlegger, der Liers innbyggere og politikere lett kan la seg lure.

"Fake news" er nok et langt mindre demokratisk problem enn hva fordekte og gale planprosesser representerer i vårt nærmiljø.

Kommentarer til denne saken