Vi vil ha en vei som er et grønt alternativ, med minst mulig støy og konsekvenser for liungene og Liers grønne landskap. Det er alle Liers politikeres mål. Men hvordan kommer vi dit?

Statens vegvesen skal snart legge fram forslag til planprogram for E134 gjennom Lier. Kommunestyret skal i denne omgang kun beslutte planprogrammet og ikke velge trase. Valg av trase skal skje etter at arbeidet med planprogrammet er ferdig.

Jeg mener at det er best å få alle traséalternativer utredet for å få et best mulig beslutningsunderlag og løsning. Det er også dette Samferdselsdepartementet sier at vi må forholde oss til; alle realistiske og relevante alternativ skal være med i utredningen, inkludert den antatt billigste.

Det viktigste argumentet for å ta med alle traseer i utredningen er at det gir best fremdrift. En del er allerede utredet fra tidligere planprosesser, og vi må unngå en lang prosess med eventuell statlig inngripen før veitrase i kommunedelplanen kan vedtas.

Ved å utrede flere alternativer blir det tydeligere hvilke fordeler og ulemper de ulike alternativene har. Det er også mulig at en kreativ løsning fra et av utredningsalternativene kan gjenbrukes i det endelige trasévalget, og gi det økt verdi. Dette har vi sett er mulig i Nye Veiers prosjekter andre steder i landet.

Ved å utrede alle alternativer så vil vi også få svaret på hva det koster å bevare jorda. Det er også lettere å argumentere mot de alternativene vi ikke vil ha når alternativene er utredet. Med fakta på plass vil Stortinget lettere kunne tillate at en bruker litt mer penger som skåner Lier og vår matjord.

Liers politikere beslutter mange saker. I de vanskelige sakene er det viktig å få alle fakta på bordet og se på ulike løsninger. Hva er handlingsrommet innenfor de ulike løsningene? Hvordan kan en komme nærmest mulig en ideell løsning? Hva sier vår overbevisning? Et slikt prinsipp bør politikerne jobbe etter også i denne saken. Ikke minst har en alt å vinne på å ha en konstruktiv dialog med Statens vegvesen, Lier kommune og Samferdsel departementet.

Skal Lier sikre seg midler i Nasjonal transportplan og få en vei innen 10 år, så må vi få fram alle fakta på bordet og se mulighetene. Alle alternativer må utredes for å ha størst mulig valgfrihet og handlingsrom den dagen en skal ta beslutning om veitrase i kommunedelplanen. En beslutning Liers politikere må ta til beste for liungene, næringslivet, matjorda og Liers landskap. Ikke minst for dem som daglig lider av den enorme trafikkmengden langs dagens E134.