Vi viser til leder i Lierposten 13. oktober om Haugerudbråtan-utbyggingen. Vårt standpunkt i denne saken har hele tiden vært at dette aldri skulle vært omregulert til boligformål. I tillegg fremstår utbyggingsplanene på deler av tomten som et overgrep mot naboene som får 4-etasjers blokker tett inn på sine eiendommer. Det er vår plikt som politikere i et parti som har dette på dagsorden å prøve og få snudd slike vedtak som åpenbart er fattet på feil grunnlag slik situasjonen er nå i 2022.

Utbyggingen er et eksempel på den stadige omdisponeringen av LNF-områder og dyrkbar mark gjennom rulleringen av kommuneplanen som posisjonen i Lier gjennom en årrekke har vedtatt og som fremstår som gavepakker til grunneierne. Det hadde vært flott om Lierposten kunne sette et fokus på dette.

Dyrkbar mark blir viktigere og viktigere i en verden hvor klimaendringer, tørke og krig gjør matvareforsyningen stadig mer sårbar. Selvforsyningen i Norge blir stadig viktigere, og Lier er en viktig produsent av matvarer i Norge. Vi har et godt klima i Lier for landbruksproduksjon, og vi må derfor unngå mer nedbygging av dyrkbar mark. Vi har ingen flere dekar å miste til irreversible utbygginger.

Matjorden på Haugerudbråtan er fjernet, det er korrekt, men det betyr ikke at det ikke kan reetableres. Det vil være 80 dekar med matjord som må flyttes på når for eksempel E134-utbyggingen skal gjennomføres.

Det er viktig at vi opprettholder dyrket mark i Lier, nedbyggingen har foregått over for lang tid til nå, og det er på tide det stoppes. I tillegg vil nærheten til eksisterende landbruksvirksomhet, inkludert husdyrproduksjon, skape konflikter over tid.

Dessuten er utbyggingsplanene på den østre delen av eiendommen for voldsom og vil ødelegge veldig mye for naboene. Planene må derfor nedskaleres til et mer akseptabelt nivå som naboene kan leve med.