Da kommunestyret skulle behandle sak 36/2020 Barnehagebehovsplan, tirsdag 4. mai, opplevde vi at kvaliteten på, og behovet for, barnehageplasser kom i andre rekke. Det ble i det store og det hele en ideologisk debatt om eierform.

Senterpartiet vil sikre et tilstrekkelig antall barnehageplasser med god kvalitet, drevet av dyktige pedagoger der folk bor. Lier har mange gode barnehager. Derfor fremmet Senterpartiet sammen med KrF følgende forslag til nytt punkt: «Ved bygging av nye barnehager skal eierform vurderes».

Lier Senterpartiet tror på en barnehagestruktur som leverer et kvalitetsmessig og pedagogisk godt tilbud. Dette mener vi blir godt ivaretatt gjennom dagens miks av ulike eierformer i Liers barnehager. Det være seg kommunalt drevne barnehager, foreldreeide barnehager, enkelte private og ideelle barnehageaktører.

Med dette forslaget kan vi styre utviklingen av eierstrukturen av barnehagene i Lier bedre. Et punkt fremmet av SV – som ble støttet av Ap og MDG – var å bygge alt i kommunal regi. Sp er enige i at vi må ha flere kommunale barnehager. Likevel kan vi ikke være med på å nekte nye barnehager med tilsvarende driftsform som både Tranby og Borgestad barnehager, livets rett.

Vi er tydelige motstandere av velferdsprofitører, store selskap som finansieres med skattekroner og foreldrebetaling. Er det fortsatt barnas beste, som står i sentrum?