– Jo visst er det store forskjeller

Blide, men uenige: Ordførerkandidatene Gunn Cecilie Ringdal og Tonje Evju er enige om mange av målene, men ikke om hvordan disse skal nås på best mulig måte. foto: Simen Næss Hagen

Blide, men uenige: Ordførerkandidatene Gunn Cecilie Ringdal og Tonje Evju er enige om mange av målene, men ikke om hvordan disse skal nås på best mulig måte. foto: Simen Næss Hagen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ikke la deg lure av brede smil og vel forlikte saker: Det finnes forskjeller – også i Lier-politikken.

DEL

LIER: De smiler og ler, og omtaler hverandre med respekt.

Men tonen kan også kvesses mellom Liers to sterke kvinner: Ordførerkandidatene Gunn Cecilie Ringdal (H) og Tonje Evju (Ap).

Evju tok ordførerkampen både i 2007 mot Ulla Nævestad, i 2011 mot Helene Justad og nå mot Gunn Cecilie Ringdal.

Ringdal er Justads arvtaker, og har en 40-årig arv å ta vare på: Høyre har sittet med ordføreren i Lier siden 1975.

I innspurten av en hektisk valgkamp utfordret Lierposten de to på noen kjerneområder.

Omsorg:

Evju: – Det som primært skiller oss er at Arbeiderpartiet vil prioritere økt bemanning, mens Høyre vil prioritere videre- og etterutdanning. Samt at vi er imot Høyres målsetting om å konkurranseutsette hjemmetjenesten og driften av det nye sykehjemmet Fosshagen.

Ringdal: – Høyre har nok et langt mer pragmatisk forhold til konkurranseutsetting enn Arbeiderpartiet ønsker å gi uttrykk for. Det står i vårt program at vi er åpne for å vurdere konkurranseutsetting, men vi vil alltid vurdere med hensyn til kvalitet og konsekvenser for brukerne.

Evju: – Vi er nok enige om målene, men uenige om tiltak. Ap mener at en styrking av grunnbemanning vil være et viktig bidrag til å få ned sykefravær, og mindre behov for vikarer med de effektiviseringsgevinster som ligger i det.

– Hvorfor skal de som er opptatt av omsorgspolitikk stemme på ditt parti?

Ringdal: – Fordi vi er opptatt av kvalitet i tjenestene. Først og fremst gjennom kompetanse hos dem som jobber i helse- og omsorgstjenesten.

VALG 2015: Lier Ap

 • Har hatt 16 representanter i kommunestyret perioden 2011 til 2015.
 • De 25 øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Tonje Evju, Håkon Norstrand,  Silje Kjellesvik Norheim, Tov Tovsen, Emilie Wold, Knut Røssum,  Anne Mari Westlie Eidal,  Petter Dreier, Hege Winje, Daniel Erik Nielsen, Hedda Kyrkjerud, Tor Birger Jeppesen, Lorna Reberg Nilsen, Lars-Erik Petersen,  Ruth-Eline Iversen,  Ove Andreas Solberg,  Tone E. Svendsen,  Gunnar Nebell, Bente Born, Anders Strøm, Mirza Maldonado, Pål Birger Bendiksen, Tonje Cathrine Hilden, Nils Stenvi-Samuelsen, Ann Heidi Svorstøl, Arne Chr. Rødby, Aud-H. Kolberg, Knut Roar Bakken, Lena Dahl Nilsen, Arnfinn Milton Fyhn.

Småplukk fra programmet

 • Økt lærertetthet ved en norm på maks 20 elever per lærer på barnetrinnet og 25 elever pr. lærer på ungdomstrinnet.
 • Gjennomgang av skolestruktur og skolegrenser.
 • Etablere en ny kommunal barnehage i Ytre Lier.
 • Planlegge for seniorboliger i alle tettsteder i kommunen.
 • Omregulere Liertun til boliger og utvikle til omsorgsboliger for eldre.
 • En mer effektiv byggesaksbehandling i kommunen.
 • Bedret skolebusstilbud.
 • Så snart som mulig få vedtatt en næringsplan.
 • Flere stillinger og utvidet åpningstid i skolehelsetjenesten.
 • Bygge kommunale utleieboliger for ulike livsfaser- og situasjoner.

Vi er nok enige om målene, men uenige om tiltak.

Toppkandidat Tonje Evju

Evju: – Fordi vi vil øke grunnbemanningen og gå for flere hele stillinger, som vil gi en økt kompetanse med hensyn til brukeren, færre feil og redusert sykefravær.

Jordvern

– Alle partier sier de er for jordvern. Men hva blir jordvern for dere i kommende periode?

Evju: – Vi har tatt signalene om vi har bygd ned for mye matjord i Lier. Vi tenker at vi må bygge mer i åssidene, og være langt mer restriktive på å bygge ned dyrka mark. Vi har ikke vært gode nok, men vi kommer til å bli strengere.

VALG 2015: Lier Høyre

 • Har hatt 20 representanter i kommunestyret perioden 2011 til 2015.
 • De 25 øverste på nominasjonslisten for 2015-2019: Gunn Cecilie Ringdal, Søren Falch Zapffe, Hilde Fossum, Per Hægstad, Sandra Bruflot, Karl Bellen, Mari Espedal, Morten Brenden, Hanne Garås, Mikal Lorentzen, Frank Yggeseth, Morten Egeberg, Adnan Afzal, Unni Lærum, Svein Helge Nygård, Berit Schau Solberg, Gry Anette Lund, Gina Ekeberg, Arne Jørstad, Reidar Lauritsen, Geir Håkon Ulsaker, Per Otto Olsen, Per Werrum, Heidi Nordheim, Gro Hegg.

Småplukk fra programmet

 • Kompetanseheving og etterutdanning for skoleledere, lærere og omsorgspersonell.
 • Vektlegge basisfagene norsk, engelsk og matematikk.
 • Sørge for at bygdas skolebygg holder høy kvalitet.
 • Sørge for fullfinansiering av nytt kirkeorgel i Sylling.
 • Videreutvikle kulturskolen for å gi barn og unge målrettet undervisning.
 • Støtte seniorsentrene og fortsatt stimulere til forebyggende helsearbeid.
 • Vurdere bruk av private aktører i tjenesteproduksjon som hjemmehjelp, hjemmesykepleie og drift av institusjoner.
 • Bevare Lierelva som en ren og tilgjengelig ressurs for alle.
 • Arbeide for ytterligere å forbedre busstilbudet i hele bygda.
 • Arbeide for at motor-veikrysset mellom riksvei 23 og E18 blir liggende så nær Drammen som mulig.

Høyre ønsker å samarbeide med de partiene vi samarbeider med i dag.

Toppkandidat Gunn Cecilie Ringdal

Ringdal: – Det er vanskelig å si om vi skal bli strengere enn vi har vært. Lier står foran en stor omveltning, men vi er opptatt av at vi må balansere utvikling og vern av dyrka mark. Når det gjelder omdisponering av mindre areal må vi bruke et godt skjønn, og forholde oss til jordlovens bestemmelser. Der mener jeg at vi har hatt en fornuftig praksis. Vi ønsker å fortsatt ha en fornuftig balanse mellom vekst og vern.

Evju: – Om praksisen har vært fornuftig eller ikke, er en politisk vurdering, og jeg mener at det ikke har vært fornuftig. Skal gjeldende praksis fortsette, blir det stort sett ja til nedbygging.

Næringspolitikk

Ringdal: – Det vi sier er at vi alltid stiller på lag med privat eierskap for vekst og innovasjon. Vi har en lang historie med lav arbeidsledighet, og det er takket være at vi har mange store bedrifter som har fått etablere seg her. Vi mener også at vi må få på plass en egen næringslivskoordinator, og at kommende kommuneplan skal danne grunnlag for en ny næringsplan.

Evju: – Vi er opptatt av kortreiste arbeidsplasser, og at vi i langt større grad styrer hva slags type arbeidsplasser vi ønsker i Lier. Vi mener det haster å få på plass en næringsplan. En plan som sier noe om hva slags type næring vi ønsker, og hva vi ikke ønsker. Det er en plan vi har etterspurt, og mye av den uønskede utviklingen vi ser på Gjellebekk hadde ikke skjedd hvis kommunen hadde hatt en næringsplan.

Ringdal: – Vi er nok stort sett enige om hva en næringsplan bør inneholde, men vi ønsker først og fremst å få på plass en næringslivskoordinator. En næringsplan må henge sam-men med en den kommende kommuneplanen. Derfor må vi vedta den først. Jeg ser ikke helt hvordan en næringsplan skal fungere uten en revidert kommuneplan, som er det øverst styrende dokument for arealdisponering.

Evju: – Næringsplanen skulle vært på plass for lengst, og det haster med å få den plass. Det vil ta altfor lang tid å vente på en kommuneplan. En næringsplan kan bli styrende for kommuneplanen.

Ringdal: – Jeg ser ikke helt hvordan vi skal vedta en næringsplan som skal fortelle hvor bedrifter skal ligge i kommunen, og så etterpå vedta en kommuneplan for hvordan arealene skal brukes.

Skole

Ringdal: – I likhet med Arbeiderpartiet ønsker vi også god lærerdekning, men Høyre mener at vi må få på plass en plan for bedring av kompetanse hos lærerne.

Evju: – Vi har vært tydelige på at vi ønsker en norm på antall elever pr. lærer. Vi ser at det er blitt gradvis større klasser i Lier-skolen, og vi ønsker mindre klasser. Vi erkjenner at læreren er den viktigste ressursen i skolen, og for at de skal kunne se den enkelte elev, og gi tilpasset undervisning, så må de ha tid nok til hver enkelt elev.

Ringdal: – Det er når læreren har et klart mål i klasserommet at det gir god læringseffekt, og det er god læringseffekt vi er opptatt av. Vi mener en norm hindrer den fleksibilitet skolen trenger for å legge opp til undervisningstimer de mener er best.

Evju: – Vi ønsker en undervisningssituasjon der det ikke er mer enn 20 elever per klasse på småtrinnet og maks 25 elever per klasse på ungdomstrinnet.

– En eventuell nedleggelse av Nordal skole har vært en sak i årevis. Hva er status for dere i denne saken nå?

Evju: – Vi mener at vi må se på skolestrukturen i Lier på nytt.

Ringdal: – Vi ønsker å bevare den skolestrukturen vi har.

Samarbeid

Ringdal: – Høyre ønsker å samarbeide med de partiene vi samarbeider med i dag.

Evju: – Vi ønsker å fokusere mer på Grønne Lier, og ønsker å samarbeide med partier som fokuserer på grønne verdier.

Artikkeltags