Høyres miljøfiendtlige plan – lite framtidsrettet

Janicke Karin Solheim, MDG

Janicke Karin Solheim, MDG

Av
DEL

MeningerInnlegget til Lier Høyres leder i Lierposten 15. august; «En god plan for framtiden», viser at Lier Høyre dessverre er et svært lite fremtidsrettet parti med tidvis miljøfiendtlig politikk. Innlegget inneholder dessuten direkte feilaktige slutninger, og krever derfor en redegjørelse.

Når Høyres leder skriver at «Alle skal leve i trygge omgivelser og oppleve at de hører hjemme i sitt nærmiljø», vil mange av Liers innbyggere ikke kjenne seg igjen, spesielt innbyggerne på Tranby som har vært hardt belastet av industriutbygging og pukkverksdrift gjennom mange år.

Når det hevdes at «Planen gir god retning for hvordan Liersamfunnet skal utvikle seg i årene som kommer», så gjelder dette kun samfunnsdelen i den nye kommuneplanen. Dessverre er de gode intensjonene i samfunnsdelen ikke fulgt opp i arealdelen, noe vi, Miljøpartiet De Grønne, advarte mot, men som det politiske flertallet i Lier med Høyre i spissen neglisjerte.

Når det videre hevdes at «Planen legger opp til nødvendig vekst og utvikling, men med mindre miljøbelastning», så er det direkte feil. Nedbygging av hele 67 mål matjord og dyrkbar mark er verken «nødvendig vekst og utvikling» eller «med mindre miljøbelastning», snarere tvert imot.

Når det dessuten påstås at «Som kjøreregel for arealdisponeringen legges det til grunn at dyrket og dyrkbar mark og viktig kulturlandskap skal bevares», er dette også i samsvar med Høyres vanlige praksis; å si en ting, men gjøre noe helt annet. Nedbygging av 67 mål dyrket og dyrkbar mark er ikke å bevare! Når dette ses i sammenheng med at Høyre-flertallet i tillegg har bygd ned jordbruksareal tilsvarende 87 fotballbaner siden 2005; ofte noe av landets beste matjord, er utsagnet oppsiktsvekkende! Når en samtidig minner om vandalismen som har foregått av kulturlandskapet på Høgda / Tranby de seneste årene; som har svært høy verneverdi når det gjelder kulturmiljø og kulturminner, blir det direkte pinlig.

Når det opplyses om at «Strandsonen (…) skal gjøres tilgjengelig for alle og planleggingen skal legge til rette for redusert utslipp til luft og vann», er det nødvendig med en realitetsorientering. Høyre går nemlig blant annet inn for en storstilt utbygging på Gullaug; med fem store boligblokker i strandsonen.

Når det erklæres at «Arealdelen viser at Liers fremtidige næringsliv vil ha gode vekstmuligheter på Gjellebekk. Dette forutsetter at markagrensen justeres noe», tilsløres de virkelige forhold. Høyre vil nemlig ta flere hundre mål av markagrensen for å bygge næring i Leirdalen, ved det populære bade- og rekreasjonsområdet Damtjern. Hvis de får gjennomslag for dette, vil det sannsynligvis bli «siste spiker i kisten» for Damtjern og nærområdet.

Når utbygging av Haugerudbråtan på Tranby fremheves som positivt, er det motsatte tilfelle. Det betyr nemlig nedbygging av nær 12 mål dyrket og dyrkbar mark, samtidig som området er «hensynssone landskap» i tidligere kommuneplan. Haugerudbråtan er et fint landskapsområde som i alle år har vært svært mye brukt av både barnehagene, skolene, beboerne i omsorgsboligene på Hallingstad og andre med dårlig funksjonsevne og fremkommelighet. Høyre fikk knapt flertall for nedbygging av området med støtte fra Frp, U og Sp.

Bare for å ha nevnt noe – fordi innbyggerne har rett til å vite hvem de velger og hva de stemmer på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags