Barn skal ha trygg skolevei. Sånn er det dessverre ikke i Viken, heller ikke i Lier. Derfor mener vi i MDG at noe må gjøres med skoleveiene, og at det må gjøres nå!

Viken fylkeskommune har gjennomført en reisevaneundersøkelse på barneskolene i fylket. Hele 42 % av elevene ved barneskoler i Viken sier at skoleveien deres er utrygg, og 58 % opplever trafikkproblemer ved skolen i forbindelse med henting. Fire av ti foreldre mener at trafikken er for farlig til at barnet kan gå eller sykle alene til skolen.

Situasjonen i Lier er noe bedre enn i Viken, totalt sett, men også her oppgir 31 % at skoleveien er utrygg. 24 % sier at det oppleves utrygt å krysse veier i området rundt skolen. 23 % mener det ofte er trafikkproblemer ved skolen når elever bringes eller hentes i bil, mens 33 % sier at det er det av og til.

Det er imidlertid store forskjeller ved skolene våre. Det ser ut til at elever ved Sylling skole har de mest uholdbare trafikkforholdene, da hele 50 % opplever skoleveien som utrygg. Oddevall og Nordal skoler følger tett på, der henholdsvis 48 % og 47 % sier at skoleveien deres er utrygg, mens 40 % av elevene ved Høvik skole og 37 % ved Egge skole mener det samme.

Ved Høvik skole oppgir hele 60 % at det er trafikkproblemer ved skolen i forbindelse med henting i bil, mens 34 % ved Heia skole også opplever dette.

Elever ved både Oddevall, Nordal og Heia skoler sier at det er særlig utrygt å krysse veier ved skolene (henholdsvis 42%/41%/40%).

Undersøkelsen viser altså at vi har en lang vei å gå for å sikre barnas trygghet på vei til skolene. Den viktigste grunnen til at barn ikke kan gå eller sykle til skolen er mye biltrafikk og/eller høy hastighet langs skoleveien. Rundt 30 prosent blir kjørt til skolen, noe som i seg selv bidrar til mer trafikk.

Det oppgis ulike grunner til at barna kjøres, men opplevelsen av utrygg skolevei får flere til å kjøre. I tillegg viser det seg at urovekkende mange av de som går eller sykler er utrygge.

Bare 35 % av skolene i Lier har fortau/gang- eller sykkelvei hele veien til skolen.

Derfor må det lages flere og bedre fortau og gang- og sykkelveier. Og stier og snarveier som ikke nødvendigvis går langs bilveier. I områdene i nærheten av skolene, eller ved skoleveiene, må farten reduseres ytterligere. «Hjertesoner» rundt skolene, hvor det ikke kan kjøres, er selvsagt bra der hvor det ligger til rette for det.

Utfordringene gjelder i større eller mindre grad alle skoler og skoleveier. Lier kommune må snarest ta disse utfordringene. MDG vil være en sterk pådriver for at dette skal skje, og oppfordrer de andre partiene til å støtte dette initiativet.