Til innbyggernes store forskrekkelse er kommuneskogen i Hennummarka på Tranby hogd ned uten forvarsel. Dette til tross for at skogsområdet er nærskogen til tettbebygde områder med flere tusen innbyggere og er et svært populært tur- og rekreasjonsområde, og til tross for at skogen også fungerer som buffersone mot Franzefoss pukkverk. En slik skogbrukspraksis kan vi ikke ha!

Hogsten i Hennummarka kommer i tillegg til at det nylig har vært omfattende hogst på Tranby, blant annet på Høgda i forbindelse med de store terrenginngrepene på Kværner-tomten, og også på Ringveien 2. Begge skogsområdene har tidligere fungert som buffersoner mot industrien på Kværner og mot pukkverket.

Innbyggerne nær skogsområdet har derfor et spesielt stort behov for å beholde skogen, ikke bare som et nært og enkelt tilgjengelig tur- og rekreasjonsområde, men også som en buffer mot pukkverket; mot de enorme terrenginngrepene der og mot støy og støv.

Kartlegging og vurdering av nødvendige hensyn til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturverdier skal skje før eventuelle skogbrukstiltak. På landbrukskontorets nettsider angående skoghogst heter det: «Hensynet til friluftsliv og miljø skal særlig ivaretas.»

I Lov om skogbruk heter det: «Kapittel 2. Miljøomsyn:

§ 3.Plikta til å ta miljøomsyn: Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke nødvendige omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova.

§ 4.Miljødokumentasjon og miljøregistreringar: Skogeigar skal kunne gjere greie for dei miljøomsyn som ligg til grunn for planlagde eller utførte tiltak i skogen, (jf. lov 9. mai 2003 nr. 31) om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Hogst kan normalt berre skje i område der det er gjennomført miljøregistreringar (…)

§ 5.Miljøomsyn ved skogbrukstiltak. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at verdiane i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar blir tekne vare på i samsvar med retningslinene i Norsk PEFC Skogstandard.»

Utfra kommunens oversikt er det ikke gjennomført registreringer av naturverdier i skogteigene på Tranby, bare i de to største skogteigene i Lier.

Hensynet til landskap og friluftsliv er heller ikke vurdert, heller ikke innbyggernes særlige behov for nærskogen som tur- og rekreasjonsområde og spesielt som buffer mot pukkverket og asfaltproduksjon. Særlig de sistnevnte hensyn taler for vern av skogen i stedet for hogst.

Sist men ikke minst, minner vi om «om retten til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.»

I etterkant av forespørsler fra innbyggerne, etter at hogsten har starten, har kommunen riktignok lagt ut noe informasjon på nettsidene, men vi finner verken miljøinformasjon eller redegjørelse for miljøhensyn, eller noe om innbyggernes rett til deltakelse i offentlige beslutningsprosesser som er så avgjørende for både mennesker og miljø.

Dessuten er det flatehogst som er foretatt av skogen i Hennummarka, i likhet med tidligere hogst på Tranby. Flatehogst er riktignok den vanligste formen for hogst i Norge, der alle trærne i et område hogges samtidig, men da fjernes samtidig levegrunnlaget for artene i dette området. Flatehogst fører også til økte klimagassutslipp. Da det tar så langt tid for skogen å vokse, reduseres også karboninnbindingen inntil de nyplantede trærne har vokst seg store. Selv om det plantes nye trær vil det være utslipp etter flatehogst i mange år. Flatehogst er derfor heller ikke forenlig med Liers klimaplan om at Liersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2030.

En mer skånsom hogstform er plukkhogst. Da hogges bare de økonomisk mest verdifulle trærne, mens en del trær får stå igjen for å videreføre mange av livsprosessene i skogøkosystemet. Plukkhogst kan gi like god økonomi for skogeieren som flatehogst, og like god tømmerproduksjon.

Vi synes at Lier kommune har opptrådt på en hensynsløs og kritikkverdig måte i strid med kommunens verdigrunnlag.Vi forventer at Lier kommune heretter går foran med et godt eksempel, ikke det motsatte, både med kartlegging og nødvendige hensyn til biologisk mangfold, økologi, landskap, friluftsliv og kulturverdier, med informasjon til innbyggerne før eventuelle skogbrukstiltak, og med mulighet for medbestemmelse.