Det er noe som aldri slutter å imponere meg. Frivilligheten. Noen ganger må jeg klype meg i armen når jeg tenker på den enorme innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, lag og foreninger. Er vi egentlig klar over frivillighetens betydning?

I 2019 utførte frivilligheten rundt 142.000 årsverk. Når vi regner verdien av frivillig arbeid, var bruttoproduktet til ideelle og frivillige organisasjoner på om lag 136 milliarder kroner i 2017. Det tilsvarer 4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Den beregnede verdien av ulønnet arbeid utgjorde 75 milliarder kroner, altså noe over halvparten av det samlede bruttoproduktet til organisasjonene.

I Norge gjør over 60 prosent av befolkningen frivillig innsats, noe som gjør oss til verdensmestere i frivillighet. Med andre ord, hva skulle vi gjort uten disse fantastiske menneskene?

Her i Lier kommune er det intet unntak. Det legges ned ufattelige timer, hver dag, hver uke, hver måned, hele året. Jeg er sikker på at man kunne skrevet side opp og side ned om alle de lag og foreninger, enkeltpersoner som gjør en uvurderlig innsats i bygda vår.

Hva kan vi som politikere gjøre? For det første tror jeg det er relativt bred tverrpolitisk enighet i Lier kommune om at frivilligheten står høyt og at vi vil tilrettelegge for best mulig rammevilkår.

Jeg velger likevel å dele en bekymring når jeg leser pressemelding fra Frivilligheten Norge, publisert 7. oktober 2019. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for frivillige økt til 1,7 milliarder kroner. Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad. Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener Frivilligheten Norge.

Et av Arbeiderpartiets kulepunkter i vårt program som omfatter frivilligheten sier følgende: Sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, blant annet ved å trappe opp til full momskompensasjon og ved at det meste av økningen i finansiering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler.

I disse dager starter programprosessen for de politiske partiene inn mot stortingsvalget 2021. Lier arbeiderparti vil bruke tiden til konstruktive og fornuftige diskusjoner i tiden fremover før vi sender våre innspill. Frivilligheten og dens betydning bør komme høyt opp på agendaen.

La meg få avslutte med følgende, til deg som står og steker vafler, kjører minsten på trening, sloss for lys i lysløypa, binder fastelavnsris, går natteravn, kjører og arrangerer julemiddag for enslige og pensjonister, smører ski, ja til alle dere som står på sidelinja, i sol sludd og regn og heier på deres håpefulle. Stå med rak rygg og vær stolte av dere selv! Vi heier på dere, takk for innsatsen!