Tilsvar til Truls Pedersen

Av
DEL

I et innlegg i Lierposten hevder Truls Pedersen at MDG har trådd feil i saken om Hennumgrenda. Han mener også at han er i stand til å bedømme Lierpostens dekning av saken på en faglig objektiv måte med sin bakgrunn fra pressen.

Vi er enige med Pedersen når han skriver at: «Hennumskroken fikk fastslått – og endog noe skjerpet – den spesielle stillingen den har som en grønn lunge i Tranby». Dette er i samsvar med det MDG har ønsket å oppnå med de initiativene vi har tatt for å sikre at Hennumgrendas spesielle kulturmiljø og landbruksområde blir bevart for fremtidige generasjoner.

Vi enige med Pedersen når han sier at Lierposten ikke har brutt «Vær varsom» plakaten. Men vi mener at dekningen har vært skjev ved at et overveiende flertall av sakene har handlet om de negative sidene ved et midlertidig bygge og deleforbud. Tatt i betraktning av at hele utvalget for Miljø og Plan med unntak av to (en fra Frp og en av tre fra Høyre) støttet vedtaket, er det påfallende at dette store flertallets synspunkt ikke er reflektert i Lierpostens redaksjonelle saker. Det var denne mangelen på balansert fremstilling vi påpekte i Kommunestyret.

I tillegg synes vi det er påfallende at utvalgslederen, som var i solid mindretall i saken, fant det passende å refse sitt eget utvalg. Alminnelige forventninger til godt lederskap tilsier at man er lojal mot de vedtak som fattes av et stort flertall, ikke polemiserer mot eget utvalg i pressen.

På kommunenes forespørsel til innbyggerne i Hennumgrenda; om synspunkter på midlertidig bygge- og deleforbud, kom det som forventet protester fra en del grunneiere, men det kom også mange positive innspill med støtte til tiltaket. Svarene viser at det er mange som ønsker at Hennumgrenda skal bevares som LNF‐område, med aktivt vern om jordbruk, kulturlandskap og natur.

Vi synes mange av innleggene i Lierposten vitner mer om bekymring for egne økonomiske interesser enn vilje til å ta ansvar for den unike verdi Hennumgrenda har for felleskapet i Lier og nasjonalt uttrykt blant annet av Fylkesmannen.

Vi har respekt for at Lierposten i denne saken ivaretar sitt samfunnsoppdrag gjennom å belyse politiske vedtak, men vi; MDG, har også et samfunnsoppdrag knyttet til å bevare natur og miljø, og særlig i et område som det rundt Hennum. Vi foreslo derfor et midlertidig bygge og deleforbud i den hensikt å lage en ny plan for området som ivaretar områdets verneverdier. Vi hadde ikke i våre tanker at det ikke skulle være anledning til å «skifte vinduer eller få annet arbeid utført på eiendommen sin», slik det har blitt fremstilt av noen av de berørte innbyggerne i oppslag i Lierposten.

I arbeidet som fulgte ble det klart at det ikke var behov for ny plan, men derimot vilje til å anvende de planer som allerede eksisterte. Derfor ble ikke forslaget om midlertidig bygge og deleforbud vedtatt, inkludert vår støtte; i det første utvalgsmøtet etter ferien.

Gjennom den politiske prosessen har vi oppnådd at det er satt bredt søkelys på denne saken, og at bevisstheten om områdets unike egenart og verneverdi har blitt synliggjort både for innbyggerne, administrasjonen og flertallet av det politiske miljø. Slik føler vi at vi også har ivaretatt vårt samfunnsoppdrag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken