I et innlegg i Lierposten 27.2 har kommunestyrerepresentant fra MDG i Lier, Janicke Karin Solheim, et innlegg om de kommunale boligene i Lier. Da det synes tydelig at det er noen mangler i hennes kunnskaper om leiefastsettelsen, tillater jeg meg å komme med noen utfyllende kommentarer. Min bakgrunn i denne sammenheng en 12 års periode vært styremedlem i Lier boligstiftelse, senere i Lier boligselskap AS som styremedlem, styreleder og daglig leder.

Jeg vil konsentrere meg om to påstander:

  1. Husleiene er for høye
  2. Kvaliteten på boligene er for dårlige.

Litt kunnskap

Lier Boligselskap AS ble etablert i 2000 ved at boliger i tidligere Lier Boligstiftelse ble overført og ved at Lier kommune solgte en del av den boligmassen kommunen hadde. Denne siste boligmassen ble solgt til en pris fastsatt av selger og i liten grad reflekterte den tilstanden boligmassen var i.

Husleienivå

Oppgaven til et AS er å ha en drift i økonomisk balanse samt å forvalte selskapets verdier slik at disse ikke forringes. Samtidig må selskapet ha en likviditet som gir mulighet til å betjene lån etc. Lier Boligselskap AS hadde de samme rammebetingelsene. Disse realitetene lå også til grunn for de husleieberegninger selskapet gjennomførte. Så hvilke utgifter skal dekkes gjennom husleien?

Kapitalkostnader som renter og avdrag på lån. Med overprisede boliger fra Lier kommune ble også dette høyere enn nødvendig.Driftsutgifter som kommunale avgifter, bygningsdrift både utvendig og innvendig, utbedringer ved leieboerskifter, snørydding og grøntskjøtsel, mange leiligheter med kabelTV og bredbånd, renhold av fellesarealer, fellesvaskerier, brannvarslingsanlegg, osv. Et forhold er at kommunen selv i sine gebyrer (vann og avløp) har innført et fastledd. Dette innebærer en ekstra belastning på små husholdninger med lavt forbruk og svært mange av boligselskapets boliger var og er enpersonshusholdninger. Vedlikehold med skifte av tak, utvendig maling/beising, skifte av vinduer, varmtvannsbeholdere, kjøkken, drenering osv osv.

Kostnader ved leieboerskifter er også store, det er hyppige skifter, og det er et faktum at mange leietakere «bruker leilighetene mye», mao det er en god del hærverk.

Det refereres til leiepriser i tidligere Akershus fylke. Trolig menes det fylkeskommunen. Og for meg er det ukjent at en fylkeskommune har boliger til utleie til de samme målgruppene som en kommune. Og hvis det er situasjonen blir slike sammenligninger helt meningstomme. En sammenligning med Drammen eller Asker kunne kanskje være relevant.

Naturligvis kan man alltid hevde at husleien er for høy. Og spesielt for denne målgruppen. Så lenge Lier Boligselskap AS var eget rettssubjekt måtte man holde seg innenfor definerte rammebetingelser. Når står naturligvis Lier kommune friere. Kommunestyret kan selv fastsette husleiene med de konsekvensene det måtte ha. Og en mulighet er å ikke opprettholde den tekniske standarden hvor man da i løpet av noen år kommer tilbake til en forfallen boligmasse som før Lier Boligselskap AS ble etablert.

Karin Solheim synes husleiene i tidligere Lier Boligselskap AS var for høye og i hvert fall ikke riktige. Hva som er riktig pris på bolig finnes det ikke noe korrekt svar på. Et ytterpunkt er hva markedet er villig til å betale. Et annet ytterpunkt kan være at de løpende driftsutgifter skal dekkes. Husleieloven har bestemmelser om leienivå. Lier Boligselskap AS har aldri vært i nærheten av markedsleie. I Lier er det flere aktører som driver utleie hvor målgruppen er den samme som for Boligselskapet. Boenheter som er mindre og med dårligere standard (bl a felles bad) har hatt en leiepris på omtrent 15-20 % høyere enn boligselskapets.

Standard på leilighetene

Det er varierende standard på disse leilighetene som følgende oversikt viser

  • Noen (ganske mange) har strøm og oppvarming inkludert
  • Noen har oppvarming inkludert
  • Mange har kabel-TV
  • Noen har felles TV-anlegg
  • Mange har tilgang på bredbånd
  • Noen har garasje.

Men i beregning av husleie for den enkelte leilighet er det tatt hensyn til disse elementene, så prisen på leien reflekterer også standard, kostnader og ikke minst hva man får tilbudt.

Det er naturligvis fort gjort å trekke bastante konklusjoner på sviktende grunnlag. Kunnskap er sannhetens verste fiende. Så vennligst Karin Solheim. Ta kontakt med tidligere Lier Boligselskap (nå del av Lier Eiendom KF) og få det nødvendige faktagrunnlag før du bastant konkluderer med uriktige og høye husleier.