Vi har hørt på ditt innlegg fra landsmøte i Arbeiderpartiet under velferdsdebatten. Flott at du forteller om Lierbarnehagen, som består av kommunale og private barnehager i Lier.

Vi deler ditt engasjement for gode barnehager. Men i innlegget ditt gir du et bilde av private barnehager som vi ikke kjenner oss igjen i, og som ikke stemmer med virkeligheten. Det er vi nødt til å korrigere.

Oss bekjent sliter ikke Lierbarnehagen med rekruttering, men mange bruker mye vikar. Vi har i likhet med andre bedrifter både langtidsfravær og korttidsfravær. Hos oss kommer barna først hver dag, og for å ha flere hender på jobb brukes det vikarer. Det er ikke unikt for private barnehager, i landet er det legemeldte fraværet systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.

Ja, gode barnehager er viktige for videre skolegang og danner et godt grunnlag for resten av livet, og det er viktig med gode stabile voksenpersoner som ser og kjenner barna. I innlegget ditt gir du inntrykk av at private barnehager ikke har gode vilkår for sine ansatte. Det er feil.

I Norge har mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager tariffavtale. Private barnehager har lavere pensjonskostnader enn kommunale, men like gode ordninger for de ansatte. Det betyr at vår lønn og pensjon er helt på linje og minst like god som i offentlig sektor. Fra 2013 har det vært et krav om pensjon og tariff for å være medlem i PBL.

Høsten 2022 ble det streik i sektoren. Begrunnelsen var at man ønsket en god AFP på toppen av en tjenestepensjon som er bedre enn den offentlige.

Lierbarnehagen har nok plasser til barn med rett som søker til hovedopptaket. Ved opptaksmøte denne våren, fikk alle med rett på plass som hadde søkt til fristen et tilbud om barnehageplass i kommunen.

Den private delen av Lierbarnehagen har spilt og spiller en viktig rolle i barnehagesektoren, og de bidro til en verdifull kapasitetsøkning i kommunen på kort tid.

Det siste året er det i landet lagt ned 106 barnehager, 99 av disse er private. Mange av nedleggelsene skyldes uforutsigbar og dårlig økonomi. Tilskuddssatsene varierer mellom kommuner med opptil 100.000 kroner pr . barn.

Vi i Lier ligger helt nederst på tilskuddssatser i forhold til alle nærliggende kommuner. I Lier ser vi derimot frem til at alle barnehager skal ha en driftsmargin på rundt 5 prosent, som er et av Tonje Brenna sine mål for barnehagene.

Alle barn fortjener å få gå i en god barnehage. Det er urimelig forskjellsbehandling når barn i en kommune går i barnehage med vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet, enn barn i en annen kommune.

Alle barnehager må oppfylle de samme kravene som stilles i barnehageloven, rammeplanen, pedagognormen og bemanningsnormen. Da bør de også ha likeverdige rammevilkår og like forutsetninger for å oppfylle nasjonale kvalitetskrav.

Systemet for finansiering av private barnehager må endres. Dagens system gir kommunene insentiver til å kutte i kvaliteten i barnehagene.

Sektoren trenger et nytt finansieringssystem som belønner satsing på kvalitet - og som kan gi avkortning i tilskuddene til barnehager som ikke oppfyller nasjonale og lokale krav/normer eller ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsbetingelser for ansatte.

De ansatte i barnehagene fortjener den tryggheten et godt organisert arbeidsliv gir. Da er forslaget om tidsavgrenset tilskudd noe som skaper stor utrygghet i barnehagene. Skal barnehagene få lån til oppgraderinger, og skal barnehagene være attraktive arbeidsplasser for ansatte og attraktive barnehager for barnefamilier må det være foreldres valg og ikke noe annet som avgjør hvilke tilskudd barnehagen skal få.

Vi håper du og andre politikere i Lier vil jobbe inn mot de sentrale partier for et bedre finansieringssystem for private barnehager, slik at vi kan bidra til den gode Lierbarnehagen også i årene som kommer.