Gå til sidens hovedinnhold

Ta større ansvar for de eldre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lier kommunes nye Eldreråd er konstituert. Det nye Rådet ser store utfordringer innen eldreomsorgen i Lier kommune. Det forventes en betydelig vekst av eldre både over og under 80 år i de nærmest årene som krever økt innsats. Dette påvirker spesielt den jobben Hjemmetjenesten gjør, både gjennom økt oppdragsmengde og større krav til kompetanse. I tillegg har samhandlingsreformen bidratt til en økning i antall personer som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med store hjelpebehov fra Hjemmetjenesten. Økte behov for tjenester og sykere brukere bidro blant annet til at man ved 1. tertial 2019 ble nødt til å bevilge 6 mill kr ekstra for å dekke inn økte kostnader og økt kompetansebehov. Disse kostnadene har ikke blitt borte.

Eldrerådet blir derfor svært bekymret når rammene for 2020 for Hjemmetjenesten foreslås å øke kun med lønns- og prisveksten, slik at man nok engang ikke tar høyde for økningen i antall brukere. Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom Lier har svært få institusjonsplasser til å ta hånd om de aller sykeste. Andelen institusjonsplasser har heller ikke blitt økt på mange, mange år. Lier kommune har, som et alternativ til dyre institusjonsplasser, valgt å tilrettelegge for at folk kan bo hjemme lenger. Dette er et rimeligere alternativ for kommunen, men medfører også at kommunen til enhver til må sørge for å ha tilgjengelige ressurser for å håndtere økt oppdragsmengde.

Det har i den siste tiden vært mange oppslag i landets aviser om sykehjemsvold. Det er kommunenes ansvar å forebygge og avverge vold ved våre sykehjem, både mot ansatte og beboere. Det pekes blant annet på at ansatte ved sykehjemmene har behov for bedre kompetanse på demens og forebygging og hindring av utagerende adferd spesielt. Eldrerådet beklager derfor at kommunen de seneste årene har satt av marginale ressurser til kontinuerlig kompetanseheving innen helse og omsorgstjenesten og at man heller ikke i årets budsjettforslag har funnet rom for å bevilge midler til innmeldte behov for kompetansehevende tiltak for de ansatte ved våre institusjoner.

Eldrerådet har tidligere påpekt den lite prioriterte satsingen på lavterskeltilbud til kommunens eldre, ut fra den erkjennelsen at det er dyrt å reparere og billigere å forebygge. Leve hele Livet reformen legger også vekt på betydningen av aktivisering av eldre for å motvirke ensomhet og gi bedre fysisk helse. Den lite prioriterte satsingen gjelder blant annet Friskliv seniortilbudet. I årets handlingsprogram påpeker man, som i fjor, at man har for få ansatte i forhold til muligheten som finnes i forebyggende helsearbeid. Kommunestyret har nettopp behandlet Folkehelsestrategien for 2019 – 2028 hvor et av tiltakene går ut på å videreutvikle og styrke tilbudet ved Frisklivssentralen og forebyggende helseteam. Eldrerådet er opptatt av kommunen følger opp den kommende handlingsplanen med penger, slik at foreslåtte tiltak lar seg gjennomføre.

Et annet lavterskel tilbud som benyttes av mange eldre er Seniorsentrene og gjennom året når dette tilbudet hundrevis av kommunens eldre innbyggere. Brukerne av Seniorsenteret i Lierbyen har gjennom lengre tid etterspurt større lokaler og Eldrerådet håper derfor at man snarlig finner en løsning på utvidelsen av Lierbyen for å kunne tilby et bedre og bredere aktivitetstilbud.

Det forrige Eldrerådet har ved flere tidligere anledninger ytret ønske og behov for et nytt seniorsenter i Ytre Lier, i nærheten av dagens kollektivtilbud. Det er et økende antall eldre i dette område, som pga det dårlige kollektivtilbudet i kommunen, har problemer med å komme seg til tilbudet i Lierbyen på egen hånd. Vi må dessverre konstatere at det heller ikke i årets budsjettforslag har blitt foreslått satt av midler til dette tiltaket.

Kommentarer til denne saken