Politikk handler om prioriteringer. I SVs forslag til Handlingsprogrammet for 2020–23 foreslo vi å bevilge 5,8 millioner kroner slik at lærernormen skulle bli oppfylt. Men posisjonen ledet av «skole- og utdanningspartiet» Høyre sa nei til dette.

Nå – snart halvannet år senere – viser det seg altså at Lier kommune fortsatt mangler 5,7 årsverk for å oppfylle lærernormen i Lier-skolen.

Lierposten skriver at «tidligere i år åpnet Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med sju av skolene i Lier. Årsaken til tilsynet var at skolene i sine innrapporterte tall i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) ikke oppfylte lærernormen per 1. oktober i fjor».

Dette er både alvorlig og flaut – det er flaut at posisjonspartiene ikke har tatt tak i denne problemstillingen slik de lovet i forrige HP. Og det er alvorlig at H, Frp, Sp og KrF på denne måten har latt kommunen fortsatt få «lov til å bryte loven» med sine puslete bevilgninger.

Høsten 2019 ble det kjent at Lier kommune manglet hele 13,5 årsverk for å oppfylle lærernormen. Ansvarlig for oppvekstsektoren i kommunen svarte den gang bekreftende på spørsmål fra utvalgsmedlemmer i hovedutvalget for oppvekst, kultur og idrett (OKI) at kommunen brøt loven.

I Handlingsprogrammet (HP) for 2020–2023 foreslo SV å fullfinansiere lærernomen med 5,8 millioner kroner, mens posisjon foreslo kun 1,3 millioner. Posisjonens forslag fikk flertall med lovnader om at normen skulle oppfylles. SV tok det derfor for gitt at lovbruddet var historie. Men nå viser det seg altså at kommunen fortsatt har brutt loven, til tross for at den går med solid overskudd. Men det er de styrendes partiers ansvar å sørge for nok penger til at normen blir oppfylt.

Det er fint at «bruddet på loven» er blitt mindre nå, men kommunen bryter fortsatt loven. Derfor støtter SV selvsagt kommunedirektørens forslag om å foreta justeringer i budsjettet slik at dette skal dekkes inn. Men dette kunne vært unngått dersom flertallet i kommunestyret hadde støttet SVs forslag om å bevilge 5,8 millioner kroner slik at kommunen hadde oppfylt lærernormen ved forrige korsvei.

Hvordan skulle så SV få dekket inn utgiftene til dette? Jo, ved å innføre eiendomsskatt i Lier, slik mange andre kommuner har gjort. Som sagt i innledningen av dette innlegget: Politikk handler om å prioritere. Og SV ønsker å prioritere Lier-skolen slik at kommunen ikke bryter loven. Og det kunne altså vært unngått allerede i 2020.