Sosialisme og rettferdig fordeling av makt og rikdom gir samfunn preget av små forskjeller mellom folk. Små forskjeller skaper tillit og samhold. Dette er helt nødvendig for at vi sammen skal kunne ta ansvar for at kommende generasjoner får tilgang til et godt miljø, ren luft og rike naturopplevelser.

Klimakrisa er nå og den krever handling i Lier, i Norge og globalt. Denne krisa kan ikke løses av folk som lider nød og sulter, eller er fanget i land med krig. Vi kan ikke kjøpe oss ut av problemet med klimakvoter i utviklingsland. Norge er et av verdens rikeste land og har høy teknologisk kompetanse og innovasjon. Vi er kanskje et av de landene i verden som har best forutsetninger for å gjennomføre det grønne skiftet. Det gir oss et særskilt ansvar også i Lier.

Vi kan ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Lier skal bli en lavutslippskommune nå. Derfor vil vi at kommunen skal ha en egen miljøvernleder som følger opp energi og klimaplanen med konkrete tiltak for utslippskutt i alle sektorer. Vi må sørge for at alle offentlige bygg i vår kommune tilknyttes utslippsfrie og fornybare energikilder. Fremtidige fjernvarmeanlegg skal benytte avfalls og utslippsfrie energikilder.

Vi vil prioritere «føre var» prinsippet som sier at tvilen skal komme naturen til gode.   I saker hvor det kan gjøres uopprettelig skade på natur og miljø vil våre representanter aldri la økonomiske begrunnelser rettferdiggjøre slik skade. 

Vi vil bekjempe skadelige utslipp til luft, vann og jord. Ikke minst til Lierelva som den livgivende åra gjennom jordbruksbygda.

 I stedet for å bygge ned verdifulle naturområder må vi velge å ta vare på flora og fauna, og beskytte truede arter og naturtyper. Både for artenes egenverdi og nytteverdi, og for å øke gleden for de menneskene som bruker naturen til friluftsliv og rekreasjon.

Vi må legge til rette og stimulere til miljøvennlig og klimanøytralt næringsliv.

I Lier har vi en stor og vital landbruksnæring med stor vekt på gartneridrift. Dette er energikrevende virksomheter. Lier kommune må bidra til at disse kan benytte fornybare energikilder til oppvarming av drivhus og andre driftsbygninger. Kommunen må stimulere til innovasjon og bærekraft og til bruk av kortreist mat gjennom sine innkjøpsordninger. Alle kommunens institusjoner, skoler, barnehager og kantiner skal i størst mulig grad handle lokalt.

Forurensende utslipp må stoppes og bedriftene må pålegges rensing og opprydding. Landbruksplast må samles opp og resirkuleres så det ikke ender opp i naturen. Lier SV ønsker å innføre panteordning for plast fra landbruket.

Lier SV vil jobbe for at flest mulig lar bilen stå og velger kollektivtransport, sykkel og gange. For å få til dette må vi jobbe hardt mot kollektivselskapene for å få flere avganger, bedre overgangsmulighet og billettsamarbeid mellom buss og tog og ikke minst, det må bli billigere å ta bussen enn å kjøre bil. Kommunen skal sørge for god pendlerparkering for sykkel og bil ved alle kollektivknutepunktene i Lier, slik at det blir lettere å velge buss og tog.

Vi må sørge for at skolebarn har trygge sykkelveier uten kryssing av bilvei, og en sammenhengende sykkelvei mellom Tranby-Lierbyen og Drammen og fra Reistad og Gullaug til Drammen må til for at sykkel skal være et reelt alternativ til og fra jobb for Liers befolkning.

Vi må styrke jordvernet og forsvare jordbruksarealene i Lier mot nedbygging. I dag blir altfor mye dyrka og dyrkbar jord omdisponert og bygget ned, Vi må ta vare på jorda vår slik at vi kan dyrke mat nå og i fremtiden.

SV vil at vi skal ha et landbruk basert på en variert bruksstruktur for å sikre trygg mat, god dyrevelferd og et variert og åpent kulturlandskap. Dyrket mark er en knapphetsressurs. Godt jordvern er også godt miljøvern.

Lier skal bli landets grønneste kommune hvor gode klimaløsninger prioriteres i alle sektorer.