Forhåndsuttalese av søknad om utslippstillatelse fra Stena Recycling AS på Lyngås

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Stena RecyclingHva var det kommunestyret og planutvalget opprinnelig var bedt om å behandle i denne saken?

Siste kommunestyremøte i Lier behandlet en forespørsel fra Fylkesmannen om Lier kunne gi en forhåndsuttalelse om en eventuell etablering av et anlegg for sortering, forbehandling og omlasting var i tråd med planformålet i gjeldende reguleringsplan for området på Lyngås  

Dette var spørsmålet vi behandlet.

Fått mange innspill

Vi behandlet ikke en søknad om tiltak, fordi Stena Recycling AS har ikke søkt om dette tiltaket ennå.

Hvis/når en søknad om dette tiltaket kommer til Lier kommune for en behandling etter plan- og bygningsloven, vil det bli framlagt for politisk behandling. Det har rådmannen garantert.

Politikerne i Lier har fått mange nyttige og gode innspill i denne saken, og disse er tatt med i den forhåndsuttalelsen som nå sendes til Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet.

Innspillene har omfavnet landbruksinteresser, trafikkforhold, støv og støy.

Dette er viktige momenter som vi ønsket skulle være med i uttalelsen til Fylkesmannen.

Til Fylkesmannen

For å ivareta alle disse innspillene er de tatt med i dette vedtaket som fikk flertall i kommunestyret. Vedtaket lyder som følger:

På bakgrunn av de foreliggende opplysningene vurderer planutvalget at det planlagte tiltaket er i samsvar med planformålet i gjeldende reguleringsplan.

Uttalelsen oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling etter forurensningsloven.

Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier til den planlagte avkjøringen til Lyngåsgata 6 fra Ringeriksveien.

Disse veiene er allerede i dag sterkt belastet med biltrafikk, tungtransporter, støv og støy.

Tilleggsbelastninger

Mange barn har i dag sin skolevei i dette trafikkbelastede området, og har ingen annen sikring av kryssing av Kirkelinna enn et gangfelt og en kort 40 km sone.

Dette gjelder alle skolebarn sør for Kirkelinna og deler av Skjeggerudfeltet. Båhusveien er også en del av Paradisbakkene som er en meget brukt turvei i Lier.

Det er vedtatt ytterligere utbygging på Nordalfeltet og utbygging på Klinkenberghagen behandles også nå.

I tillegg er også reguleringsplanen for området på gamle «Kassefabrikken» under behandling, og det er planlagt 28 rekkehus her på dette området.

Her vil det flytte inn mange barn som må krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter på Tranby. Støv og støy vil også være en tilleggsbelastning her.

Det er også planlagt en stor utbygging på området til Lier sykehus/Lier Hageby som vil berøres av økt trafikk til Lyngås.

Administrasjonens oppdrag

På bakgrunn av dette gis administrasjonen følgende oppdrag:

Administrasjonen bes sørge for at det ved neste behandling av denne sak blir  utarbeidet en trafikkanalyse for Kirkelinna, fra og med rundkjøringen ved Josef Kellers vei.

For for Ringeriksveien fra og med krysset ved bygningen til gamle Lier E-verk til og med avkjøringen til Nordalfeltet og Klinkenberghagen.

Lierelva har stor betydning for landbruksproduksjonen i Lier. Utslipp av farlige miljøgifter til vassdrag vil få store konsekvenser for de som er avhengig av Lierelva.

Det forutsettes nulltoleranse med hensyn til utslipp/avrenning av Sagdalsbekken/Lierelva. Fylkesmannen bes særskilt å vurdere dette ifm behandlingen av utslippstillatelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags