Et rustangrep på fakta og fornuft?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Stena RecyclingJa, man sitter faktisk med et slikt inntrykk etter å ha lest en rekke massive, ensidige og til dels svært negative karakteristikker og synsinger rundt fylkesmannens ja til etablering og drift av Stena Recyclings omsøkte anlegg.

Useriøse påstander om at dette er å plassere en gift-pøl midt i Liers matfat og at landbruksnæringen kan lide økonomiske tap på flere hundre millioner, kan i utgangspunktet ta pusten fra alle og enhver.

Vi underslår ikke at sunn tvil og skepsis er en naturlig og legitim del av prosessen. Men når man neglisjerer fakta- og kunnskapsbildet og ensidig lar det emosjonelle ta overhånd, så blir det hele ubalansert og villedende.

Enstemmige vedtak

Etter Lier Frps oppfatning fortjener leserne og innbyggerne i Lier å bli opplyst om de formelle og reelle sidene av saken og hva tiltaket egentlig dreier seg om:

I gjeldende kommuneplan som ble godkjent av Miljøverndepartementet 27. september 2013, ble det aktuelle arealet satt av til andre typer bebyggelse og anlegg – avfallsbehandling.

Etter omfattende reguleringer og søknadsprosesser vedtok et enstemmig Planutvalg 6. mai 2014 regulering av hele området (tidl. Lyngåsbanen) til formål for gjenvinning og miljøfremmende næringsvirksomhet. Kommunestyret vedtok enstemmig reguleringsplanen 20. mai 2014.

Festetomtene til RfD og Stena Recycling AS, er fradelt grunneiendommen, matrikulert og registrert i kartverket med tinglysing.

Kommunestyrets flertall vedtok 4. april 2017 at Stenas etablering er innenfor tidligere godkjente reguleringsbestemmelser, og Fylkesmannen ble formelt informert om dette.

Ingen merknader

Statens vegvesens tilsvar i høringsrunden hadde ingen merknader. Dette betyr selvsagt ikke at relevante trafikale utfordringer i dette området er uproblematiske eller uløselige.

Men å påstå, som enkelte gjør, at trafikkbelastningen og sikkerheten for myke trafikanter nærmest blir kaotisk som følge av tiltaket, er etter vår mening ikke riktig.

Fylkesmannen kunngjorde 8. desember 2017 vedtak om tillatelse etter forurensningsloven og produktkontrolloven til mottak, mellomlagring og behandling av næringsavfall på det aktuelle området.

Flytter vi oss til den fornyelige vedtatte, strategiske næringsplanen (2017–2028) for Lier kommune, minner vi om disse målsettingene: Planen skal bidra til at næringslivet bygger opp under Liers grønne identitet og fremme grønn og bærekraftig næringsutvikling ved å satse på kunnskap og miljøteknologi.

Nullutslipp

Det er grunn til å minne om at gjenvinning handler om å ivareta og omforme avfall til råvarer, fokus på sirkulær- og grønn økonomi – med andre ord: samfunnsnyttig næring.

Virksomhetens nærmeste nabo er kommunens (RfDs) eget avfallsanlegg for husholdningsavfall – begge offentlig godkjent til formålet.

Så vidt vi kan se er det ingen i Lier som i dag setter tommelen ned for sistnevnte som er et av landets mest moderne og velfungerende avfallsanlegg med nullutslipp, ingen luktplager og beskjeden tung-transportbelastning.

Nærmeste nabo blir et tipp topp moderne, teknologisk behandlingsanlegg for næringsavfall som matcher intensjonene og målsettingene i kommunens vedtatte energi- og klimaplan.

Stramme vilkår

Etter å ha tatt en grundig gjennomgang av fylkesmannens saksbehandling og begrunnelse, kan det ikke herske tvil om at vilkårene for tillatelsen er omfattende og svært stramme.

Så vidt vi kan se vil virksomheten tilfredsstille alle aktuelle krav hva angår standarder, innsyn, internkontroll, kvalitet og sikkerhet.

Det ble søkt om utslippstillatelse, men faktum er at anlegget ikke skal gi utslipp i det hele tatt.

Gjennom de rensesystemene som er approbert av fylkesmannen vil sikkerhetsbarrierene effektivt hindre at uønskede stoffer fra anlegget skulle finne veien til tilliggende vassdrag eller øvrige omgivelser.

Flere arbeidsplasser

Vi minner også om at Næringsplanen for Lier kommune viser prognoser for en befolknings- og næringsutvikling i Lier som vil komme til å generere betydelige kvantiteter med avfall.

Vi vil fremover også trenge en infra-/mottaksstruktur som lokalt kan fange opp den miljøteknologien vi omgir oss med, eks vis batterier fra utrangerte elbiler og solcellepaneler, alt problematisk avfall om det ikke håndteres riktig.

Lier kommune må i likhet med resten av Kommune-Norge planlegge og dimensjonere for å ta dette samfunnsansvaret.

Ser man nærmere på hvilke positive synergieffekter virksomheten for øvrig vil ha, så nøyer vi oss med å peke på skatteinntekter og nye arbeidsplasser–inkludert muligheter for sysselsetting av flere av våre nye landsmenn.

Alternative arealer?

Noen – også på politisk side – hevder at man er pro tiltaket, men ikke den geografiske plasseringen.

Man mener at det hele bør plasseres ved havn, jernbane og sentralt vei/transportsystem. Tja, hadde det vært så enkelt.

Lierstranda med Fjordbyen er som kjent opptatt.

Så vidt vites finnes ikke andre ledige arealer til disposisjon for slike formål i Lier – noe Lier kommunes næringsplan også tilkjennegir.

Samlet sett er vi ikke i stand til å se hva ulempene skulle være med å få på plass et søsteranlegg på Lyngås, som kan ta hånd om dagens og fremtidens næringsavfall på en bærekraftig og samfunnsnyttig måte.

Fortsatt støtte

Lier Frp kommer fortsatt til å støtte tiltaket samt byggesøknaden som kommer i neste runde.

Fylkesmannen har gitt en utvidet klagefrist på sitt vedtak til 25. januar 2018, men vi ser for vår del ingen grunn til å påklage noe som helst ved vedtaket.

Det eneste som kan stå igjen er de trafikale forholdene.

De estimatene som tiltakshaver selv har skissert hva angår trafikkbelastning, ser vi som reelle, men ikke av en slik karakter og størrelse at de skulle hindre etableringen av tiltaket.

Fylkesmannen har i sin meget omfattende og grundig saksbehandling, basert seg bl.a. på pro kontra og har kommet til at samfunnsfordelene er større enn ulempene.

Vi er enig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags