Lier skytterlag har siden 1861 bedrevet skyting i Lier kommune.

Skytebanen i Reistadlia er i kommuneplanutvalgets møte 6. juni sak 13/2019 vedtatt ikke tatt med i kommuneplanen "av hensyn til jordvern og for å begrense nedbygging av natur i Lier" som nok er en noe vikarierende argumentasjon for at skytebane ikke er politisk ønsket - den eksisterende skytebanen ligger allerede der og således bygger ikke ned noe som helst.

Vi velger å tro at utvalget bare ikke er informert om konsekvensene av eget vedtak og vil her prøve å opplyse dere.

Skytebanen har ligget på nåværende plassering i Sørummarka etter å ha blitt flyttet noen hundre meter fra toppen av Reistadlia på slutten av 50-tallet da bebyggelsen på Reistad kom krypende nærmere.

Kommuneplanutvalget legger opp til å forvise bygdas jegere, sportsskyttere, politi og forsvarets reservister, som i dag drar til nabokommuner for å trene.

Det er problematisk for nabokommunene og skytterlagene der at mange liunger skal komme rekende uanmeldt på besøk. Ikke bare påfører det reisevei for våre brukere, 50 minutter fram og tilbake for hver trening, men det er også et problem at mengden skyting i andre kommuner vil øke drastisk.

Likefullt er det jo slik at det er noe lekkasje over kommunegrensene. Brukere av skytebaner bruker gjerne den banen som er nærmest geografisk, uavhengig av kommunegrenser, og ca 20% av medlemmene i Lier skytterlag er bosatt i andre kommuner.

Men dette går også andre vei allerede da mange bosatt i Lier også er medlemmer i de omkringliggende skytterlag.

Det er et offentlig krav at jegere som skal bedrive storviltjakt må gjøre ett minimumsnivå av trening, samt en skyteprøve for å få bedrive jakt, både av hensyn til dyrevelferd under jakt, samt sikkerhet i våpenhåndtering under utførelsen av jakt.

En nedlegging eller trenering av oppgradering av skytebanen i Lier vil gjøre at de ca. 190 lokale jegerne som tok prøven på Lierbanen sist år får et dårligere treningstilbud, hvilket vil medføre økt risiko for den vanlige liung som ferdes i marka under jakta.

Lier skytterlag har siden 1861 organisert skyting i bygda, og bidratt til den gode våpenkulturen i over 150 år som vi faktisk har i Norge.

Lier skytterlag er tilknyttet forbundet Det frivillige skyttervesen siden 1893, og på kretsnivå i Drammen skyttersamlag siden 1907. Samlaget er en organisering som fulgte de militære regiments grenser når det ble stiftet, og i dag er Asker, Røyken/Hurum, Riflen/Skoger (Drammen) og Sørkedalen i samme krets som Lier skytterlag.

Det er høy våpentetthet per innbygger i Norge i dag, vi er på 11. plass på verdensbasis i antall våpen per innbygger, men på statistikken over dødsfall pga. våpenbruk ligger Norge helt i andre enden av skalaen.

Vi er ett av de tryggeste landene relatert til våpenuhell og kriminalitet i verden, nettopp på grunn av det holdningsskapende, våpentekniske og sikkerhetsskapende arbeidet Lier skytterlag gjør lokalt, sammen med de over 800 andre skytterlagene rundt om i resten av landet.

I tillegg tilbyr skytterlaget et fritidstilbud til bygdas unge og eldre som kanskje ikke finner sin plass i de organiserte lagidrettene.

Skyting er en sport som passer for alle, i aldre fra 10 til 90 år, og det er en av få idretter hvor kvinner og menn konkurrerer på likefot uten diskriminering eller forskjellsbehandling eller kvalitet på grunn av kjønn.

Skyting er en sport som hever fokus, konsentrasjon, indre ro i tillegg til å være fysisk krevende i enkelte av øvelsene.

De forskjellige lokale skytterlagene rundt om i landet arrangerer mange tusen konkurranser og aktiviteter i nesten enhver bygd i hele Norge.

Fra kommuneadministrasjonens utreding gjengir vi her Rådmannens edruelige og saklig argumenterte innstilling:

“Rådmannen forholder seg til at skytebanen eksisterer. Banen skal oppgraderes og det er da en forutsetning at den vises i kommuneplanens arealdel og at det utarbeides reguleringsplan. Videre forholder rådmannen seg til at konsekvensutredningene viser at banen ikke påfører boligene i Reistadlia og miljø og samfunn for øvrig støy eller andre negative konsekvenser utover det akseptable. Utredningene viser at den planlagte oppgraderingen vil redusere støyen fra banen. Stien gjennom banen kan om ønskelig flyttes til et sikkert område der den kan brukes selv om skyting pågår.”

En utbedring av eksisterende anlegg som foreslått av skytterlaget vil gi bedre støynivå for beboere i nærheten med støydemping etter 2019-standard, øke sikkerheten da målmateriell kommer lavere i terrenget en dagens 300m skiver, gi brukere av banen toaletter, innlagt vann og oppholdsrom etter dagens standard.

Skytebanen er forhåpentligvis bygdas eneste idrettsanlegg med utedo i dag.

Vi oppfordrer kommunestyret til å vise bedre skjønn enn kommuneplanutvalget og se samfunnsnytten i at kommunen har et skytebaneanlegg som tilfredsstiller de krav dagens samfunn faktisk setter til våpenbruk.

Vi er på den annen side enig i at plasseringen av et skytebaneanlegg i nærhet til boligområder slett ikke er en ideell plassering, hvis kommunen skulle ønske å legge ned dagens anlegg forutsetter vi at ny plassering og bygging er ferdigstilt før den eksisterende banen legges ned.