Gå til sidens hovedinnhold

Sjokkerende mangel på miljøtenkning blant politikere i Lier

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi, De Grønne, er oppriktig urolige for utviklingen i Lier når det gjelder det politiske flertallets fortsatt likeglade behandling av natur og miljø.

I tillegg til forslag om tiltak mot rasfarlige områder i Lier, fremmet MDG en rekke verbalforslag ved behandling av handlingsprogrammet 2021 - 2024. Hele 17 av disse er knyttet til nødvendige klima, natur- og miljøhensyn. Vi synes det er både leit og påfallende at ingen av posisjonspartiene; Frp, KrF, Sp eller Høyre, og dessverre heller ikke Ap, fremmet et eneste forslag med disse temaene. Vi frykter at dette er et symptom på partienes manglende interesse for, kunnskap om og bevissthet rundt natur- og miljøhensyn.

I disse dager skrives det i avisene om byggingen av det nye gigantanlegget til Bama på Tranby. Dessverre mente alle politikerne i Lier, bare med unntak av MDG, at «Kværner-tomten» var en god plassering. Dette til tross for beliggenheten tett ved naturreservat og midt i landskapsvernområde med flere truede arter. Og i områder med svært viktige kulturminner som Kongeveien, Gjellebekk skanser og obelisken. Dessuten i verdifulle rekreasjonsområder, og alt for nært mange boliger. Den svært omfattende terrengbearbeidelsen har tatt over fire år. Dessuten er veistrekningen fra Bama til E 18 så mye som 2,8 km. Når Bama skal flytte både all salatproduksjon og distribusjon, blomstervirksomhet og hovedkontor til Kværnerskogen, vil det selvsagt frembringe svært mye trafikk. Og tvers gjennom de verdifulle naturområdene, med alt dette innebærer av negativ miljøpåvirkning og forurensning.

De politiske vedtakene om plasseringen av Bama var en nærmest sjokkartet opplevelse for oss Grønne da vi var nye i kommunestyret i Lier høsten 2015. Dessverre ble det starten på år med stadige bekymringer for det vi mener er «vettløse» vedtak. Etter valget av nytt kommunestyre høsten 2019 fattet vi nytt håp, da Høyre hevdet at de nå ville bli toneangivende for miljøpolitikken i Lier. Vi har dessverre blitt sørgelig skuffet. Posisjonen, med Høyre og Frp i spissen, har i all hovedsak fortsatt en ukritisk holdning til all «vekst», der utbyggere hensyntas og prioriteres fremfor både innbyggere, natur og miljø. Dispensasjonene gis fortsatt nærmest «på løpende bånd», selv i verneverdige områder. Nylig ga det politiske flertallet Bama ytterligere adgang til å bygge beredskapsvei i det som var planregulert til grøntsone, til tross for allerede tillatelse til hele 80 prosent utnyttelse av tomten. Og til tross for at dette berører og får konsekvenser for den vernede Haugerudmyra med truet myrflangre.

Dette føyer seg dessverre inn i rekken av stadige tillatelser til utbygging av matjord og dyrkbar mark, og av verdifulle LNF- og rekreasjonsområder. Vi minner om at dette er i direkte strid med kommuneplanens samfunnsdel. Dessuten er det i motstrid til retningslinjene til både FNs klimapanel og naturpanel, som Lier kommune plikter å følge.

Vi synes det er leit å se likegyldigheten overfor saker som gjelder natur og miljø på mange plan i det politiske Lier: I Høyreordførerens valg og prioriteringer av meldinger og saker til kommunestyret. I prioritering av tema for folkevalgtopplæring. Og i ignorering av høringsuttalelse til ny plan- og bygningslov, som kan få negative konsekvenser for arealplanleggingen.

Vi mener forslagene våre knyttet til klima, natur og miljø er like viktige og aktuelle som forslaget angående rasfarlige områder. Dessuten er forslagene våre i samsvar med både kommuneplanens samfunnsdel og FNs klima- og naturpanel. Derfor forventer vi bedre forståelse for og oppfølging av nevnte tema heretter.

Kommentarer til denne saken