Her i Lier er det et stort flertall av oss som er avhengige av bil i hverdagen. Mange trives med bil, men det er få som trives med køene som strekker seg tvers gjennom Lier så godt som hver dag. Ved å tilrettelegge for gange, sykling og kollektivbruk kan vi gi folk valgmuligheter i hverdagen samtidig som vi reduserer kø, støy, ulykker og utslipp.

SV vil ha et godt kollektivtilbud for alle. Kollektivtransport kutter utslipp, gir oss mer attraktive tettsteder, og er spesielt viktig for folk med dårlig råd, og for unge og gamle som ikke har mulighet til å kjøre bil. Derfor vil SV satse på kollektivtransporten. Det gjør vi ved å føre en arealpolitikk som legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det innebærer blant annet at større boligprosjekter må legges i kort avstand til busslinjer. Flest mulig bør også ha det de trenger i hverdagen i nærheten av der de bor – for eksempel skole og matbutikk. Unger skal kunne komme seg trygt til skole og fritidsaktiviteter uten å måtte kjøres.

Vi må våge å prioritere trafikksikkerhet for myke trafikanter. Kjellstadveien fikk nylig forbud mot gjennomkjøring, men det er fortsatt mye gjennomkjøringstrafikk. Det er ikke overraskende når alternative veier er lange og forbudet knapt håndheves. I Kjellstadveien kan vi slå to fluer i en smekk om vi prioriterer gang- og sykkelveien på den gamle jernbanelinja ved å stenge veien med bom hele eller deler av døgnet. Det vil gi bedre framkommelighet for myke trafikanter og sikre at veien ikke brukes som gjennomkjøring.

Andre steder i kommunen ser vi ofte kjøring og parkering på områder som er forbeholdt myke trafikanter. Blant annet ved Brakerøyabanen på grensa mot Drammen hvor parkering på gang- og sykkelveien for enkelte er mer regelen enn unntaket. Infrastruktur må bygges sånn at behovet for håndheving minimeres. Fysiske skiller mellom ulike trafikantgrupper må bygges ved problemområder.

SV vil jobbe for å få et sammenhengende gang- og sykkelveinett i mer av kommunen. Hullene i nettet må tettes blant annet på Ringveien på Tranby. Vi vil gjøre gang- og sykkelveinettet tryggere for eksempel der det krysses av innkjøringer til butikker. Vi må også sørge for at hele gang- og sykkelveinettet driftes. Siktlinjer må holdes åpne ved fotgjengeroverganger og vi må brøyte selv der gangveiene er vanskelig utformet. Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport gir mer valgfrihet, bedre framkommelighet og en tryggere hverdag for alle.