Gå til sidens hovedinnhold

Sammen for de som trenger kommunen mest

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står gjerne sammen med dere for de som trenger kommunen mest, så lenge det skjer på en ryddig måte og på et riktig grunnlag.

Det har lenge vært et behov for å se på retningslinjene som gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne. Tanken var at de nye retningslinjene skulle forhindre usaklig forskjellsbehandling, fremme likeverdig behandling og sikre en god utnyttelse av personalmessige ressurser. Retningslinjene skulle også oppdateres med et klart språk og med riktige henvisninger til lover.

Det er nå andre gang i 2020 at Arbeiderpartiet velger å anke inn samme sak fra helse-, omsorgs- og velferdsutvalgets (HOV) til kommunestyret. Og for all del – det er en rett som gjerne må brukes.

Det er grunn til å merke seg at anke til kommunestyret brukes når ditt forslag ikke får flertall i utvalget.

Første gang handlet det om at Arbeiderpartiet ville ha retningslinjene behandlet i mai 2020. Andre gang handler det trolig om misforståelser.

Misforståelser skjer stadig vekk, men feilsitering skal man være forsiktig med.

Det er riktig at vårt forslag innebar endringer i fremdriftsplanen som kommunedirektøren foreslo.

Kommunedirektørens forslag innebar en fortolkning av vårt enstemmige felles vedtak der kommunedirektøren hadde lagt til et omfattende arbeid, som vi ikke har bedt om. Ved å ta ut ekstraarbeidet var det også naturlig å endre på tidspunktet for når de nye retningslinjer kunne vedtas. Vi minner om at det allerede har vært en lang saksbehandling rundt disse retningslinjene, faktisk helt fra forrige kommunestyreperiode.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble valgt av kommunestyret i vårt møte 11. november 2019 (sak 128/2019). Vi mener også at det er viktig med en pårørenderepresentant i rådet, og vi vet at hennes bidrag styrker våre avgjørelser.

Møtet med pårørenderepresentanten ble foreslått tatt ut fordi hun faktisk er folkevalgt! Vi har regler om arbeidsfordelingen mellom administrasjonen og de folkevalgte i kommuneloven. Folkevalgte skal ikke delta når kommunedirektøren gjør sine utredninger, fordi vi har ulike roller. Når det er sagt, overså vi dette da vi behandlet fremdriftsplanen i september.

Første anke handlet om at Arbeiderpartiet ville ha retningslinjene behandlet i mai 2020. Deres forslag til vedtak i kommunestyret var: «Brevet fra pårørende for mennesker med nedsatt funksjonsevner datert 04.05.20, vedtaket fra HOV utvalget i mars 2020, samt protokollen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være førende i utarbeidelse av nye retningslinjer. Det gamle retningslinjene fra 2008 er gjeldende frem til nye retningslinjer er behandlet og vedtatt.»

Arbeiderpartiets forslag ble satt opp imot vedtaket som Helse- omsorg og velferdsutvalgets fattet i mars 2020: «1. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Helse, velferd og omsorgsutvalget viser til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin protokoll fra deres møte 2. mars 2020.
2. Rådmannen må gjøre en ny vurdering av retningslinjene der man blant annet ser på språket, samt sikrer at retningslinjene blir et godt verktøy for samarbeid og medvirkning mellom bruker, pårørende og kommunen.
Forslag til ny retningslinjer skal utarbeides i samarbeid med brukere/pårørende.
Tilbud som gis til brukerne skal ha samme kvalitet som til funksjonsfrisk. For eksempel åpningstidene på SFO.
Retningslinjene kvalitetssikres juridisk.
3. Forslag til nye retningslinjer legges ut på høring, før saken igjen fremmes til politisk behandling innen utgangen av juni 2020.
4. Rådmannen sørger for at det etableres et fora, der brukere/pårørende inviteres til møter minimum 1 gang i halvåret. Formålet med møtene skal være å avdekke hva som fungerer/ikke fungerer og eventuelle tiltak for å forbedre tjenestene.
Ordningen med brukerfora evalueres i 2022, og resultatet fremmes til politisk behandling i september/oktober 2022.»

Etter avstemming i kommunestyret 5. mai ble forslaget til Arbeiderpartiet vedtatt med 21 stemmer (11AP, 3MDG, 4FRP, 2SV, 1V) mot 20 stemmer (15H, 4SP, 1KRF).

Kommentarer til denne saken