Gå til sidens hovedinnhold

Riksvei 23 Linnes – E18, veien ingen vil ha – hos seg

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg deltok på åpent folkemøte om utbygging av rv23 fra Linnes til E18 på Lier Kulturscene torsdag 9. mars.

Sammen med andre av beboerne på Reistad har jeg fulgt debatten om trasévalg for rv23 Linnes – E18, og sett hvordan man desperat kjemper for at veien ikke skal legges til eget nærmiljø.

Dette har jeg stor sympati for, denne veien vil få store konsekvenser for mange.

Frustrasjon

Jeg har også stor forståelse for hvor utfordrende det er å få finne en best mulig trase.

Jeg synes derfor det er synd at enkelte lar sin frustrasjon gå utover Statens vegvesen og Lier kommune som forsøker å gi en bred og saklig innsikt i denne vanskelige saken.

På sosiale medier virker det som alle ønsker Viker-alternativet.

Jeg leser at vi som ikke støtter Viker-alternativet er få og har dårlige argumenter.

Hovedgrunnene er at vi ønsker å se konsekvensutredningene og at alle alternativer blir bredt og grundig behandlet.

Jeg synes det er underlig at man bestemmer seg for løsning før dette er lagt til grunn.

Trafikk har konsekvenser

Min opplevelse er også at mange ikke har fått med seg at den vedtatte veistrekningen Dagslett-Linnes bygges fram til Gilhus. Dette betyr at selv om man velger Viker-alternativet har man fortsatt fått en firefelts vei som ender på Gilhus.

På denne bakgrunn synes vi det er riktig å få utredet saken bredest mulig med alle alternativer.

Jeg skal unnlate å bruke argumenter som skolebarn, støy og støv. Det er faktisk slik at det også er skolebarn på Reistad, tre busser til barne/ungdomsskole hver dag.

Senest på fredag ble et av våre barn påkjørt på skoleveien.

Trafikk har konsekvenser som vil ramme de som bor på Reistad like mye som de som bor på Gullaug, og ja, vi har også bosatt oss i grønne omgivelser.

En ny vei er en belastning for alle som bor i nærheten uansett hvor den legges. Ulempene kan diskuteres opp og ned, og om hvem som får de største ulempene.

Fortsatt kø

Konsekvensutredningen vil gi oss de beste svarene på dette. Vi er fundamentalt usikre på om Viker-alternativet løser de utfordringene nedre Lier har.

Noen av de årsakene til at vi tviler på om Viker vil være et godt valg er følgende:

Løsning: Den største grunnen til at vi tviler på om Viker-alternativet er at 80–90 prosent (kilde: Statens vegvesen sin trafikktelling fra forrige KVU, denne er gammel men det er rimelig å anta at forholdet i dag er ganske likt) av trafikken som i dag går på rv23 er lokal trafikk som skal til og fra Drammen og Vitbank, denne andelen vil øke ytterligere med utbygging av Gullaug og fjordbyen. Disse bilistene vil ikke velge en 4,1 km ekstra omkjøring for å stå i kø fra Kjellstad til Drammen. Disse vil som i dag benytte rv23 til Amtmannsvingen og Strandveien.

Vi stiller oss derfor tvilende til om Viker-alternativet løser den virkelige utfordringen.

Vi tror at resultatet dersom man velger Viker er en firefelts vei fra Linnes til Gilhus hvor det fortsatt vil være kø inn mot Drammen og enda en vei på Viker.

Legges utenom Lier og Drammen

Økonomi: Jeg ser at noen prøver å sammenligne kostnadene, det er viktig å husk på at sammenligningen er;

1. fortsette veien fra Gilhus fram til E18 på Kjellstad, eller

2. Bygge en tre km lang tunnel til Viker.

Her vil Statens vegvesen sin utredning vil gi oss klare svar på hva de reelle forskjellene vil være. Et alternativ som løser mer enn rv23 Linnes – E18 og Lierdiagonalen.

Når det gjelder trafikk til E18/E134 ligger løsningen slik jeg ser det, å ta denne utenom både Lier og Drammen. Dette er også i tråd med Statens vegvesen sitt mål med ny løsning.

Bru eller tunnel

En tenkt løsning på utfordringen med Lierdiagonalen kan være bru/tunnel, Verket–Svelvik–videre til E134.

Les også

Falsk planlegging av veiprosjekter i Lier

Dette vil løse utfordringer langt ut over dem som finnes i nedre Lier. E134 har i dag store utfordringer med trafikk på Bangeløkka, i Mjøndalen og videre til Hokksund.

En løsning som foreslått under vil sørge for at trafikken som skal sørover får en rask og enkel påkobling til E18 i Sande-området.

Les også

Fullføring av Oslofjordforbindelsen må inn i NTP

Et område som skal utbygges med transportintensiv næring, med blant annet etableringen av Asko.

Denne løsningen vil sterkt redusere trafikken inn til Drammen og Lier, samt løse mye av utfordringene Drammen har med Konnerud-nedføringen.

Les også

Veien som ingen vil ha

Velger man Viker legger man til rette for steg 2 som jeg er redd kan være Lierdiagonalen noe som jeg tror de færreste i Lier ønsker.

Dette er noen av grunnen til at jeg redd for at Viker-alternativet ikke er den løsningen som nedre Lier trenger.

Evaluering før et valg tas

Oppsummering: Jeg er opptatt at vi får en bred og uavhengig evaluering av alle tre alternativer, det er jeg trygg på at Statens vegvesen vil gi oss.

Vil også appellere til lokalpolitikere med særinteresser om en bredest mulig evaluering før man velger løsning.

Det er viktig å huske på at trafikkproblemet i nedre Lier er todelt. Det er den lokale trafikken og fjerntrafikk som skal videre sørover på E18 eller opp E134.

Når det gjelder løsningen Linnes – E18 er vi opptatt av at det må det jobbes med å skape en best mulig miljøtilpasset løsning, med miljøkulverter, gang og sykkelveier, helt uavhengig av hvilken korridor som velges.

Fokus må være å jobbe for en miljøvennlig tilpasning av en effektiv vei der folk ferdes, slik at vi får en løsning som er best for flest.

Kommentarer til denne saken