Status fra Linnes til E18

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Riksvei 23 Planprogrammet for videre fremføring av RV 23 fra Linnes til E18 ligger nå ute til offentlig ettersyn frem til 31. mars. Dette er utarbeidet av Statens vegvesen.

Formannskapet i Lier sluttet seg enstemmig til å utrede følgende tre ulike og likeverdige hovedalternativer eller korridorer for veien.
1) Lilla korridor eller Jensvollkorridoren.
2) Rosa korridor eller Vitbankkorridoren.
3) Lys blå korridor eller Vikerkorridoren.

Både Jensvollkorridoren og Vitbankkorridoren skal utredes med lukket og åpen. Vikerkorridoren utredes med to ulike kryssløsninger.

Det betyr at man i realiteten vil stå overfor seks løsningsalternativer.

Økt trafiksikkerhet er viktig

Det er verdt å merke seg at all omtale og alt videre arbeid med Lierdiagonalen er fjernet fra planprogrammet. Dette er også i samsvar med et enstemmig politisk vedtak i Lier.

Det er flere årsaker til at veiløsningen som ble vedtatt i 2007 ikke lenger dekker fremtidige behov.

De viktigste er utvikling av Fjordbyen langs Lierstranda, nytt sykehus på Brakerøya og nytt kollektivknutepunkt i området mellom Amtmannsvingen og Brakerøya.

Planlegging av RV23 Linnes – E18 skal bygge på ulike mål. Viktig her er økt trafikksikkerhet og færre ulykker, reduserte miljøskadelige virkninger gjennom redusert støy, luftforurensning og klimagasser, bedre fremkommelighet for trafikantene og regional/lokal utvikling.

Vil bli krevende

Andre viktige mål vil være de visuelle endringene i landskapsbildet, konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv inkludert barn og unges interesser, naturmangfold og kulturmiljø.

Det er spesielt viktig å merke seg at redusert støybelastning og minst mulig beslag av dyrket og dyrkbar jord er viktige delmål for prosjektet.

Hvordan vi oppnår alle disse målene på en best mulig måte vil det være ulike oppfatninger om. Nettopp derfor er høringsprosesser og medvirkning i planlegging viktig.

Det er først når alle alternativene eller korridorene - med lukket og åpen løsning - er grundig og forsvarlig utredet og alle konsekvenser ligger på bordet, at man skal ta standpunkt til hvilket alternativ som er det beste for Liersamfunnet.

Med sikkerhet vet vi at planlegging og senere gjennomføring, vil bli krevende for alle dem som blir berørt.

Medvirkning viktig

At dette utløser usikkerhet og utrygghet er naturlig og forståelig. Derfor er det viktig med bred medvirkning fra hele Ytre Lier – Høvik, Gullaug og Hegg.

For Lier Høyre står aktiv medvirkning og god dialog sentralt i alle planprosesser.

Vi vil at alle skal få si sin mening og bli hørt. Nettopp derfor er denne høringen rundt planprogrammet viktig for Lier Høyre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags