I kommunestyret i desember ble vi informert om at ordføreren hadde deltatt i et møte med regionveisjef, ordførerne i Røyken og Hurum og Buskerud fylkeskommune om Rv 23. Møtets innhold og formål ble det ikke redegjort for.

Først gjennom Lierpostens nettutgave ble vi kjent med deler av møtets innhold, og at det på bakgrunn av møtet er sendt et brev til samferdselsdepartementet med anmodning om et møte med den politiske ledelse.

Ønsker debatt

Man skal selvfølgelig være dårlig informert om man ikke skjønner at møtet har handlet om fremdriften for Rv 23 fra Dagslett til Linnes sett i lys av en formidabel kostnadssprekk på ca. 900 millioner ut fra opprinnelig budsjettert kostnad på kr 2,3 milliarder!

Men allikevel ønsker jeg i fremtiden informasjon om denne viktige saken redegjort for og debattert i kommunens politiske organer, og ikke gjennom lokalavisen.

Ut fra det Lierposten melder gjennom samtale med Liers ordfører forstår vi det slik at budskapet fra møtet er bekymringen for at kostnadssprekken kan påvirke framdriften og gjennomføring av prosjektet ut fra vedtatte planer og forutsetninger.

Dette følges opp i brevet til departementet hvor det uttales at det er svært viktig å få gjennomført Dagslett–Linnesprosjektet nå, og man er svært bekymret for konsekvensene av kostnadsøkningen.

Foreløpig reaksjon fra bevilgende myndigheter overfor veivesenet er å finne kostnadsreduserende tiltak innenfor prosjektet, og således ikke mer penger.

Det er vanskelig å tenke seg at kostnadsreduserende tiltak i den størrelsesorden det her dreier seg om ikke vil få konsekvenser for eksisterende reguleringsplan og ikke minst legge føringer for den videre forlengelse av veien fram til E-18.

Andre løsninger

Arbeiderpartiet vil gjøre det klart at gjeldende reguleringsplan for Dagslett-Linnes slik den er vedtatt av kommunestyret, med grunnleggende og ufravikelige krav til avbøtende tiltak som miljøkulvert ved Linnes, gang- og sykkelveier og støyskjerming og andre miljøtiltak, ikke kan fravikes med bakgrunn i utålmodighet i forhold til igangsettelse og framdrift.

Miljøkvaliteter ved valgt løsning er langt viktigere for fremtiden for Liersamfunnet enn mulige fremdriftsproblemer nå. Snarere tvert imot.

Vi må ha is i magen og benytte anledningen til en timeout og sette oss ned sammen med veivesenet og bevilgende myndigheter (departementet) for å vurdere om kostnadsoverskridelsene kan benyttes til noe positivt, for første gang en mulighet for helhetlig planlegging av en sammenhengende Rv23, fra Dagslett helt fram til E-18.

Flere av de hundre millionene som budsjettsprekken omfatter er knyttet til kulvertløsninger, vanskelige grunnforhold og andre tekniske utfordringer utenfor selve tunnelstrekningen.

Det må da være bedre å legge disse millionene inn i en forlengelse av tunnelen i fjellet til Viker og inn på E-18, og dermed en gang for alle stanse alle planer om en 4-felts riksvei fra Linnes på tvers av ytre Lier med en kryssløsning til E-18 i Vitbankområdet.

Et gigantisk veianlegg med katastrofale miljøkonsekvenser for befolkning, næringsområder, boområder og landbruksarealer uansett trasévalg og tekniske løsninger.