I flere lokalaviser kan vi lese et svar fra Statens vegvesens (SVV) knyttet til utspill fra MDG om å ville nedskalere ny E134. SVVs begrunnelse for firefelts E134 i stedet for tofeltsvei fra Dagslett til E18 er at trafikken på E134 er forventet å øke til 30.000 biler i 2050. Det er her Statens vegvesen bommer.

Vi må bort fra tanken om at trafikkprognosene skal styre størrelsen og kapasiteten på veiene. Vi må bestemme oss for hvor mye biltrafikk vi ønsker dersom vi skal ivareta både klima og nærmiljøet, og så styre transportplanleggingen deretter. Målet bør gjelde all veitransport, også næringstransport. Noe av problemet med beregning av samfunnsøkonomisk nytte av veiprosjekter i dag, er at tap av natur og økte klimagassutslipp prises altfor lavt.

Ved å velge tofeltsvei – og altså ett tunnelløp i stedet for to – kan innsparingen brukes til å bedre alternativene til bil og godstransport. Kollektivtilbudet må bedres. I tillegg må mye av tungtransporten bort fra veiene til utslippsfri, miljøvennlig transport på jernbane og til sjøs.

Når problemet er for mye biltrafikk, så er ikke svaret å bygge veier som inviterer til mer biltrafikk. Det er som å slanke seg ved å spise mer kake. Dessverre lener Høyre, Frp, Ap, Sp og Venstre seg blindt på disse prognosene og dermed støtter de indirekte politikken som skal til for å «innfri» prognosen om kraftig trafikkvekst. Det er lite klimavennlig og fremtidsrettet.

Biltrafikken er kilde til mange av de største miljøutfordringene, ikke bare knyttet til klimagassutslipp, men støy, luftforurensing, utslipp av mikroplast fra dekk og asfalt. Veiutbyggingen bør konsentrere seg om tofeltsvei. Det er billigere og kan også gi raskere utbedring av et veinett som fortsatt ikke er bra nok.

Om ett tunnelløp ble valgt kunne Lahell sluppet europaveien dundrende gjennom boligområdet på et tidligere tidspunkt. I stedet står prosjektet fast. For å spare både natur, matjord, miljø og innbyggere er lang tunnel til Viker den foretrukne traseen gjennom Lier, mens Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har fremholdt at det blir for kostbart. Dette er den store konflikten og hovedårsak til stadig utsettelser. Derfor er det håp om fortgang i prosessen dersom vi finner en rimeligere løsning med en tunnel i stedet for to. Her har MDG den beste fremtidspolitikken!