Saken om fengsel på Lierskogen viser at det virkelig haster med å avklare ordfører Gunn Cecilie Ringdal sin habilitet.

I Lier har det i siden våren 2021 vært saker i mediene om vanskelighetene med å ivareta og overholde habilitetsreglene når ektefellene til både ordfører og Arbeiderpartiets gruppeleder begge arbeider for det suksessfulle eiendomsselskapet Dpend (tidligere Holtefjell).

Lierposten i oktober 2021 hadde en artikkel om ordfører Gunn Cecilie Ringdal sin habilitet. Her ble problemene ved habiliteten knyttet til Dpend AS, etter Lier Frp sin oppfatning, bagatellisert av ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Blant annet ble det hevdet at dersom det ikke var mulig for personer som hadde interesser i eiendomsutvikling å ha ektefeller som var politisk aktive, så kunne lokaldemokratiet forvitre.

Lierposten har fredag 10. desember 2021 en artikkel om at Lierskogen er en av finalistene når det gjelder plassering av nytt fengsel på Østlandet. Lierskogen konkurrer sterkt med fem andre sterke kandidater, deriblant Heggedal i nabokommune.

Eiendommen på Lierskogen er etter det som går fram av artikkelen i Lierposten eid av selskapet som ektemannen til ordfører Gunn Cecilie Ringdal er ansatt som leder miljø- og områdeutvikling eiendom. Saken om fengselsplassering illustrer, dessverre, på en god måte den vanskelige situasjonen Lier kommune er i som følge av ordførerens nære tilknytning til Dpend AS.

Ved vurdering av om det foreligger habilitet, så heter det i forvaltningsloven § 6 andre ledd blant annet:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

I saken om mulig fengsel på Lierskogen, er det særlig aktuelt å vurdere om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til partiskheten.

Dersom ordføreren erklærer seg inhabil, så mister Lier kommune en meget dyktig talsperson og påvirker for å få fengselet til Lier. Fengselet vil tilføre Lier en rekke attraktive arbeidsplasser av alle kategorier. Noe som blant annet vil minke utpendlingen med tilhørende miljøgevinst og livskvalitet for mange liunger med mer. Dersom ordfører Gunn Cecilie Ringdal arbeider for at fengslet skal lokaliseres til Lierskogen, så bidrar hun til en meget betydelig fortjeneste for selskapet hvor hennes ektemann er toppleder.

For Lier kommune er det viktig at ordføreren avklarer sin habilitet permanent.