Gå til sidens hovedinnhold

Presisering fra MDG av saker om Kraftveien og Eggemorenen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til to saker i siste utgave av Lierposten hvor Lierposten viser lite etterrettelighet.

Når det gjelder saken om huset i Kraftveien som var oppe til behandling i siste møte i Utvalget for miljø og plan, fremstilles det som om MDG ved undertegnede har foreslått at huset bare kunne være hvitt – sitat: «I tillegg foreslo MDGs Vidar Havellen et vedtak om at huset bare kunne være hvitt.» Dette var ikke vårt forslag. Ettersom det er gjort et vedtak i kommunestyrets møte 8. september 2020 sak 95 pkt 4 «Det skal utarbeides retningslinjer for nye tiltak, og tiltak som endrer boligers karakter og egenart innen samme område». Administrasjonen har ikke utarbeidet slike retningslinjer, og det var derfor jeg fremmet følgende forslag: «Overflatebehandlingen av bygningen skal være i tråd med andre bygninger i Hennumgrenda, som stort sett er hvitmalte bygg». Dette betyr jo ikke at det skal være hvitt, men kun en statuering av hva som er normal overflatebehandling på bygninger i området. Nå var ikke dette noen viktig sak for oss, og jeg har full tiltro til at paret holder seg til en fargebruk som ikke avviker veldig fra hva som er vanlig i området. Og jeg ønsker dem lykke til i prosjektet, og håper at resten av byggeprosjektet går etter planen!

Den neste saken gjelder Egge massedeponi. Her fremstilles det som at vi er veldig bekymret for elvemuslingen. Det som undertegnede la frem i møtet var «Planforslaget vurderes ikke å medføre negative konsekvenser for viktige naturverdier innenfor planområdet eller omgivelsene. Dette stemmer ikke. Innenfor eksisterende deponiområde er det registrert et område med sandsvalekoloni. I tilknytning til Lierelva, sør-øst for området, er det registrert områder med elvemusling og bestand av laks. Sandsvaler er klassifisert som nær truet i den norske rødlisten. Elvemuslingen er sterkt truet og derfor fredet i Norge (siden 1993) og regnes som en av våre ansvarsarter.»

Det er eventuell avrenning fra utfyllingen som kan medføre risiko for bestanden av elvemusling. Utfyllingen er basert på såkalte inerte masser fra riving av blant annet bygninger. Utfordringen er å ha full kontroll på hva som følger med av annet avfall som kan ha sneket seg med lastebilen. Det vi påpekte var viktigheten av god kontroll på fyllmassene, og at kommunen også foretar egen kontroller på hva som fylles opp i morenen. I tillegg foretar Statsforvalteren egne kontroller. Vi kan ikke tåle en avrenning fra en slik utfylling som ligger så nær opp til Lierelva. Dette gjelder både Lierelva vassdrag og for de bøndene i Lier som bruker Lierelva til vanning av landbruksområder. Tiltakshaver har lagt opp til gode systemer for både oppfølging av tilkjørte masser og til håndtering av avrenningen fra fyllingen. Det er god grunn til å anta at dette kommer til å gå bra, derfor støttet vi også vedtaket.

Kommentarer til denne saken