I debattinnlegg 22.03.022 kommer Sjur Malm med en del uttalelser om trafikksikkerheten langs fylkesvei 2694, Tuverudveien ved Lier stasjon. Viken fylkeskommune har noen kommentarer.

Som veieier har fylkeskommunen et ansvar for å forebygge trafikkulykker og legge til rette for best mulig trafikksikkerhet på fylkesveinettet. For oss som jobber med samferdsel er dette jobb nummer en.

Som veieier og veimyndighet har imidlertid fylkeskommunen flere oppgaver og ansvar som skal ivaretas – i tillegg til trafikksikkerheten. Vi skal også ivareta samfunnets behov for fremkommelighet og trafikkavvikling, samt forvaltningen av et nasjonalt lov- og regelverk som regulerer hva veimyndighetene kan og ikke kan iverksette av tiltak. Det er ikke slik at det er opp til den enkelte veieier å gjøre som den vil på eller langs veiene.

Fylkeskommunen er på lik linje med Statens vegvesen, forpliktet å følge dette nasjonale lov- og regelverket. Dette setter klare rammer og begrensninger i når og hvor man kan iverksette forskjellige tiltak.

Dette regelverket er tuftet på mange års erfaring, forskning og best practise, samt trafikantenes behov for tydelige, forståelige og gjenkjennbare tiltak over hele landet. Veimyndighetene har svært god oversikt over hvilke tiltak som har ønsket effekt, samt når og hvor disse har effekt.

Et gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak, og ikke nødvendigvis et trafikksikkerhetstiltak. Etablering av gangfelt der forholdene ikke ligger til rette for det, kan ofte gi en økning i antall ulykker. Slike gangfelt gir en falsk trygghet. Fotgjengeren oppfatter det som tryggere å krysse, uten at risikoen for å bli påkjørt blir redusert.

Vegdirektoratet har derfor satt en rekke krav og kriterier for når og hvor gangfelt kan etableres. I en del tilfeller er et tilrettelagt krysningspunkt en bedre løsning. Dette er et krysningspunkt hvor det ikke er skiltet eller oppmerket, men som har god belysning og akseptabel sikt. Fotgjengerne har imidlertid vikeplikt når de skal krysse veien. Dette har vist seg å øke trafikksikkerheten.

Det ubetinget beste løsningen er naturligvis en planfri kryssing. Dette vil vanligvis kreve enten en kort tunnel under veien, eller en bru over. Dette er dyre tiltak som også krever en del areal.

Ved Lier stasjon er det allerede etablert tilgang via en trapp til perrongen fra den fremtidige parkeringsplassen. Denne tilgangen mener Viken fylkeskommune at Bane NOR burde vurdere å kunne benytte når parkeringsplassen blir etablert. Da vil man få en trygg tilgang til perrongen, uten å måtte krysse fylkesveien. Dette er tatt opp i møter med Lier kommune og Bane NOR.

Videre har Vegdirektoratet gitt nasjonale kriterier for fartsgrenser. Disse er bindende for både Statens vegvesen og fylkeskommunene. Kriteriene bestemmer når de forskjellige fartsgrensene kan benyttes.

På den aktuelle strekningen forbi Lier stasjon er det i utgangspunktet den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk som gjelder – altså 80 km/t. For en del år siden satte Statens vegvesen ned fartsgrensen til 60 km/t, slik fartsgrensekriteriene ga mulighet for. Dette er fortsatt gjeldende og riktig fartsgrense på strekningen. Det er derfor ikke anledning til å redusere fartsgrensen ytterligere på denne strekningen.

En for lavt skiltet fartsgrense vil ofte ikke bli tilstrekkelig respektert og overholdt av bilistene. Dette igjen vil kunne skape en falsk trygghet for myke trafikantene, ved at de tror at bilistene kjører saktere enn den i virkeligheten gjør. En for lavt skiltet fartsgrense vil også kunne minske respekten for offentlige trafikkskilt generelt, og derigjennom også øke risikoen for ulykker.

Det er ikke registrerte trafikkuhell med personskade på Tuverudveien siste 5 år. Den siste ulykken var med lett personskade i 2016. Det er derfor ikke belegg for å hevde at trafikksikkerheten ha vært «uhyre dårlig i mange år». Løsningen som er valgt ved Lier stasjon etter en trafikkfaglig vurdering og innenfor det regelverket vi forvalter, tilsier at dagens 60-sone skal beholdes, og at det etableres et tilrettelagt krysningspunkt med god belysning.

Det vil så være opp til Bane NOR om det vil være mulig å etablere en planfri kryssing av fylkesveien via perrongen på Lier stasjon.

Trafikksikkerhet er et felles ansvar som påligger oss alle – både fotgjengere, syklister, bilister, veieiere og alle andre som ferdes i trafikken, eller bygger anlegg på eller langs veiene våre. Ingen av oss kan gjøre denne jobben alene, men vi kan alle bidra med vår del.