Lier kommune og Bane Nor har gjort en flott jobb med oppgraderingen av Lier stasjon, men trafikksikkerheten har de glemt eller nedprioritert. Det er positivt at man nå omsider får flere nye parkeringsplasser. Men Lier stasjon er en av Liers mest trafikkerte holdeplasser like ved den sterkt trafikkerte Tuverudveien med liten trafikksikkerhet for alle som bruker stasjonen.

Trafikksikkerheten har vært uhyre dårlig i mange år. Spesielt etter at stasjonsområdet ble rustet opp med nåværende 237 parkeringsplasser. Det førte til sterk vekst i pendlertrafikken. 75 nye parkeringsplassene med ny avkjøring til Tuverudveien vil gi enda større trafikk, over 30 prosent i rushtiden. Dessuten har gjennomfartstrafikken på Tuverudveien mellom RV 234 og Lierbakkene økt betydelig i senere år.

Avtalen som Lier kommune har fått med regionen/ fylket for den nye parkeringen gir ikke forsvarlig trafikksikkerhet. Dette kan bare oppnås med en trafikksikkerhetssone på Tuverudveien forbi Lier stasjon med redusert hastighet fra 60 til 40 km/t og godt markerte og opplyste gangfelt. Skikkelig markerte gangfelt må bygges i Sørumliakrysset mot Tuverudveien for å sikre trafikk på eksisterende veier og gangfelt. Det samme gjelder på tvers av Tuverudveien mellom stasjonen og den nye parkeringen på andre side av veien.

I tillegg må bussholdeplassene på begge sider sikres på forsvarlig vis og gjøres mer publikumsvennlig. Disse brukes av skolebarn på ungdomsskolen og videregående skole og togpassasjerer som ofte må benytte buss for tog. Det er kritikkverdig at en så viktig bussholdeplass ikke har blitt bedre sikret og har fått gode leskur for lenge siden.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, uttaler til Lierposten at ekstra belysning av veibanen er tilstrekkelig for å sikre gående til og fra den nye parkeringen. Skinnes uttaler dessuten at fylkeskommune ikke har myndighet til å redusere hastigheten ned fra 60 km i timen for å sikre de gående. Dette er uforståelig når man ser at fylket har bygd gode sikrede gangfelt andre steder i Lier kommune på langt mindre trafikkerte steder; hvitmalte med forsterket belysning, fartsdumper, leskur og redusert hastighet til 40 km.

Fylket og kommunen må ta skikkelig tak i trafikksikkerheten ved Lier stasjon. De må benytte anledningen til å bygge god og forsvarlig trafikksikkerhet på en av Lieres mest trafikkerte holdeplasser. De må sikre at trafikanter kan ferdes til og fra stasjonen trygt uten fare for egne liv.