Det er prisverdig når redaktør Pål Næss i Lierposten uttaler i lederartikkel at «Norge trenger et parti som Miljøpartiet De Grønne» og deres radikale forslag. Når det gjelder MDG sitt forslag om å nedskalere satsingen på E134 fra firefeltsvei til tofeltsvei fra Dagslett til E18, er det imidlertid synd at han velger å stole på Statens vegvesens vurderinger og presenterer disse som fakta.

For MDG er det aller viktigste nå å komme i gang med byggingen av ny E134, først og fremst fordi trafikken på Dagslett – E18 er en stor belastning for dem som bor langs dagens trase. Trafikken her medfører høyere risiko for trafikkulykker, mer kø, usikker skolevei og uholdbare støv- og støyplager.

Bygging av en tunnel med tofeltsvei i stedet for to tunneler med til sammen fire felt vil redusere kostnadene betydelig. Om det er mulig å få dette til innenfor rammen av de hittil avsatte 3,8 milliardene i NTP, med lang tunnel til Viker, vet vi ikke foreløpig. Men det vi vet, er at med firefeltsvei er kun de to rimeligste av SVVs i alt sju alternativer mulige, og det er alternativer som absolutt ingen vil ha.

MDG mener det er flere grunner til å spørre om hvorfor det er tenkt fire felt gjennom Lier når Oslofjordforbindelsen og E134 gjennom Hurum og Røyken er to felt. Vi mener SVV sine prognoser om en trafikkvekst som tilsier behov for fire felt er feilaktige. Deres beregninger baseres på utdaterte trafikkmodeller som forutsetter at folk reiser på samme måte i 2050 som i dag. Selv ikke økt satsing på kollektivtransport er tatt inn i SVV sine beregninger.

Fortsatt vekst i biltrafikken er i strid med både nasjonale, regionale og lokale klimamål om nullvekst i biltrafikken, og gir økende problemer for transporten i byene. Uten et grønt skifte i areal- og transportpolitikken kan ikke klimamålene nås. Hvordan kan SVV oppfattes troverdig når deres trafikkprognoser er tilbakeskuende i stedet for fremtidsrettet, og heller ikke er i samsvar med gjeldende og ansvarlige retningslinjer?

Den økte elbiltrafikken som lederen viser til, er historisk sett et øyeblikksbilde som ikke sier stort om fremtiden. Den kan ses på som et teknologisk mellomspill til intelligent transport, der kunstig intelligens styrer varetransport og folk.

Askos selvstyrte elektriske Moss-Holmestrand ferje er snart virkelighet. Med noen flere slike prosjekter vil veivesenets trafikkprognoser bli gjort til skamme.

Vi har dessverre mistet troen på Statens vegvesen både når det gjelder planlegging, kostnadskalkulasjon og gjennomføring. Nå er tiden overmoden for å løse utfordringene for E134, med lang tunnel fra Dagslett til Viker. Vi forventer at samferdselsministeren omsider tar det ansvaret.