Formannskapet hadde forrige uke førstegangsbehandling av kommunedelplanen for Gullaug. Det foreligger tre ulike alternativer, der bare ett av dem kan sies å være i nærheten av det vi ønsker for Gullaug. Høyre og Frp stod bak vedtaket om å legge planen ut til offentlig ettersyn, mens Arbeiderpartiet valgte, med støtte fra Sp, SV og MDG, å anke saken til videre behandling i kommunestyret. Og det er det flere gode grunner til.

For det første er det en stor og betydelig plan, som omfatter et svært stort sjønært areal, og som får enorme konsekvenser for Lier for all fremtid. Derfor fortjener planen en bredere behandling i kommunens øverste beslutningsorgan. Og da er det særdeles viktig å ikke komme skeivt ut fra start, og derfor trakk vi i nødbremsen denne gangen.

Grunnlaget for planleggingen fra 2015 holder kort og godt ikke mål.
Siden 2015 har det skjedd mye rundt det som handler om å bygge ned grøntarealer ved sjøen. Vi står i en natur- og klimakrise, FN sier kode rød. Vi har fått nye nasjonale føringer for viktige temaer som jordvern, strandsonevern og naturvern, og Norge har internasjonale forpliktelser. Norsk arealpolitikk foregår ute i kommunene, det er gjennom kommunepolitikken vi kan oppfylle våre forpliktelser. Dette er en realitet vi må forholde oss til. Derfor varsler Statsforvalteren og fylkeskommunen alvorlige innsigelser til planene, noe som egentlig ikke bør komme som en overraskelse i 2023. Legges planen ut på høring med disse innsigelsene, står Lier kommune ovenfor en lang og krevende meklingsprosess, som både vil ta lang tid og antakeligvis ikke føre fram. Det forventede rekkefølgekrav knytta til samferdsel, som indikerer at utbyggingen uansett ikke kan starte før nye E134 fra Dagslett til E18/Viker står klar, er også et særdeles viktig poeng. Her haster det ikke, og vi kan bruke tiden til å ta utgangspunkt i våre ønsker for eiendommen.

Vi er i gang med en storstilt utbygging av Fjordbyen, i Lierbyen har vi en ny stedsutvikling som innbefatter et stort antall nye boliger, og det er nylig vedtatt en større boligutbygging på Tranby. Det haster ikke med å utbygge Gullaughalvøya. Derfor mener Lier Arbeiderparti at det er på sin plass å heller ta et skritt tilbake, og la denne saken bli en del av neste rullering av kommuneplanen, og da med beslutningsgrunnlag fra tiden vi faktisk lever i.