Tilsvar til Erik Jacobsen og Naturvernforbundets kronikk i Lierposten.

Skal Øverst i Lier vernes? Erik Jacobsen og Naturvernforbundet i Lier har opp gjennom årene kommet med mange veldig gode innspill i forbindelse med utbygging i bygda.

Disse skal vi som politiker merke oss og så absolutt ta hensyn til. Naturvernforbundet er en interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft. Men vi kan dessverre ikke la oss påvirke i alle saker. Da hadde det skjedd svært lite i Lier.

Fakta og følelse

Naturvernforbundet har hatt negativ innstilling til samtlige utbyggingsområder som eksl. Tomineborgdalen, Gullaug, Sørumåsen, Kjennerområdet, Gjellebekk, Lierskogen, Kvernertomta, Ringveien 2, Klinkenberghagen og nå pukkverk på Toverud lengst nord i Lier. Det finnes også aksjonsgrupper som har mange positive innspill som også skal bli hørt. Men her må vi skille mellom fakta og følelse.

Jeg skal på ingen måte gå i tog eller kjempe for pukkverk Øverst i Lier. Men som aktiv politiker må jeg få lov til å peke på nødvendigheten av slike anlegg uansett hvor i Lier de ligger. Pukk og stein er et behov som på mange måter kan sidestilles med brød og melk.

Østsiden av Lierdalen fra Nordal til Vefsrud /Skaret er en strekning på over to mil. Hele strekningen har et mangfold av planter, insekter og dyr.

På samme strekning er det kun to inngrep. Steinuttak i Engeråsen bak Høgåsen. Dette kan knapt sees fra Sylling sentrum. Men det høres når knuseverket går alt etter vindretning og knuseverkets plassering. Det er ingen høy lyd. Men kan nok oppfattes som irriterende for noen. På Toverud som ligger over 5 km fra Sylling skole og over 3 km i luftlinje til Svangstrand har det vært steinuttak og behandling av stein i flere tiår. Det har ikke vært i drift de to siste år. Det kan sees fra Sylling, men jeg og mange andre har ikke opplevd støy. Kanskje på Drag på andre siden av Holsfjorden 2-3 km unna.

Har fremmet innsigelse

Fylkesmannen har fremmet Innsigelse for utvidelse. Fylkesmannen er Buskerud Fylkes forurensingsmyndighet. Utbygger må utarbeide en plan som viser at alle krav fra Fylkesmannen blir i varetatt før de trekker sin innsigelse. Og det skulle jo bare mangle. Kan ikke utbygger oppfylle disse krav, så blir det ingen utvidelse av steinuttaket.

Isolert sett er pukkverk noe herk som ingen vil ha i sin nærhet. Men vi politikere må vurdere denne produksjonen, som vi alle har behov for, opp mot de miljø og forurensingsulemper det påfører. Ingen må tro at ny Asdølbro på ca 100 meter eller oppfylling og sikring av Guttebakkesvingen ikke trenger slike byggematerialene. Ett sted må de komme fra.

Rundt regnet forbrukes det ett lass pukk/stein pr innbygger pr år. Det betyr at årsforbruket i Lier er på ca 26.000 billass pr år. Skal du bygge deg et hus går det med mellom 10 og 20 lass til oppbygging av grunnmur. Tenk da hvor mange lass det trengs for oppfylling av Fjordbyen til kotehøyde 3,5 meter på land og bygging av 5-10.000 boliger her og på Gullaug.

Bygging krever enorme mengder pukk

Bare bygging av nytt sykehus krever enorme pukk og grusmasser som vil påføre oss store miljøutfordringer. Det finnes pukkverk i Røyken. Mjøndalen og i andre nabokommuner. Men vi kan ikke forvente å stole på naboens resurser?

Jo, det er fantastisk å bo Øverst i Lier. Men det er ikke den siste trua plante eller alt liv som blir borte. Det er en fantastisk fauna og flora i hele den 2 mils lange dalsiden. Så et sår på 2-300 meter i landskapet, det tror jeg vi kan leve med.

Eller skal andre pukkverk i Lier få leve sitt liv til evig tid?