Helge Jagland og jeg ser ut til å være enige om at Lier kommune skal ha gode kontrollsystemer.

I overskriften på Jaglands innlegg ber han om min avklaring. Jeg er dessverre ikke helt sikker på hva han ønsker at jeg skal avklare, men jeg skal forsøke å forklare nærmere hva jeg mener med at jeg har sagt at kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver.

Jagland skriver i sitt innlegg at kontrollutvalget er «opprettet etter en egen paragraf i kommuneloven». Jeg legger til grunn at paragrafen han tenker på er kommuneloven paragraf 23–1 som lyder: «Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.»

Kommunen forvalter store verdier og interesser på vegne av oss alle. Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den totale kommunale virksomhet. Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret.

I Norsk Lovkommentar står det følgende om kommuneloven paragraf 23–1 som jeg mener understreker at «kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver» slik jeg altså har forsøkt å forklare: «Kontrollutvalget utfører sine funksjoner på kommunestyrets eller fylkestingets vegne, og er underlagt dettes økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet, jf. § 22–1 første avsnitt om kontrollansvar for kommunestyre og fylkesting. I dette ligger at kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instrukser om kontrollutvalgets virksomhet. Utvalget rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget, slik at dette er løpende orientert om viktige saker og får mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.»

Kontrollutvalget er med andre ord kommunestyrets redskap – for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne. Det er i denne forbindelse viktig med god dialog og samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret, men også med kommunedirektør. Gjennom godt samspill og god rolleforståelse skal kontrollutvalget være en del av det viktige arbeidet med å skape tillit til kommunen og våre virksomheter.

For øvrig er det viktig for meg å understreke kontrollutvalgets arbeid i Lier kommune ikke er stoppet, i motsetning til hva Jagland skriver.

Det er flere organer som fører kontroll med kommunens virksomhet, for eksempel gjennom statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

I en tidligere veiledning for kontrollutvalgene påpekes det at koordinering mellom de statlige og kommunale kontrollorganene er viktig for å unngå dobbeltarbeid, og for å øke nytteverdien og læringseffekten av undersøkelsene.

I Liers tilfelle er det slik at den konkrete saken som kontrollutvalget nå ønsket å gjøre ytterligere undersøkelser i per dags dato ligger til kontroll hos statsforvalteren. Denne kontrollen bør derfor avsluttes før videre oppfølging av Lier kommune.

Det er selvfølgelig veldig viktig at vi som er øverste myndighet i kommunestyret lytter til kontrollorganene, men det er også viktig med gode systemer slik at ressursene våre brukes riktig og tilliten til systemene ivaretas. Hensikten med kontroll er ikke «å ta noen», men alltid læring og forbedring til det beste for oss alle.