Nå skal utbyggingen i Klinkenberghagan opp til ny vurdering, i klagesaken som fremmes i kommunestyret den 21. mai.

På møtet i planutvalget den 7. mai falt Senterpartiets forslag til vedtak om å stoppe hele utbyggingen og tilbakeføre Klinkenberghagan i sin helhet til LNF område. Også vårt andre alternativ, som var å redusere byggefeltet med felt B2 slik at kun B3 gjenstår, ble nedstemt. Sv støttet forslagene våre som det eneste partiet.

På de rundt 30 åra som har gått siden det virket som en god ide av Lier kommune å lage byggefelt i sin egen skog, Klinkenberghagan, har det rent mye vann i elva lokalt, samt at kloden vår i mellomtida har fått høy feber og snart ikke klarer mer inngrep i naturen uten å si fra med dødskramper.

Mange muligheter

Siden den tid er det bygd mye i Lier, flere byggefelt samtidig. Det betyr at det ikke er akutt behov for flere boligfelt akkurat nå, siden også Fjordbyen er på trappene.

Det er mange muligheter for å bygge i Lier. Flere steder går det an å fortette i allerede etablerte boligfelt, og det finnes steder hvor man kan bygge i høyden rundt kollektivknutepunkt, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Selv om Lier Sp også vil bidra til å skape vitalitet i grendene i bygda ved å tillate et og annet nybygg der det passer, synes vi det er uakseptabelt å bygge ned en hel skogteig, som i tillegg ligger tett inntil aktivt jordbruk og husdyrhold.

Husdyrhold er sårbart for å ha naboer tett på, det kan virke idyllisk å se kalver og lam om våren, men idyllen forsvinner fort når møkkalukta brer seg ved gjødselspredning om våren, mens konfirmasjonsgjestene skal hygge seg ute, og klesvaska får seg et lag av kalk, om vinden blåser den veien ved kalking av jordene.

Flomfare

I Klinkenberghagan er det lauvskog med truede arter som for eksempel fuglearten stær , det er to kalkrike dammer der, rødlistede som sterkt truet naturtype, ifølge rapport utarbeidet av Børre Dervo ved NINA.

Dammene benyttes som drikkevannskilde av beitende dyr, og hele skogen virker som en svamp ved store nedbørsmengder, som vi ser det kan bli mer av i tida som kommer på grunn av klimaendringene.

Ved tomteutgraving og bygging blir den bratte skogteigen asfaltert og steinsatt. Da vil vannet fosse nedover dalsiden, til fare for flom og ødeleggelse av jordbruksarealer og hus nedover mot Lierelva.

Kulturminner er funnet i området, de eldste fra hulveier tusen år tilbake i tid, like lenge som det har vært drevet jordbruk på Hennumgårdene.

Da planutvalget var der på befaring, hadde jeg aldri vært i området før, og jeg forsto da hva de snakker om, som viser sin motstand og ekte engasjement mot å bygge i Klinkenberghagan. Jeg så steingjerder som i Lake District og på Vestlandet, samt på Jylland i Danmark, hvor steingjerdene faktisk er fredet.

Ved utbygging fikk jeg høre at steingjerdene må bort fordi det må grøftes i veikanten for å utbedre og utvide veien! Det går ikke an! Det kan ikke Lier være bekjent av! Jeg så små sildrende bekker og en idyll jeg som sagt ikke visste om, jeg bor på andre siden av bygda og er mer vant til skauen der.

La Klinkenberghagan være i fred

I Nationen 8.mai skriver Eva Nordlund: «FN advarer kraftig nå. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) la lørdag fram sin første hovedrapport. Den viser at av rundt åtte millioner arter på kloden, er altså en million arter utrydningstruet. En million!

Nordlund fortsetter: Naturpanelet ser også «rettighetene, kunnskapen og verdiene til urfolk og lokalsamfunn må anerkjennes», som et avgjørende tiltak. Slik peker panelet mot at prinsippet om lokal bærekraft må overvinne næringslivets globaliseringsideologi.»

Lier kommune må la Klinkenberghagan være i fred! Kommunen trenger ikke å bygge der! Nordal panorama er allerede bygget, og elevgrunnlaget for Nordal skole er dermed sikret. Det er ikke satt noen spade i jorda ennå, skaden er ikke skjedd, la det forbi slik! Det er ennå tid til å snu!