Gå til sidens hovedinnhold

Om rasfarlige områder

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved behandlingen av Handlingsprogrammet 2021–2023 for Lier kommune, fremmet vi; MDG, en rekke konkrete verbalforslag. Særlig et av forslagene våre fortjener mer oppmerksomhet. Det er forslaget om bedre kartlegging av og tiltak mot rasfarlige områder i Lier:

«3.4. Store områder i Lier ligger på kvikkleire (…) Klimaforskere fra Metrologisk institutt konkluderte nylig med at vi står overfor varige klimaendringer som vil være preget av høyere gjennomsnittstemperaturer, men også av voldsomme nedbørsmengder på kort tid. Slike nedbørsmengder er rasutløsende (…) Det endrede klimaet representerer derfor en økt trussel mot store områder i Lier med mange boliger og innbyggere. For å forebygge skader på liv og eiendom er det viktig å gjennomføre kartlegging og tiltak: (…)»

Det katastrofale skredet i Gjerdrum skjedde tre uker etter at vi fremmet dette forslaget i kommunestyret 8. desember, og viste oss i all sin gru hvor aktuelt dette temaet er.

Derfor fulgte vi også opp verbalforslaget med forespørsel til kommunedirektøren i januar, deretter med bestilling av melding, og med påfølgende bestilling av sak i kommunestyret; om oppdatert kartlegging av kvikkleireområder og tiltak mot rasfarlige områder.

Kommunen har utført et omfattende arbeid for å kartlegge rasfarlige områder i Lier, men det er 16 år siden kartlegging ble utført. I tillegg til katastrofen med kvikkleireskredet på Gjerdrum, viser raset på Egge og alle de 23 innmeldte tilfellene av mindre ras i Lier at det er behov for forsterkede og forebyggende tiltak.

Begrepet «faregrad» angir hvor sannsynlig det er at et kvikkleireskred skjer. «Konsekvens» er begrepet som angir følgene; bla antallet mennesker som blir berørt. Begge begrepene sett i sammenheng gir samlebegrepet «risikoklasse». På Ask i Gjerdrum skjedde skredet på et område som er kartlagt med liten og middels faregrad. Dette viser hvor viktig det er med kart en kan stole på.

I saken vi bestilte i Kommunestyret 9. februar, bes derfor kommunedirektøren om å vurdere flere tiltak for å sikre oppdatert kunnskap og forebygge skader på liv og eiendom.

Informasjon om at huset i Landfallbakken 3 på Egge ble evakuert som følge av et ras på eiendommen i januar, mottok vi først 23. februar.

I Drammens Tidende / Lierposten samme dag uttaler beredskapsleder i Lier kommune at det er en blanding av prioritering og kapasitet som gjorde at det tok tid før de fikk undersøkt skredet. På spørsmålet om: «I lys av det som har skjedd nå, kommer dere til å prioritere annerledes fremover?», svarer beredskapslederen at: «Til syvende og sist blir det også et politisk spørsmål. Da må det være flere folk på jobb for å kunne hanskes med det.»

På denne bakgrunnen viser vi til vår bestilling av sak i kommunestyret og til ytterligere oppfordringer til kommunedirektøren i etterkant. Med dette håper vi at en snarlig og forsvarlig oppfølging av rasutsatte områder i Lier kan sikres.

Kommentarer til denne saken