Saken som gjelder behov for et større seniorsenter i Lierbyen er ikke ny. Det finnes flere notater og rapporter til kommunen både fra ledelsen og brukerrådet av seniorsenteret både fra 2018, 2019 og 2020, som tar opp behovet for mere plass til senterets virksomhet.

Høsten 2021 inviterte kommunen Eldrerådet og ledelsen ved seniorsenteret til å delta i en arbeidsgruppe, som skulle vurdere arealbehovet til et nytt senter. Også denne arbeidsgruppen kom med en enstemmig anbefaling om behov for større lokaler. Ut fra Eldrerådets vurdering er derfor brukere og interessentene rundt seniorsenteret, blitt hørt i stort monn opp gjennom årene.

Når saken endelig kom opp til politisk behandling i Helse-, omsorg- og velferdsutvalget (HOV) 1. juni, ble derfor overraskelsen stor da utvalget vedtok at saken ytterligere burde drøftes og avklares med dagens brukere av senteret. Med tanke på at de politiske partiene selv i de siste to års handlingsplan og budsjett, gjennom verbalvedtak, har påpekt behovet for større plass for dette seniorsenteret, opplever Eldrerådet dette vedtaket spesielt.

Eldrerådets store spørsmål blir derfor, har det skjedd noe siden sist? Svaret på det er ja, men det er kun til det verre! Under pandemien mistet også Seniorsenteret treningslokalene de disponerte på Perrongen, Lier stasjon til legekontor for Lierlegene. De tiltenkte treningslokalene i Bruveien 5, vil kun erstatte disse lokalene.

Seniorsentrene bør være samlingspunkt for frivillighet og tilby et mangfold av aktiviteter i løpet av dagen. For å kunne få til dette trengs det plass, med mulighet for å gjennomføre flere aktiviteter parallelt i løpet av dagen. Det innebærer at det i tillegg til et kjøkken/ kafeteria og aktivitetsrom, er behov for flere ulike kurs/møterom for gjennomføring av aktiviteter av ulikt slag. Dagens seniorsentertilbud og lokaliteter er ikke egnet for dette.

Begrensningen i lokalitetene påvirker seniorens interesse for seniorsenteret. Ifølge tall fra 2018 benyttes seniorsenteret Lierbyen i dag kun av 7–8 % av pensjonistene som sogner til dette senteret, og disse har en gjennomsnittsalder på godt over 80 år. Dette til tross for at det i dag bor svært mange pensjonister i Lierbyen og omegn. Denne andelen er økende.

Seniorsenteret trenger å øke aktivitetene gjennom økt frivillighet, men for å få til dette må man klare å engasjere yngre eldre som har ressurser og ork til å sette i gang og drive ulike aktiviteter. Det finnes mange yngre pensjonister med mange ulike ressurser der ute, som både ønsker og har mulighet til å bidra. Muligheter for aktiviteter er mange. For eksempel: språkkurs, malerkurs, reparasjon av tøy, sang, yoga, quiz, osv., osv. Det er bare fantasien som sier stopp. Men dette krever større plass.

Det er viktig at man finner en snarlig løsning på denne saken, men det vil koste penger. Eldrerådet hadde derfor håpet at man allerede nå fikk fattet et vedtak om at leiekostnader til nye og større lokaler for seniorsenteret kostnadsberegnes, slik at man får satt av penger i kommunens budsjett for 2023.

Eldrerådet beklager derfor sterkt at utsettelsen i HOV-utvalget nå bidrar til at saken sendes på en ny ørkenvandring inn til den kommunale administrasjon. Denne gangen dessverre med politikerne i HOV-utvalgets velsignelse.

Lier Eldreråd
Lorna Reberg Nilsen, leder
Jan Dybvik
Per Vemork
Mona Skaar Thorsrud
Sjur Malm