Naboenes kravliste

PRESENTERTE PROBLEMENE: Helge Jagland (i midten) var blant naboene som tok ordet under befaringen på Kværnertomta 2. september. Nå har ledergruppa i Nabolag Nedre Hennummarka også sendt brev til politikerne i planutvalget, miljøutvalget og formannskapet.

PRESENTERTE PROBLEMENE: Helge Jagland (i midten) var blant naboene som tok ordet under befaringen på Kværnertomta 2. september. Nå har ledergruppa i Nabolag Nedre Hennummarka også sendt brev til politikerne i planutvalget, miljøutvalget og formannskapet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Her er kravene naboene til Kværnertomta stiller til politikerne.

DEL

Beboere i den nedre delen av Hennummarka har gjennom flere måneder irritert seg over støy, støv og stor trafikk på grunn av arbeidene på den såkalte Kværner-tomta, også kjent som Gevelt-tomta, på Tranby.

I starten av september inviterte nabogruppa de lokale politikere på befaring på tomta, for å vise hvilke konsekvenser opparbeidelsen av tomta har fått. Nå har nabogruppa også sendt brev til medlemmene i miljøutvalget, planutvalget og formannskapet, som behandler rådmannens melding om næringsaktivitet på Tranbyområdet denne uken (uke 39).

Sju konkrete krav

I brevet lister gruppa opp hvilke krav de stiller til politikerne og administrasjonen i kommunen. I papiravisa har vi tatt med en kortversjon. Her er hele kravlista og nabogruppas egne kommentarer til kravene:

1. Det tillates IKKE etablering av næringsaktivitet i området som medfører økt tungtransport, lastebiltransport før ny kryssing under E18 er lagd, slik at all tung trafikk kan ledes (tvinges) ut under E18 og ikke ned Joseph Kellers veg.

Dette er en vegløsning som må komme nå. Tar en også med i vurderingen av hva som er av tungtransport fra pukkverket og den næringsaktivitet som vil komme der i fremtiden, forstår en at arbeidet med denne vegløsningen ikke kan utsettes. Dette handler ikke om hvor stor kapasitet eller hvor mange biler som Joseph Kellers veg kan ta før den er sprengt, slik det ser ut som rådmannen ser problemet. Det er på alle måter en gal vegløsning og la all tungtrafikk gå opp og ned enden av Joseph Kellers veg.

2. Det gjennomføres en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) av hele området.

3. Lierskogen Invest tomta (Gevelt-tomta): Tomta er en del av en reguleringsplan fra 1972, og den var tiltenkt/regulert som utbyggingsområde for den gang Kværner Eureka. Den gang visste vi hva tomta skulle brukes til, nemlig til Kværners industrivirksomhet. Forutsetningene for bruk av tomta ble totalt forandret ved salget til Lierskogen Invest. Reguleringsplanen for tomta burde derfor vært tatt opp til ny vurdering og gjennomgang og lagd nye reguleringsbestemmelser. Vi krever derfor følgende:
- Reguleringsplanen for tomta justeres, gjennomgås på nytt eller det gjøres vedtak som får konkrete virkninger på følgende:
- Avkjøring fra eiendommen flyttes til øst for Aker og ses i sammenheng med regulering av Ringveien 2-tomta (vegløsning for denne tomta).
- Ingen utkjøring av masser før ny vei er regulert og opparbeidet.
- Ingen utkjøring av masser før gangvei fra Joseph Kellers vei til Pukkverket er opparbeidet.
- Reguleringsbestemmelser eller vedtak som setter rammer/grenser/føringer for hvilke virksomheter som kan etablere seg på tomta.
- Fastsette grenser for arbeidet med opparbeidelsen av tomta:
- Grenser for støy.
- Grenser for når arbeidet kan pågå: fra kl 07.00 -17.00 og kun mandag til fredag.
- Grense for når tomta skal være ferdig opparbeidet, f.eks. innen 31.12. 2017, eller grense for hvor lenge pukkverksdriften kan pågå.
- Stille krav om opprydding, beplantning og forskjønnelse av området rundt tomta, spesielt ut mot Høgdabakkene og salamanderdammen.

4. Ringveien 2-tomta:
- Ingen etablering av virksomheter som gir økt tungtransport- og lastebilvirksomhet.
- Gangvei mellom Joseph Kellers vei og pukkverket må etableres før opparbeidelse av tomta starter.
- Ta opp forhandlinger med grunneier/utbygger om omregulering av eiendommen til boligbygging, f.eks. blokkbebyggelse eller annen boligbygging som tilbyr småleiligheter til kjøp/leie. (Mulig tomta ikke kan brukes til boliger på grunn av pukkverket.)
- Grunneier tilbys makebytte mot en tomt på Gjellebekk næringsområde, mot at tomta Ringveien 2 omreguleres til evt bolig eller annen virksomhet som passer bedre inn.
- BAHAMA tilbys å etablere seg på Gjellebekk.

5. Orkidé-tomta – Haugerudmyrene:
- Krav til Gevelt om opprydding og istandsetting av myra, jamfør arbeidet med en skjøtselsplan.

6. «Kværnerskogen»:
- Sikre og forhindre utbygging av gjenstående område av «Kværnerskogen» som er området mellom Høgdabakkene og Joseph Kellers vei. Dette er et svært verdifullt fri- og turområde for Tranbys befolkning som må sikres til det formålet i fremtiden.

7. Trafikksikringstiltak:
- Opparbeidelse av fartsdumper fra pukkverket til krysset mellom Joseph Kellers veg og Ringveien ved Dølasletta.
- Opparbeidelse av gangfelt med fartsdumper ved Aker Solutions.
- Fartsgrense 40 km i timen på strekningen fra pukkverket til krysset mellom Joseph Kellers veg og Ringveien ved Dølasletta.
- Opparbeidelse/sikring av bussholdeplassen ved Aker Solutions.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken