Fortviler over støy, støv og tungtrafikk

PRESENTERTE PROBLEMENE: Tranby-beboerne Bård Skarpås og Vidar Havellen presenterte de ulike problemstillingene planeringen av Kværner-tomta har medført i området. Politikerne var lutter øre, og så ut til å forstå alvoret i saken.

PRESENTERTE PROBLEMENE: Tranby-beboerne Bård Skarpås og Vidar Havellen presenterte de ulike problemstillingene planeringen av Kværner-tomta har medført i området. Politikerne var lutter øre, og så ut til å forstå alvoret i saken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Her har politikerne sovet i timen, og kommunen vært altfor slepphendt med tillatelsene.

DEL

TRANBY: På den såkalte Kværner-tomta på Tranby driver som kjent eiendomsutvikler Nils Christian Gevelt et midlertidig pukkverk, samtidig som han planerer ut eiendommen med tanke på salg til næringsvirksomhet.

Dette har skapt reaksjoner hos naboene, som har sendt klage til kommunen om manglende nabovarsling, samt plagsom støy, støv og økt tungtrafikk på Joseph Kellers vei.

LEDER: Et politisk ansvar

Ber om ROS-analyse

Kjetil Carlsen, som bor i Larsehagan, rett overfor Kværner-tomta, forventer at kommunen og de lokale politikerne nå tar grep og sørger for at alt av anleggsarbeider og trafikkavvikling kommer inn i ordnede forhold.

– Her har man vært altfor slepphendte med godkjenninger, og overhodet ikke involvert oss som naboer til Kværner-tomta, sier Carlsen.

Han mener det må på plass en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele området, før det blir tillatt etablering av noen virksomheter som helst.

– Her må det tas hensyn til naturområder med viktige kulturminner, og til bomiljøet for alle som bor i området. Her har vi en skolevei der det nå dundrer anslagsvis én lastebil forbi annethvert minutt, hovedsakelig til og fra Kværner-tomta og Franzefoss pukkverk. Kommunen er nødt til å iverksette trafikksikringstiltak som nedsatte fartsgrenser, opphøyde fotgjengerfelt og gangvei mellom Ringveien og pukkverket. Og alt av tungtransport bør gå via Gjellebekkveien og under E18, sier Carlsen.

TRAFIKKFARLIG: Naboene kaller utkjøringen fra anleggsveien og inn på Joseph Kellers vei «håpløs».

TRAFIKKFARLIG: Naboene kaller utkjøringen fra anleggsveien og inn på Joseph Kellers vei «håpløs». Foto:

Må stille krav

Vidar Havellen, som også bor i Larsehagan, mener det også må gjøres noe med den midlertidige anleggsveien som går fra Kværner-tomta og rett ut på Joseph Kellers vei.

– De store lastebilene bruker jo hele veibanen når de skal svinge ut på veien. Senest i går holdt det på å skje en ulykke der. Gevelt må få utkjøringsforbud fra eiendommen inntil gangvei er etablert og krysset utbedret, sier han.

Helge Jagland bor også i området nær Kværner-tomta. Han mener kommunen må kunne stille krav til virksomhetene i området gjennom en rask revisjon av kommuneplanen.

– Administrasjonen og politikerne kan ikke sitte stille og si at en reguleringsplan fra 1972 skal gjelde i dag. Her har politikerne sovet i timen, i stedet for å gripe fatt i dette for flere år siden – senest da Kværner solgte tomta til Gevelt tidlig på 2000-tallet.

BEKYMRET: Runar Gravdal (Ap) har også tidligere uttrykt bekymring over utviklingen på Gjellebekk, ikke minst når det gjelder forurensning og avrenning via Gjellebekken og ned til Damtjern. Her i Høgdabakkene, som ligger på nedsiden av Kværner-tomta.

BEKYMRET: Runar Gravdal (Ap) har også tidligere uttrykt bekymring over utviklingen på Gjellebekk, ikke minst når det gjelder forurensning og avrenning via Gjellebekken og ned til Damtjern. Her i Høgdabakkene, som ligger på nedsiden av Kværner-tomta. Foto:

Befaring

Onsdag sist uke inviterte beboere på Tranby lokale politikere på befaring rundt Kværner-tomta.

I øs, pøs regnvær, gjennom skog- og myrlandskap, fikk politikerne se med egne øyne hvilke konsekvenser anleggsvirksomheten på tomta medfører på og rundt eiendommen.

Nedenfor kan du lese politikernes reaksjoner etter befaringen.

For øvrig har formannskapet bedt rådmannen om en melding vedrørende situasjonen i hele Gjellebekkområdet, fra Kværner-tomta til Damtjern.

GJELLEBEKKEN: Renner forbi Franzefoss pukkverk, under Høgdabakkene og videre ned til Damtjern, og bringer blant annet med seg nitrogenbindinger som følge av sprengingsarbeider.

GJELLEBEKKEN: Renner forbi Franzefoss pukkverk, under Høgdabakkene og videre ned til Damtjern, og bringer blant annet med seg nitrogenbindinger som følge av sprengingsarbeider. Foto:

MDG

Dette mener Janicke Karin Solheim i Miljøpartiet De Grønne:

"Jeg er først og fremst trist over det som har skjedd og holder på å skje på Kværner-tomta. Jeg synes det er både leit og uakseptabelt at naboene nær Kværner-tomta belastes så mye som det de blir, med svært mye støy, støv og tungtrafikk. Derfor mener jeg at politikerne nå bør gjøre det de kan for å imøtekomme beboernes ønsker.

Joseph Kellers vei er ikke dimensjonert for så mye tungtrafikk som det vil være i anleggsfasen, for ikke å snakke om den trafikken som planlegges ut og inn av området dersom tomta blir solgt til en virksomhet som skal drive logistikkvirksomhet med omfattende transport. Det samme gjelder den andre tomta, under Consolvo, ved krysset Ringveien/Joseph Kellers vei, hvor det er tegnet et terminalanlegg med hele 11 lasteramper.

Det bor mange mennesker langs veien, i tillegg til at den er fremkomstvei til to barnehager og tre skoler.

Dette er uforenlig med trafikk i den skala det her er snakk om, og jeg kan ikke se at Liers politikere skal kunne tillate at Joseph Kellers vei blir belastet på denne måten. Alternativet er at transporten går motsatt vei og ned under E18. Dette vil imidlertid kreve omfattende utbedring av undergangen, som blant annet vil fordre godkjenning av Statens vegvesen. Dette er i tilfelle en lang prosess.

Vi har ikke så langt grunnlag for å hevde at Gevelt har tatt seg til rette. Så vidt vi kan se har han forholdt seg til gjeldende reguleringsplan og vedtak i Planutvalget våren 2015. Vi frykter at arbeidet har medført skader på miljøet, dvs myrområde, orkideer, salamanderdam og avrenning til Damtjern, men dette kan vi ikke si noe om før det er undersøkt nærmere.

Politikerne bør gi administrasjonen i kommunen mandat til å forhandle med Gevelt om enten å omregulere området til boligformål, eller gjennomføre et makebytte hvor Gevelt kan få likeverdige arealer på et sted i Lier som er bedre tilpasset den type virksomhet som planlegges tomta.

Politikerne har definitivt gjort en for dårlig jobb i denne saken. Det er imidlertid viktig å minne om at det som nå gjøres er i henhold til en reguleringsplan fra 1972, altså fra før Tranby ble bygget ut. Ingen kunne på det tidspunkt forutse hvordan det kom til å bli på Tranby i 2015. Den virkelige unnlatelsessynd er altså at denne reguleringsplanen ikke er revidert for lenge siden. Dette ansvaret må kommunens administrasjon ta, sammen med mange generasjoner politikere.

Det er verdt å minne om at Høyre har hatt styringen av kommunen siden 1975, og derfor må bære det politiske hovedansvaret for den skandalen vi nå står overfor."

PÅ BEFARING: Politikerne fikk se med egne øyne hvordan området på og rundt Kværner-tomta ser ut. Her i Høgdabakkene, på nedsiden av tomta.

PÅ BEFARING: Politikerne fikk se med egne øyne hvordan området på og rundt Kværner-tomta ser ut. Her i Høgdabakkene, på nedsiden av tomta. Foto:

KrF

Dette mener Brynhild Heitmann i Kristelig folkeparti:

"Jeg synes det var interessant å få orienteringen og omvisningen av beboerne der oppe. Slik jeg ser det tar grunneieren seg vel mye til rette. Det kan se ut som han balanserer på lovens ytterkant på arealene han disponerer. Spesielt bekymret ble jeg for området der orkideene vokser. Det er et LNF-område, og slik jeg ser det skal også en lysløype reguleres. Så langt jeg oppfattet var dette ikke søkt om.

Før vi kan gripe inn i saken må vi ha alle forhold vedrørende saken på bordet. Nå har vi fått naboenes synspunkter. Viktig at også grunneiers synspunkter får komme frem i saken. Først når vi har alle forhold på bordet kan vi eventuelt stoppe arbeidet hvis det viser seg å være nødvendig for å få orden på saken. Jeg har aldri sett den gjeldende reguleringsplanen som det sies er 35 år gammel, derfor er det vanskelig for meg å uttale meg om denne.  

Politikere er mennesker og har ikke full oversikt på hva som rører seg i bygda. Derfor er det bra at naboer følger med og gir oss orientering, slik vi fikk denne dagen.

Når det gjelder trafikken burde det gjøres reguleringer som leder anleggstrafikk og annen tungtransport bort fra boligområdet. I den forbindelse må undergangen ved pukkverket bygges om. Så må det lages gangvei for gående og syklende som skal bevege seg langs Josef Kellersvei der tungtransporten bør være."

OVERRASKET: "Det var ille. Store områder så rett og slett rasert ut. Det var verre enn fryktet," skrev Tonje Evju (Ap) til Lierposten etter befaringen. Her sammen med Senterpartiets Jan Stolp.

OVERRASKET: "Det var ille. Store områder så rett og slett rasert ut. Det var verre enn fryktet," skrev Tonje Evju (Ap) til Lierposten etter befaringen. Her sammen med Senterpartiets Jan Stolp.

Arbeiderpartiet

Dette mener Tonje Evju i Arbeiderpartiet:

"Det var ille. Store områder så rett og slett rasert ut. Det var verre enn fryktet. Det viser helt klart behovet for å få en helhetlig næringsplan over hvilke steder vi ønsker næring og hvilke type næring, samt også hva vi ikke vil ha.

Samlet sett er dette en stor og tilfeldig samling av tiltak i et svært verdifullt område, med konsekvenser for ulovlig forurensning, urimelig trafikal og støymessig belastning på liers største bomiljø, en trussel mot viktige naturkvaliteter og vernede biotoper og kulturminner.

Det virker å være utenfor både politisk og administrativ kontroll.

Beboerne på Tranby har løftet mange konkrete problemstillinger som er svært alvorlige og som ikke vil finne sin løsning uten en samlet plan for næringsutvikling for gjellebekk området.

I påvente av slik plan må de tiltak som kan stoppes, stoppes inntil vi har laget ny juridisk bindende plan (kommunedelplan/næringsplan) for hele området. Det er uansvarlig at det bygges ut etter en reguleringsplan som er så gammel at boligbebyggelsen ikke var påtenkt.

Det kan virke utfra informasjonen så langt at det drives pukkverk uten at tiltakshaver har søkt om dette. Reguleringsplanen fra 1970-tallet gir ikke åpning for dette. Det er også kjørt skogsmaskin i det sårbare området Haugerudmyrene med forekomster av rødlistede plantearter.

Etter velforeningens orientering refereres det til at tiltakshaver har papirene i orden, men etter befaringen er det betenkelig. Det er i så fall svært urovekkende for det administrative og politiske miljø.

Lier kommune og Fylkesmannen må sørge for at denne utbyggingen kommer inn i ordnede former, som er politisk forstått og vedtatt som en helhet. Når man har havnet i denne situasjonen har det sviktet et sted, både politisk og administrativt. Vi er bakpå."

ANLEGGSARBEID: Naboene fortviler over støy og økt trafikk på grunn av anleggsarbeidene på Kværner-tomta, og forteller at arbeidene foregår fra tidlig morgen til sen kveld.

ANLEGGSARBEID: Naboene fortviler over støy og økt trafikk på grunn av anleggsarbeidene på Kværner-tomta, og forteller at arbeidene foregår fra tidlig morgen til sen kveld. Foto:

Senterpartiet

Dette mener Jan Stolp i Senterpartiet:

"Etter befaringen fikk jeg stort sett bekreftet det beboerne fortalte. Kulturlandskapet var delvis rasert. Trafikken var farlig og støyen plagsom.

Jeg forutsetter at Gevelt holder seg innenfor de regler og lover som gjelder. Hvis ikke har kommunen forsømt seg. Det kan ikke være tilfelle og det betyr at jeg som politiker må absolutt følge mer med.

Denne saken vil jo nå komme opp til debatt og jeg mener vi må se om det er tiltak vi kan iverksette for å komme beboerne i møte. På kort sikt kan det være blant annet trafikk og støy. At støynivået reduseres og tid for aktivitet innskrenkes."

POLITISK HODEPINE: Runar Gravdal (Ap), Søren Falch Zapffe (H) og Jan Stolp (Sp) er alle enige i at aktivitetene på Kværner-tomta skaper utfordringer. Men om disse lar seg løse, gjenstår å se.

POLITISK HODEPINE: Runar Gravdal (Ap), Søren Falch Zapffe (H) og Jan Stolp (Sp) er alle enige i at aktivitetene på Kværner-tomta skaper utfordringer. Men om disse lar seg løse, gjenstår å se. Foto:

Høyre

Dette mener Gunn Cecilie Ringdal og Søren Falch Zapffe i Høyre:

"Høyre har i epost til rådmannen bedt om en melding for å få et oversiktlig og fornuftig faktagrunnlag. Dette har de andre partiene sluttet seg til. Meldingen vil bli lagt frem til neste møterunde i uke 39.

Lier Høyre vil sørge for at det etableres en gang- og sykkelvei som skissert av naboforeningen. Videre vil vi jobbe for en god trafikkavvikling, med sikre utkjøringer og bedre fremkommelighet i eksisterende undergang retning Liertoppen. 

Lier Høyre vil be om at kommunen via Statens Vegvesen, som ansvarlig myndighet, vurderer innføring av 40-sone med fartsdumper og merking av gangfelt.

Så snart rådmannen har fremlagt alle fakta om hvorvidt det er innhentet nødvendige tillatelser mv., vil Lier Høyre følge opp saken videre."

IKKE PENT: Slik ser det ut etter at skogsmaskiner har felt trær og vegetasjon ved Haugerudmyra.

IKKE PENT: Slik ser det ut etter at skogsmaskiner har felt trær og vegetasjon ved Haugerudmyra. Foto:

Venstre

"Venstre tenker at Lier kommune har litt å gå på når det gjelder informasjon og involvering av innbyggerne. I tillegg har man en utbygger som heller ikke har fått gode nok instrukser på hva man kan/bør gjøre i terreng som til vanlig blir benyttet av folk. Jeg synes det er skremmende at en utbygger prioriterer bort begrensning av støy, sjenanse og generelt hensyn til innbyggerne som bor i nærheten.
I tillegg virker det som om grunneier totalt mangler bevissthet rundt de estetiske sidene ved en slik stor utbygging. Respekt for natur og kulturminner synes å være helt fraværende.

Venstre mener at politikerne har et ansvar, som ombudsmenn og -kvinner, til å finne de beste løsningene for de som bor der, og de som skal utvikle næringsarealer. Når det er sagt, så mener jeg at planutvalget har det største ansvaret når det kommer til reguleringplaner. De står fagmessig ansvarlig. Både når det gjelder å kommunisere med administrasjonen, men også påse at innbyggere i nærheten av tomta får beskjed av kommunen. Her mener jeg leder og medlemmer i utvalg har vært svært uoppmerksomme.

AVSPERRET: Tomten er sperret av med et gjerde med plakater som oppfordrer foreldre til å holde barna sine borte fra anleggsområdet.

AVSPERRET: Tomten er sperret av med et gjerde med plakater som oppfordrer foreldre til å holde barna sine borte fra anleggsområdet. Foto:

Det kan virke som om grunneier beveger seg i grenseland her. Reguleringsplanen har kanskje heller ikke de nødvendige retningslinjer pga "alderdom", i og med at planen er over 40 år gammel. Det vi så under befaringen var at det var fjernet unødvendig mye. Dette er til ulempe for de som beveger seg i området, både estetisk, men også støymessig. Her bør man ta lærdom av reaksjonene fra innbyggerne i nærheten. Dialog fremmer samarbeid.

Nå har Høyres gruppeleder Zappfe allerede snappet opp saken og bedt administrasjonen om en melding helt utenom normal saksgang. Det er tegn på at det skjer noe. Med tanke på de mengdene med masser som skal transporteres bort (ca 60 lass per time i 3 år) så bør ikke utkjøring av disse massene gjøres lenger ned enn det gjøres i dag. Lier Venstre vil kjempe for å få regulert bort all tungtrafikk fra Joseph Kellers vei på permanent basis. I tillegg må man utvide undergangen under E-18 slik at tyngre kjøretøyer kan passere.

Fylkesmannen skal påse at utbygger forholder seg til lovpålagte restriksjoner, mens vi politikere bør se på reguleringsplanene én gang til. Er det virkelig hensiktsmessig med såpass mye næringsvirksomhet like ved der folk bor? I tillegg er det viktig å diskutere hvilke næringer som skal få lov til å etablere seg der. Store logistikkselskaper vil generere enorme mengder tungtransport.

Lier Venstre mener at Lier kommune er for svakt bemannet til å ta seg av næringsspørsmål i Lier. Vi går til valg på å få en næringsrådgiver i 100 prosent stilling, mot en stusselig 10 prosent stilling i dag. Skal man håndtere proffe næringslivsaktører, må man ha dedikerte rådgivere også i forvaltningen. Ap og H har etterlyst en næringsplan, men det vil ikke være tilstrekkelig. Setter man ikke av penger eller menneskelige ressurser til å sette planen ut i livet, blir den liggende i en skuff."

PÅ DYPT VANN: "Det er for sent å dra inn årene når man allerede er på dypt vann", skriver redaktør Pål A. Næss i ukens leder. Her er lokalpolitikerne bokstavelig talt på vei ut på dypt vann i myra - nærmere bestemt Haugerudmyra - under befaringen på Tranby sist uke.

PÅ DYPT VANN: "Det er for sent å dra inn årene når man allerede er på dypt vann", skriver redaktør Pål A. Næss i ukens leder. Her er lokalpolitikerne bokstavelig talt på vei ut på dypt vann i myra - nærmere bestemt Haugerudmyra - under befaringen på Tranby sist uke. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken