Vil ha maks 20 elever per lærer

20 ER MAKS: Leder Eva Andersen i Utdanningsforbundet (t.v.) og Ap-representant i tjenesteutvalget, Anne Mari W. Eidal, mener kommunen bør ha en norm for antall elever per lærer.

20 ER MAKS: Leder Eva Andersen i Utdanningsforbundet (t.v.) og Ap-representant i tjenesteutvalget, Anne Mari W. Eidal, mener kommunen bør ha en norm for antall elever per lærer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Ap og SV ønsker en norm for lærertetthet i Lier-skolen, og får støtte fra Utdanningsforbundet. Høyre tror ikke det er veien å gå.

DEL

LIER: – Å hevde at antall elever per lærer ikke har noe å si for klassens læringsmiljø, strider imot all sunn fornuft. Det sier seg selv at når klassene blir større, får lærerne mindre tid til hver enkelt elev, og det er på ingen måte positivt. Dersom lærerne ikke har tid til å bygge en god relasjon til hver enkelt elev, blir det også vanskeligere å få til god læring, sier leder Eva Andersen i Utdanningsforbundet.
 

Mer rettferdig

Hun er derfor glad for at Ap har programfestet at de vil jobbe for å få en norm for lærertetthet, der man på barnetrinnet skal ha maks 20 elever i klassene eller per lærer, og ikke flere enn 25 elever i klassene eller per lærer på ungdomstrinnet.

SV går enda lenger. I deres program går de inn for å ha maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. KrF har dessuten flagget på sin facebookside at de ønsker å ha to lærere tilstede hele tiden, i klasser på mer enn 16 elever, på 1.- 4. trinn.

– En norm for lærertetthet vil gi en langt mer rettferdig fordeling av lærerne på skolene, sier Anne Mari Westlie Eidal, som sitter i tjenesteutvalget for Ap. 

Hun mener man også bør fjerne en del av papirarbeidet lærerne er pålagt.

– De må få tid til å være lærere, og rektorene må få tid til å være pedagogiske ledere, sier Westlie Eidal.

Andersen legger til at Kostratallene som presenteres for politikerne viser elevene fordelt på alle pedagogene på skolene.

– Ikke alle pedagoger er kontaktlærere. Noen er faglærere som er innom de ulike klassene, men de har ikke det daglige ansvaret for oppfølging av hver enkelt elev i klassen. Derfor er virkeligheten ganske annerledes enn hva Kostratallene viser. Vi trenger ikke bedre lærere, for lærerne i Lier-skolen er gode. Det vi trenger er flere lærere, sier hun.
 

Mindre fleksibelt

Gunn Cecilie Ringdal (H), er enig i at god lærertetthet er viktig, men hun tror ikke innføring av en norm er veien å gå.

– Jeg ser ut fra statistikken at våre skoler jevnt over er godt innenfor den normen Ap ønsker seg. Vi har også vedtatt en økning til skolesektoren på 5,4 millioner, inklusiv overføring fra sentralt hold, som ble gitt nettopp for å styrke lærertettheten på 1.–4. trinn. Men å innføre en norm vil gjøre fleksibiliteten til hver enkelt skole mindre. Det følger heller ikke automatisk med penger til flere lærere ved å fastsette en norm, sier hun.

Hun mener man heller bør styrke den tilpassede undervisningen.

– Vi bør også videreutvikle lærernes rolle, og tilby etter- og videreutdanning for klassekontakter og timelærere. Her følger det midler med gjennom regjeringens lærerløft. Vi har i dag både faste ansatte og tilkallingsvikarer i Lier-skolene som ikke har godkjent lærerutdanning. Derfor går vi til valg på å styrke lærernes kunnskaper og ferdigheter, og at hver enkelt skole skal kunne organisere undervisningen slik man mener har best effekt, sier Ringdal.

Dette sier partiene om skole og barnehager i sine valgprogram

Høyre: Vil blant annet sørge for midler til videreutdanning og kompetanseheving for ledere og lærere. En time fysisk aktivitet daglig på alle skolene. Individuelt tilpasset undervisning. Høy kvalitet på skolebygg og godt fysisk læremiljø. Barnehager i rimelig nærhet av folks reisevei. Særlig fokus på integrering og språkopplæring. Gjennomføre årlige dialogmøter med barnehagesektoren.

Arbeiderpartiet: Vil blant annet øke lærertettheten ved en norm hvor 20 elever i barneskole og 25 i ungdomsskolen er maks antall i klassene, eller pr. lærer. Innføre en times fysisk aktivitet pr. skoledag i grunnskolen. Ha en gjennomgang av skolestruktur og skolegrenser. Innføre en prøveordning med et nytt ”mobbeombud”. Redusere betalingssatsene i barnehagene for dem med lavest inntekt.

Fremskrittspartiet: FrP vil blant annet gi skolene en friere rolle til å utvikle pedagogisk plattform og driftsform. Økt bruk av IKT, samt nok og oppdatert undervisningsmateriell. Antimobbeprogram på alle skoler, privatisering av de kommunale barnehagene, opprettholde tilbud til barn med spesielle behov, og forbud mot religiøse plagg i skole og barnehage.

Senterpartiet: Partiet ønsker et likt skoletilbud til alle skoleelever i Lier. De vil at vaktmestertjenestene gjeninnføres på skolene. Partiet ønsker også å sikre vedlikeholdet av kommunens bygninger, herunder skoler og kommunalt eide barnehager.

Venstre: Vil blant annet innføre prosjektordning med fagundervisning ute tilsvarende én skoledag per uke for 1. – 7. trinn. Opprettholde et sterkt spesialpedagogisk tilbud for elever som ikke får dekket sine behov i den vanlige grunnskolen. Øke voksentettheten i barnehagene og definere en bemanningsnorm. Ansette flere barnehagelærere med pedagogisk utdanning.

Kristelig folkeparti: Vil at foreldre med lav inntekt skal betale mindre for barnehageplass. God kvalitet med nok kvalifisert bemanning hver dag og hele dagen og to opptak i året. Partiet ønsker en miks mellom offentlige og private barnehager for på den måten å gjøre det mulig for foreldre å velge hvilken type barnehage de ønsker for sitt barn. Partiet har dessuten flagget på sin facebookside at de ønsker å ha to lærere tilstede hele tiden, i klasser på mer enn 16 elever, på 1.- 4. trinn. Dette står det imidlertid ikke noe om i valgprogrammet.

Sosialistisk Venstreparti: Vil blant annet ha maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. De ønsker at det skal være likt antall PC-er og nettbrett per elev på alle skolene. Partiet vil frede Nordal skole neste fire år, styrke tospråklig fagopplæring, prøve ut leksefri heldagsskole, og innføre én time fysisk aktivitet hver dag på alle skolene. De vil også ha gratis frukt og grønt i grunnskolen. Partiet ønsker innføring av gratis kjernetid i alle barnehager, minst 50 prosent pedagogtetthet, og god voksentetthet.

Miljøpartiet De Grønne: Partiet vil blant annet at barnehagene, skolene og SFO skal ha høy kvalitet, med høyt kompetente og et tilstrekkelig antall ansatte til å kunne se hvert enkelt barn. Partiet vil også at alle elever skal ha en times fysisk aktivitet daglig. De vil at praktiske emner og ekskursjoner i naturen gis en større plass i skolen, at elevene undervises om økologi, økologisk landbruk og om betydningen av sunn ernæring, og at elevene skal få større mulighet til å velge valgfag, og mellom teoretisk og praktisk opplæring. Dessuten vil vi øke andelen av lokal og økologisk mat i barnehagene og skolene.

Artikkeltags