Gå til sidens hovedinnhold

Følg kommunestyremøtet direkte

Artikkelen er over 4 år gammel

Følg kommunestyremøtet direkte.

Kommunestyremøtet er avsluttet. Se tekstoppdateringer nederst i saken.

LIER: Tirsdag klokken 18.00 kan du følge kommunestyremøtet i Lier direkte i videovinduet øverst i denne saken.

Dette er blant sakene som skal behandles:

 • Godkjenning av utbyggingsavtale for Lier Hageby
   
 • Justert Buskerudbypakke 2
   
 • Endring av takts- og rabattsystemet for bompengefinansiering av riksvei 23 Dagslett - Linnes
   
 • Avvikling av Lier og Hurum IKT
   
 • Bemanningsnorm på seks barn per voksen i barnehager i Lier
   
 • Tilstandsrapport for Lier-skolen
   
 • Pengebruk hos Barnas stasjon

Sak 62: 1. tertialrapport 2017

Det ligger an til et merforbruk på 31 millioner kroner på første tertial.

– Dette er alvorlig, sier gruppeleder Gunnar Nebell i Lier Ap.

– Et overforbruk i 1. tertial er ikke uvanlig, og som regel har man hentet seg inn igjen i løpet av året, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

– Men utvalgene må selvsagt følge med på sine ansvarsområder.

Tertialrapporten ble imidlertid godkjent.

Sak 63: Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18

Er utsatt til høsten, for å samkjøre med et innbyggerinitiativ om riksvei 23 mellom Dagslett og Linnes.

Utsettelsen av fastsettelsen av planprogrammet for rv 23 ble vedtatt mot Høyres stemmer.

Sak 64: Sluttbehandling - Detaljregulering for Båhusveien

Denne sendes tilbake til planutvalget for videre utredning av utfordrende kryssløsning, som utbygger mener er unødvendig og svært dyr. Usbl mener det er umulig for dem å bekoste det planutvalget hadde foreslått, og at hvis dette gikk gjennom ville de 27 planlagte boligene ikke bli noe av.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 65: Sluttbehandling - Detaljregulering for Torstad

Torstad - et område på Egge som ble regulert til barnehage i 2009, men SV, Ap, Venstre og MDG mener dette bør tilbakeføres til LNF-område, da det ikke er behov for ny barnehage i området likevel.

– Det er ikke riktig å bygge boliger på området når det ikke ble bygget barnehage der. Vi bør ta vare på dette området som dyrkbar mark, og støtter SVs forslag, sier Espen Lahnstein (Sp).

– Det ligger mange små jordstykker ubrukt rundt om i Lier. Dersom de bare blir liggende brakk, er det like greit å bygge boliger der, sier Per Hægstad (H).

Øivind Hammer: – Jeg har et enkelt svar på dette: Beredskap, beredskap, beredskap

Per Hægstad: – Det er flott om det kan tas i bruk, og gjerne dyrkes. Men hvorfor gjør ingen nettopp det?

Per Werrum: – Enhver liten bit teller, så jeg synes ikke vi skal la dette området bli bygget ned.

Forslaget fra Ninne Bjørnland om å tilbakeføre området til LNF ble vedtatt, mot stemmene fra Høyre og én fra FrP.

Sak 66: Sluttbehandling av detaljregulering for Lier hageby

Sp og Venstre ønsker at det legges til rette for alternativ oppvarmingskilder, for eksempel fjernvarme. Dette har utbygger ment blir for dyrt.

Adnan Afzahl, H, mener man bør velge løsninger som gjør at førstegangsetablerere har råd til å kjøpe seg inn der.

SVs Ninnie Bjørnland mener man bør ha med et krav om alternative energikilder.

Forslaget fikk kun ni stemmer, og falt.

Sak 67: Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - evalueringsutvalg, oppnevning og mandat

Gunnar Nebell (Ap) foreslår at det nedsettes en styringsgruppe, bestående av samtlige gruppeledere i kommunestyret.

Lars Haugen i FrP ønsker å få på plass muligheten for å sende en vararepresentant til styringsgruppemøtene, noe Aps Gunnar Nebell fraråder. Sps Espen Lahnstein støtter Frp. Brynhild Heitmann, KrF, henstiller til å legge møtene til tidspunkt som gjør at medlemmene rekker fram i tide.

Felles forslag fra Frp og Sp om mulighet for vararepresentanter i styringsgruppa.

Forslaget fra Gunnar Nebell om å sette ned en styringsgruppe som skal jobbe fram et forprosjekt og et hovedprosjekt ble enstemmig vedtatt.

Sak 68: Valg av nytt medlem i eldrerådet

Enstemmig vedtatt.

Sak 69: Justert Buskerudbypakke 2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning til behandling i kommunene og fylkeskommunen

Enstemmig vedtatt.

Sak 70:  Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv. 23 Dagslett - Linnes

Formannskapets innstilling:

 1. Lier kommune anmoder om at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 23 Dagslett – Linnes.
   
 2. Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2.
   
 3. Takstene settes til (2015-kroneverdi):
  Kr 23,56 for takstgruppe 1
  Kr 57,96 for takstgruppe 2
  Takstene kan indeksreguleres i takt med prisstigningen, og skal avrundes til nærmeste hele kroneverdi. Det forutsettes at fritaket for betaling i bomstasjonene for de ca 43 husstandene opprettholdes ved innføring av nytt takst- og rabattsystem.»

Knut Eilert Sørnes, Frp: – Kanskje vi bør si at elbiler får kjøre gratis?

Formannskapets innstilling til kommunestyret er enstemmig vedtatt.

Sak 71: Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Lier kommune krever inn det som måtte avdekkes av for mye utbetalt tilskudd til den katolske kirken i Norge, og da i hovedsak Oslo katolske bispedømme (OBK).

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 72: Godkjenning av utbyggingsavtale for Lier Hageby

Formannskapets innstilling:

Forslag til utbyggingsavtale mellom Lier boligutvikling AS (ORG.NR. 915 508 960), og Lier kommune, datert 20/6-2017, godkjennes.

Tove Hofstad, V: – Lier kommune bør samarbeide med utbygger om tilrettelagte boliger i Lier Hageby.

Brynhild Heitmann, KrF: – Ønsker dere i Venstre å etablere en institusjon inne i Lier Hageby?

Tove Hofstad, V: – Nei, jeg ønsker ikke å bygge en institusjon i Lier Hageby, men vi må finne løsninger som gjør at vi kan få tilgang på flere tilrettelagte boliger.

Gunnar Nebell, Ap: – Vi må få til dette innenfor de områdene som skal bebygges, for vi har ikke egne områder til dette.

Janicke Karin Solheim, MDG: – Vi vil gjerne spørre rådmannen om det er mulig å kombinere Lier Hageby og boligsosial handlingsplan, eller må vi vente?

Ninnie Bjørnland, SV: – Vi bør benytte oss av forkjøpsretten på 10 prosent.

Tove Hofstad: – Vi mener at spesielt tilrettelagte boliger bør spres mer ut over, og ikke plassere slike boliger i klynger, slik at det blir en form for institusjonalisering.

Svar fra rådmannen: – Denne formen for avtaler er ment å gi kommunen mulihgeten til å skaffe seg et visst antall boliger i nye boligområder. Vi har forholdsvis mange som trenger helt ordinære boliger. Så har vi noen behov for boliger som er særskildt tilrettelagt. Der må vi trolig bruke andre virkemidler. Enten bygge selv, eller forsøke å få til et samarbeide med utbygger. Vi har ikke sett på Lier Hageby som en slik anledning til å få flere slike spesielt tilrettelagte boliger.

Gunnar Nebell, Ap: – Vi ønsker disse mulighetene utredet av rådmannen raskest mulig.

Debatten er avsluttet.

Formannskapets innstilling er enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Venstre falt med seks stemmer.

Sak 73: Ny lokal forskrift om sykehjemsplass m.m. for Lier kommune

Sak 73 enstemmig vedtatt.

Sakene 74 og 75 ble også enstemmig vedtatt.

Sak 76: Bemanningsnorm på seks barn per voksen i barnehager i Lier

Venstre og SV går helhjertet inn for forslaget, mens Høyres Søren Falch Zapffe synes det bør følge et finansieringsforslag til dette bemanningsforslaget.

Marianne Berg, V: - Vi har ikke sagt at dette skal gjelde fra høsten, men fra 2018. Dermed kan vi finne dekning for dette når vi behandler budsjettet til høsten.

Zapffe: - Hva vil dere da prioritere bort for å få råd til dette?

Geir Cato Kristiansen, V: - Vi har muligheten til å vedta en bemanningsnorm nå, og ikke vente til behandlingen av Handlingsprogrammet til høsten.

Forslaget fra Venste falt, med seks stemmer.

Sak 77: Tilstandsrapport for lierskolen 2016 - 2017

Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets innstilling til kommunestyret:

 • Tilstandsrapporten tas til orientering og er grunnlag for videre arbeid med målene i kvalitetsplanen.
 • Framtidige rapporter har med punkt om vold og trakassering mot lærere og voksenpersoner i skolen fra elever.

Thomas Klingen Andersen, FrP: – Vi ønsker at lærernes posisjon i skolen styrkes. Vold mot ansatte må også med i en slik rapport.

Espen Lahnstein, Sp: - Bra at mobbetallene går ned. Bra at vi nå har en handlingsplikt. Vi ser at det er bedre resultater i noen fag, fordi man har hatt fokus på disse fagene. Når man bytter fokusfag, er det viktig å også opprettholde forus på de tidligere fokusfagene.

Hele forslaget, med begge kulepunktene, ble enstemmig vedtatt.

Sak 78: Økt tilgang til utleielokaler og utstyr - regeljusteringer

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 79: Aktivitetskort for ungdom

Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets innstilling til kommunestyret:

 1. Lier kommune ønsker å knytte seg til kulturkort for Buskerud slik dette er skissert, med flere av Liers åpne kultur- og fritidstilbud
 2. Lier kommune etablerer ikke eget aktivitets- eller kulturkort for Lier.

Enstemmig vedtatt.

Sak 80: Forvaltningsrevisjon av etikk

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget bes komme tilbake til kommunestyret om en oppfølging innen utgangen av 2018.

Sak 81: Kommunens tilskuddsordning

Lierposten kommer tilbake med en egen sak om dette punktet.

Kommentarer til denne saken