Det melder Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag. Dette kom også fram da Lierposten skrev om saken 8. mai i år.

Nå er det bekreftet at Viker-alternativet står igjen som eneste alternativ, etter at merknadene til høring av kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 er behandlet.

Planen sendes nå til Lier og Asker kommuner for sluttbehandling og vedtak.

Da planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn kom det inn fire innsigelser til Statens vegvesens foretrukne alternativ, Vitbank over. Statsforvalteren har innsigelse til beslag av dyrka mark og forringelse av leveområder for vipe, mens Viken fylkeskommune har innsigelse til beslag av dyrka mark og nærføring til Huseby gård.

– Statens vegvesen ser at inngrepene på dyrket mark og kulturminner blir utfordrende og løse i dette kompakte området. Det er dermed kun ett alternativ som er uten innsigelser og kan vedtas av lokal planmyndighet, og det er Vikeralternativet, står det i pressemeldingen.

Det er også den løsningen som det politiske Lier har samlet seg om.