Det er nå et halvt år siden initiativet Nordal Læringsarena ble lansert. Initiativtakerne ønsker å skape et robust senter for fremtidsrettet læring i lokalene til Nordal skole. Initiativet er godt forankret blant ansatte og foreldre på Nordal Skole og i Borgestad Barnehage, og har vakt entusiasme blant beboere i nærmiljøet. Siden lansering har forslaget også blitt veldig godt mottatt av de folkevalgte i Lier kommune.

Hva vil Nordal Læringsarena representere?

 • Et oppvekstsenter som vil utnytte de unike pedagogiske mulighetene aldersblandet undervisning gir.
 • Skape et sømløst læringsløp for barna fra barnehagestart til utgangen av barneskolen.
 • Realisere en helhetlig kvalitetsplan for skole og barnehage.
 • Gi alle barn et trygt læringsmiljø som er grunnleggende for å lære.
 • Være et viktig bidrag til skolemangfoldet i Lier kommune.
 • Utvikle konseptet Sunne og Aktive Liunger (SAL) på sin egen unike måte.

Den 9. september 2019 ga mange liunger en klar beskjed til politikerne. De partiene som fremmer en politikk der hele Lier skal ha levende og trygge lokalmiljø gjorde det veldig godt i valget. Dette tydelige signalet bør politikerne nå forvalte, og ta på største alvor.

Lier er en kommune som ligger veldig sentralt på Østlandet, men som samtidig har spredt bebyggelse. Dette gjøre Lier til en svært attraktiv kommune, og vi må samtidig anerkjenne at nettopp dette er Lier sin styrke, ikke vår svakhet. Historisk har Liers makthavere gjort nettopp dette gjennom å tilrettelegge for et godt service- og tjenestetilbud til alle innbyggere i hele kommunen. Dette gode arbeidet bør fortsette, og våre folkevalgte har fått et tydelig mandat å videreføre arven med å videreutvikle hele kommunen.

I disse dager er forslaget for Liers fremtidige skolestruktur og skolekretsgrenser ute på høring. Det er dermed på høy tid å gå fra ord til handling. I et utdrag fra den politiske plattformen som H, Sp, Frp og KrF har arbeidet frem står følgende:

 • Ta hele Lier i bruk ved å legge til rette for å bo i hele kommunen og opprettholde tjenestetilbud som bl.a. skole og barnehagetilbud nær der folk bor.
 • Arbeide for å utvikle oppvekstsentre som en trygg, aldersblandet og pedagogisk tilpasningsdyktig plattform fra barnehagestart til avsluttet barneskole.
 • Arbeide for en mobbefri hverdag i skole og barnehage. Innføre ordning med mobbeombud.
 • Sikre trygge skoleveier i hele kommunen.
 • Videreutvikle Sunne og Aktive Liunger-modellen.

Disse punktene var for mange innbyggere tungtveiende og avgjørende når disse partiene fikk et politisk flertall. Nå når fremtidig skolestruktur og tilhørende skolekretsgrenser for 2020-2040 er ute på høring er det en ypperlig anledning til å omsette dette i handling. En realisering av Nordal Læringsarena er avgjørende for videreutviklingen av nærmiljøet på Nordal, men også Lier kommune sett i et større perspektiv.

Vår oppfatning, etter å ha fulgt debatten i alle møter i OKI-utvalget (oppvekst, kultur og idrett) etter siste valg, er at også opposisjonspartiene med Arbeiderpartiet i spissen, ser på Nordal Læringsarena som en positiv videreutvikling av tjenestetilbudet på Nordal. I saksdokumentene til kommende møte i OKI-utvalget svarer kommunalsjef for oppvekst på en melding bestilt i utvalgets november-møte. I dette svaret beskriver administrasjonen på en glimrende måte antatt positive effekter av en samlokalisering. De er også tydelige på at samlokalisering av skole og barnehage i samme bygning er gjennomførbart, og ikke minst viktig for å utnytte alle potensielle synergier et oppvekstsenter tilbyr alle barn og voksne!

Nordal Læringsarena fortjener sin plass i Liers fremtidige skolestruktur. Mandatet er gitt, og bred politisk oppslutning er på plass. La oss derfor bringe dette inn i høringsrunden slik at vi kan realisere Nordal Læringsarena sammen.