Som relativt ferske liunger har vi allerede innsett at vi er utrolig privilegerte som bor på Nordal. Dette er et inkluderende, åpent og trygt nærmiljø som man raskt føler en tilhørighet til, og som vi gjerne vil bidra til å utvikle videre. Det finnes et stort uforløst potensial i vår del av kommunen. Dette vil vi belyse og være en sterk drivkraft til å realisere.

I et lite nærmiljø som Nordal er, har vi en enestående mulighet til å kunne tenke utenfor boksen; vi kan tørre å være unike! Dette ønsker vi å vise, gjennom opprettelsen av «Nordal Læringsarena». I dag har vi to svært viktige lokale institusjoner i form av Nordal skole og Borgestad barnehage. Disse drar allerede nytte av hverandre, men vi ser for oss noe enda bedre i fremtiden.

Nordal læringsarena skal være en trygg, aldersblandet og pedagogisk tilpasningsdyktig plattform for alle barn som har Nordal som sin nærskole, hele veien fra barnehagestart til ungdomsskolestart. Samlokalisering er nøkkelen for å realisere omstillingen, og de vakre lokalene til Nordal skole er perfekte fasiliteter til dette formålet.

Det er mange potensielle positive effekter ved dette og vi velger å trekke fram noen synergieffekter spesielt: Det er fra øverste politiske hold i Norge et økende fokus på et helhetlig og dynamisk læringsløp helt fra barnehagestart til gjennomføring av grunnskolen. I Lier kommunes egen kvalitetsplan for skole og barnehage for tidsperioden 2016–2020 står følgende: «Skoleeier jobber for tettere koblinger mellom skole og barnehage for å kunne arbeide mer helhetlig og systemisk med oppvekstområdet. Det er et mål at vi for skoleåret 2017–2018 skal ha en felles aktivitetsplan for kompetanse og utvikling for skole og barnehage. Neste kvalitetsplan er tenkt skal gjelde både skole, barnehage og SFO». Dette er også helt i tråd med regjeringens «rammeplan for fremtidens barnehager», der det er et utpekt fokus på nettopp overgangen mellom barnehage og skole. For å sitere tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Vi vil at barnehagen og skolen skal bli bedre til å samarbeide. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen».

Det er vanskelig å se for seg en bedre egnet plattform for å bedrive et helhetlig og godt kvalitetsarbeid, enn i en samlokalisert og sammensveiset barnehage- og skoleorganisasjon. Dette kan vi realisere gjennom opprettelsen av Nordal Læringsarena. Barn og skoleansatte vil få en unik anledning til å knytte gode relasjoner lenge før barnet skal starte på skolen. Dette bidrar til en tilnærmet sømløs overgang mellom skole og barnehage: Et perfekt grunnlag for økt trygghet og tilpasset oppfølging av hvert enkelt barn fra første skoledag, samt et godt samarbeid mellom hjem og læringsarena.

Videre muliggjør denne læringsplattformen at vi kan benytte aldersblandet undervisning i enda større grad enn hva som gjøres i dag. Våre barn vil dermed både få være yngst og eldst i forskjellige deler av læringsløpet. Barn i aldersblandede grupper lærer å ta imot omsorg og hjelp fra de eldre og gi til de yngre. Forskning viser også at det gir godt læringsutbytte, både faglig, sosialt og metodisk å gå i aldersblandede grupper.

Nordal Læringsarena vil også ha stort fokus på fellesprosjekter mellom barnehage- og skolebarn som en naturlig del av undervisningen for å nyttiggjøre seg disse positive effektene.

Nordal Læringsarena ønsker å utvikle kommunens modell for livsmestring, Sunne og Aktive Liunger (SAL). Borgestad barnehage har allerede en etablert ordning der det serveres varm mat til lunsj minst en gang per uke. Dette er noe som vi ønsker å utvikle ytterligere til å gjelde hele læringsarenaen. Et sunt kosthold er en forutsetning for å ha opplagte og friske barn med de beste forutsetninger for å lære!

Om to år fyller Nordal skole 100 år. Vi tror dette er en framtidsvisjon som vil gi Nordal-området et løft inn i framtiden! Dette er kun et lite utvalg av de betydelige synergieffektene vi kan realisere på Nordal. For å skape Nordal Læringsarena må vi ha flere med oss på laget! Derfor oppfordrer vi politikerne i kommunen, skoleadministrasjonen, ansatte og foreldre i nærområdet til å bli med oss for å skape et fantastisk og trygt læringsmiljø for våre barn.